NJPW New Japan Pro Wrestling (1998)

NEW JAPAN – “G1 CLIMAX TOURNAMENT 1998? (Commercial Tape) [2 DISC-SET] 1998/07/31 – Tokyo, Ryogoku Kokugikan
01. Round 1: Tadao Yasuda vs. Big Titan
02. Round 1: Satoshi Kojima vs. Hiroyoshi Tenzan
03. Round 1: Shiro Koshinaku vs. Osamu Nishimura
04. Round 1: Kensuke Sasaki vs. Michiyoshi Ohara
05. Round 1: Shinya Hashimoto vs. Tatsutoshi Gotoh
06. Round 1: Kazuo Yamazaki vs. Tatsumi Fujinami
07. Round 1: Masa Chono vs. Manabu Nakanishi
08. Round 1: Genichiro Tenryu vs. Keiji Muto
1998/08/01 – Tokyo, Ryogoku Kokugikan
09. Round 2: Satoshi Kojima vs. Tadao Yasuda
10. Round 2: Kazuo Yamazaki vs. Kensuke Sasaki
11. Round 2: Masa Chono vs. Shiro Koshinaka
12. Round 2: Shinya Hashimoto vs. Genichiro Tenryu
1998/08/02 – Tokyo, Ryogoku Kokugikan
13. Semi-Final: Kazuo Yamazaki vs. Masa Chono
14. Semi-Final: Shinya Hashimoto vs. Satoshi Kojima
15. Final: Kazuo Yamazaki vs. Shinya Hashimoto
2 Discs – 270 minutes – Source: VHS

11/28/98 (Taped 11/26 Yokohama):
Shinjiro Otani/Koji Kanemoto/Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Liger/Kendo Kashin/Dr. Wagner Jr. “¦ Genichiro Tenryu/Shiro Koshinaka vs. Keiji
Mutoh/Satoshi Kojima “¦

12/5/98 (Taped 11/26 Tsuruoka)
Koji Kanemoto/Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Liger/El Samurai “¦ Kensuke Sasaki/Kazuo Yamazaki vs. Shinya Hashimoto/Tatsumi Fujinami
(SG Tag Team Tournament match)

12/12/98 (Taped 12/4 Osaka)
Jushin Liger vs. Tatsuhito Takaiwa – IWGP Jr. Title “¦ Keiji Mutoh/Satoshi Kojima vs. Kensuke Sasaki/Kazuo Yamazaki (SG Tag Tournament)
“¦ Shinya Hashimoto/Tatsumi Fujinami vs. Genichiro Tenryu/Shiro Koshinaka (SG)

12/19/98 (Taped 12/4 Osaka):
Don Frye vs. Yuji Nagata “¦ (Taped 12/6 Nagoya) SG Tag Tournament Finals: Keiji Mutoh/Satoshi Kojima vs. Genichiro Tenryu/Shiro
Koshinaka – Semi-Finals “¦ Keiji Mutoh/Satoshi Kojima vs. Shinya Hashimoto/Tatsumi Fujinami – FINALS

————————————————————-
NJPW “BATTLE X’MAS 1998”, 12/23/98
Tokyo Korakuen Hall
1,780 Fans – Super No Vacancy

1. Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Thunder Liger & Kendo Kashin (13:46) when Kanemoto pinned Kashin.
2. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Tadao Yasuda & El Samurai (8:42) when Ohara pinned Samurai.
3. Manabu Nakanishi vs. Takashi Iizuka (11:29) with an Argentine backbreaker.
4. Kensuke Sasaki vs. Shinjiro Otani (12:50) with a Northern Light bomb.
5. Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Hiro Saito vs. Shinya Hashimoto, Junji Hirata & Yutaka Yoshie (15:21) when Tenzan pinned Yoshie.

NJPW, 12/6/98 (WPW)
Aichi Prefectural Gymnasium
9,000 Fans – Super No Vacancy

1. Osamu Kido & Kazuyuki Fujita vs. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa (8:53) when Kido used a wakigatame on Otani.
2. Michiyoshi Ohara vs. David Finlay (8:39) with a powerbomb.
3. Junji Hirata & Takashi Iizuka vs. Big Titan & Hiro Saito (8:37) when Hirata used a Devil Windmill suplex hold on Hiro.
4. Super Grade Tag League – Semi Final: Keiji Muto & Satoshi Kojima vs. Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka (13:21) when Muto used a
Frankensteiner on Koshinaka.
5. Super Grade Tag League – Semi Final: Tatsumi Fujinami & Shinya Hashimoto vs. Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki (17:45) when
Fujinami used a kneelock on Yamazaki.
6. Koji Kanemoto & Dr. Wagner Jr. vs. Jushin Thunder Liger & Kendo Kashin (15:06) when Kanemoto pinned Liger.
7. Manabu Nakanishi, Yuji Nagata & Tadao Yasuda vs. Scott Norton, Hiroyoshi Tenzan & nWo Sting (16:06) when Yasuda used a Liger
bomb on Tenzan.
8. Super Grade Tag League – Final: Keiji Muto & Satoshi Kojima vs. Tatsumi Fujinami & Shinya Hashimoto (18:51) when Kojima used a
lariat on Fujinami.

NJPW, 12/5/98
Tokushima Municipal Gymnasium

1. Super Grade Tag League: Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka [8] vs. Manabu Nakanishi & Yuji Nagata [6] (15:10) when Koshinaka
pinned Nakanishi.

NJPW, 12/4/98 (WPW)
Osaka Prefectural Gymnasium
6,500 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Osamu Kido & Takashi Iizuka vs. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (10:25) when Iizuka used a cross armbreaker on Goto.
2. Hiroyoshi Tenzan, nWo Sting & Hiro Saito vs. Junji Hirata, Tadao Yasuda & Kazuyuki Fujita (8:36) when Tenzan pinned Fujita.
3. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani vs. Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. (12:58) when Kanemoto used a Tiger suplex hold on Wagner.
4. Don Frye vs. Yuji Nagata (9:01) by KO.
5. IWGP Jr. Heavyweight Title: Jushin Thunder Liger © vs. Tatsuhito Takaiwa (18:02) with a shotei (6th defense).
6. Super Grade Tag League: Keiji Muto & Satoshi Kojima [8] vs. Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki [8] (17:42) when Muto used a figure-
four leglock on Yamazaki.
7. Super Grade Tag League: Tatsumi Fujinami & Shinya Hashimoto [8] vs. Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka [6] (14:46) when Fujinami
used a Dragon sleeper on Koshinaka.
8. IWGP Heavyweight Title: Scott Norton © vs. Manabu Nakanishi (7:53) with a powerbomb (2nd defense).

NJPW, 12/3/98
Matsuyama City Community Center

1. Tatsumi Fujinami, Shinya Hashimoto & Manabu Nakanishi vs. Keiji Muto, Big Titan & Satoshi Kojima (13:47) when Nakanishi used an
Argentine backbreaker on Titan.
2. Super Grade Tag League: Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki [8] vs. Hiroyoshi Tenzan & nWo Sting [4] (12:19) when Sasaki used the
Strangle Hold Gamma on Sting.

NJPW, 12/2/98
Uwajima City Gymnasium

1. Super Grade Tag League: Tatsumi Fujinami & Shinya Hashimoto [6] vs. David Finlay & Jerry Flynn [0] (11:49) when Fujinami used a
Dragon sleeper on Finlay.

NJPW, 12/1/98
Fukuyama City Gymnasium

1. Tatsumi Fujinami & Junji Hirata vs. Shiro Koshinaka & Kengo Kimura (9:31) when Hirata used a Devil Windmill suplex hold on Kimura.
2. Super Grade Tag League: Keiji Muto & Satoshi Kojima [6] vs. David Finlay & Jerry Flynn [0] (11:29) when Kojima pinned Flynn.

NJPW, 11/29/98
Fujisawa City Akiba Bunka Gymnasium
4,000 Fans – No Vacancy

1. Super Grade Tag League: Keiji Muto & Satoshi Kojima [4] vs. Tatsumi Fujinami & Shinya Hashimoto [4] (12:21) when Muto used a
Frankensteiner on Fujinami.

NJPW, 11/28/98
Furukawa City Gymnasium

1. Tatsuumi Fujinami & Shinya Hashimoto vs. Big Titan & Hiro Saito (9:16) when Hashimoto pinned Titan.
2. Super Grade Tag League: Hiroyoshi Tenzan & nWo Sting [4] vs. Manabu Nakanishi & Yuji Nagata [6] (13:24) when Tenzan pinned
Nakanishi.

NJPW, 11/27/98
Yonezawa City Gymnasium

1. Tatsumi Fujinami, Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki vs. Shiro Koshinaka, Michiyoshi Ohara & Akitoshi Saito (13:18) when Sasaki
pinned Ohara.
2. Super Grade Tag League: Hiroyoshi Tenzan & nWo Sting [2] vs. David Finlay & Jerry Flynn [0] (9:59) when Tenzan pinned Finlay.

NJPW, 11/26/98 (WPW)
Tsuruoka City Gymnasium

1. Super Grade Tag League: Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki [6] vs. Tatsumi Fujinami & Shinya Hashimoto [4] (16:07) when Yamazaki
used a reverse achilles tendon hold on Hashimoto.

NJPW, 11/25/98
Tokyo Korakuen Hall
1,811 Fans – Super No Vacancy

1. Super Grade Tag League: Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki [4] vs. David Finlay & Jerry Flynn [0] (8:34) when Sasaki used the Strangle
Hold Gamma on Flynn.
2. Super Grade Tag League: Keiji Muto & Satoshi Kojima [2] vs. Hiroyoshi Tenzan & nWo Sting [0] (19:35) when Muto used a figure-four
leglock on Tenzan.

NJPW, 11/23/98
Tokyo Messe Akishima

1. Super Grade Tag League: Manabu Nakanishi & Yuji Nagata [6] vs. David Finlay & Jerry Flynn [0] (12:57) when Nakanishi used an
Argentine backbreaker on Flynn.
2. Super Grade Tag League: Tatsumi Fujinami & Shinya Hashimoto [4] vs. Hiroyoshi Tenzan & nWo Sting [0] (12:06) when Hashimoto pinned
Sting.

NJPW, 11/22/98
Tokyo Korakuen Hall
1,971 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Super Grade Tag League: Manabu Nakanishi & Yuji Nagata [4] vs. Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki [2] (19:14) when Nakanishi used
an Argentine backbreaker on Sasaki.

NJPW, 11/21/98
Iizaka Palse

1. Super Grade Tag League: Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka [6] vs. David Finlay & Jerry Flynn [0] (10:09) when Tenryu pinned Flynn.

NJPW, 11/20/98
Tochigi Prefectural South Gymnasium

1. Keiji Muto, Big Titan & Satoshi Kojima vs. Tatsumi Fujinami, Shinya Hashimoto & Tadao Yasuda (10:50) when Muto used a figure-four
leglock on Yasuda.
2. Super Grade Tag League: Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka [4] vs. Hiroyoshi Tenzan & nWo Sting [0] (12:18) when Tenryu pinned
Sting.

NJPW, 11/18/98
Kyoto Prefectural Gymnasium
7,000 Fans – No Vacancy

1. Hiroyoshi Tenzan, nWo Sting & Michael Wallstreet vs. Tatsumi Fujinami, Shinya Hashimoto & Takashi Iizuka (13:36) when Tenzan pinned
Iizuka.
2. Super Grade Tag League: Manabu Nakanishi & Yuji Nagata [2] vs. Keiji Muto & Satoshi Kojima [0] (15:15) when Nagata used the
Nagata Lock II on Kojima.
3. Super Grade Tag League: Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki [2] vs. Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka [2] (13:38) when Sasaki used a
Northern Light bomb on Koshinaka.

NJPW “MR. TAKAHASHI RETIREMENT SHOW”, 11/16/98 (WPW)
Yokohama Bunka Gymnasium

1. Super Grade Tag League: Tatsumi Fujinami & Shinya Hashimoto [2] vs. Manabu Nakanishi & Yuji Nagata [0] (16:05) when Hashimoto
pinned Nagata.
2. Super Grade Tag League: Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka [2] vs. Keiji Muto & Satoshi Kojima [0] (14:56) when Tenryu pinned
Kojima.

NJPW, 10/30/98 (WPW)
Hiroshima Sun Plaza
5,500 Fans – Super No Vacancy

1. Osamu Kido, Kazuo Yamazaki & Takashi Iizuka vs. Kengo Kimura, Tatsutoshi Goto & Akitoshi Saito (9:59) when Iizuka used a Blizzard
suplex on Saito.
2. Junji Hirata, Manabu Nakanishi & Tadao Yasuda vs. Michael Wallstreet, Big Titan & Hiro Saito (12:27) when Nakanishi used an Argentine
backbreaker on Wallstreet.
3. Dr. Wagner Jr. vs. Kendo Kashin (11:39) by pinfall.
4. Tatsuhito Takaiwa vs. Koji Kanemoto (16:06) by pinfall.
5. Jushin Thunder Liger vs. Shinjiro Otani (16:35) by pinfall.
6. Yuji Nagata & Kazuyuki Fujita vs. Don Frye & Brian Johnston (9:58) when Nagata used a standing heel hold on Johnston.
7. Tatsumi Fujinami & Kensuke Sasaki vs. Hiroyoshi Tenzan & nWo Sting (11:08) when Sasaki pinned Sting.
8. Keiji Muto, Brian Adams & Satoshi Kojima vs. Genichiro Tenryu, Shiro Koshinaka & Michiyoshi Ohara (17:29) when Muto used a figure-
four leglock on Ohara.
9. IWGP Heavyweight Title: Scott Norton © vs. Shinya Hashimoto (11:19) by countout (1st defense).

NJPW, 10/29/98
Matsue City Gymnasium

1. Shiro Koshinaka, Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Tatsumi Fujinami, Kazuo Yamazaki & Osamu Kido (12:48) when Ohara pinned
Kido.

NJPW, 10/28/98
Shimonoseki City Gymnasium

1. Tatsumi Fujinami, Kazuo Yamazaki & Junji Hirata vs. Shiro Koshinaka, Kengo Kimura & Akitoshi Saito (12:03) when Hirata used a Devil
Windmill suplex hold on Saito.

NJPW, 10/27/98
Beppu B-Con Plaza

1. Tatsumi Fujinami & Junji Hirata vs. Hiroyoshi Tenzan & Brian Adams (13:04) when Fujinami used a Dragon sleeper on Tenzan.

NJPW, 10/26/98 (WPW)
Nagasaki Prefectural Gymnasium

1. Jushin Thunder Liger, El Samurai & Dr. Wagner Jr. vs. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa
2. Kensuke Sasaki, Kazuo Yamazaki & Manabu Nakanishi vs. Hiroyoshi Tenzan, Brian Adams & Big Titan
3. Tatsumi Fujinami, Shinya Hashimoto & Yuji Nagata vs. Scott Norton, Keiji Muto & nWo Sting (15:24) when Hashimoto pinned Sting.

NJPW, 10/24/98 (WPW)
Fukuoka International Center
5,200 Fans

1. Osamu Kido & Kazuyuki Fujita vs. Kengo Kimura & Tatsutoshi Goto (9:35) when Fujita used a cross armbreaker on Goto.
2. Akitoshi Saito vs. Dr. Wagner Jr. (7:43) by pinfall.
3. Junji Hirata, Tadao Yasuda & Mike Enos vs. Brian Adams, Big Titan & Hiro Saito (9:34) when Yasuda pinned Hiro.
4. Shiro Koshinaka & Michiyoshi Ohara vs. Kazuo Yamazaki & Takashi Iizuka (12:19) when Koshinaka pinned Iizuka.
5. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa © vs. Koji Kanemoto & Kendo Kashin (19:24) when Takaiwa
pinned Kashin (2nd defense).
6. Tatsumi Fujinami, Kensuke Sasaki & Manabu Nakanishi vs. Hiroyoshi Tenzan, nWo Sting & Michael Wallstreet (11:08) when Nakanishi
used an Argentine backbreaker on Wallstreet.
7. IWGP Jr. Heavyweight Title: Jushin Thunder Liger © vs. El Samurai (16:44) by pinfall (5th defense).
8. Keiji Muto & Satoshi Kojima vs. Shinya Hashimoto & Yuji Nagata (16:20) when Kojima used a lariat on Nagata.

NJPW, 10/23/98
Kurume Prefectural Gymnasium

1. Keiji Muto, Brian Adams & Satoshi Kojima vs. Tatsumi Fujinami, Manabu Nakanishi & Yuji Nagata (11:35) when Muto used a figure-four
leglock on Nakanishi.

NJPW, 10/22/98
Kagoshima Arena

1. Hiroyoshi Tenzan, nWo Sting & Big Titan vs. Tatsumi Fujinami, Manabu Nakanishi & Mike Enos (13:40) when Sting pinned Nakanishi.

NJPW, 10/21/98
Kumamoto City Gymnasium

1. Shiro Koshinaka, Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Tatsumi Fujinami, Yuji Nagata & Mike Enos (11:43) when Koshinaka pinned
Enos.

NJPW, 10/20/98
Miyazaki City Gymnasium

NJPW, 10/18/98 (WPW)
Kobe World Hall
6,600 Fans – No Vacancy

1. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Tadao Yasuda & Kazuyuki Fujita (9:30) when Ohara used a cross armbreaker on Fujita.
2. El Samurai vs. Dr. Wagner Jr. (10:58) with a swinging reverse DDT.
3. Jushin Thunder Liger & Kendo Kashin vs. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa (12:44) when Kashin used a cross armbreaker on Otani.
4. SASUKE vs. Koji Kanemoto (17:47) with a huracanrana.
5. Tatsumi Fujinami & Mike Enos vs. Big Titan & Hiro Saito (10:53) when Fujinami used a Dragon sleeper on Hiro.
6. Different Style Fight: Don Frye vs. Akitoshi Saito (5:04) by referee stop.
7. Manabu Nakanishi & Satoshi Kojima vs. Takashi Iizuka & Yuji Nagata (14:30) when Nakanishi used an Argentine backbreaker on Iizuka.
8. Shinya Hashimoto, Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki vs. nWo Sting, Brian Adams & Michael Wallstreet (12:31) when Hashimoto used a
jumping DDT on Sting.
9. IWGP Tag Team Title: Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka © vs. Keiji Muto & Hiroyoshi Tenzan (23:36) when Koshinaka used a
powerbomb on Tenzan (2nd defense).

NJPW, 10/17/98
Kishiwada City Gymnasium

1. Genichiro Tenryu, Shiro Koshinaka & Michiyoshi Ohara vs. Tatsumi Fujinami, Kensuke Sasaki & Manabu Nakanishi (13:39) when Tenryu
pinned Nakanishi.

NJPW, 10/16/98
Yokkaichi City Gymnasium

1. nWo Sting, Brian Adams, Michael Wallstreet & Hiro Saito vs. Tatsumi Fujinami, Shinya Hashimoto, Kensuke Sasaki & Mike Enos (19:22)
when Adams pinned Enos.

NJPW, 10/15/98
Okazaki City Gymnasium

1. Tatsumi Fujinami, Shinya Hashimoto & Tadao Yasuda vs. Genichiro Tenryu, Shiro Koshinaka & Michiyoshi Ohara (11:35) when Fujinami
used a Dragon sleeper on Ohara.

NJPW, 10/14/98
Fukui City Gymnasium

NJPW, 10/13/98
Kashiwazaki City Gymnasium

NJPW, 10/11/98
Tokyo Korakuen Hall

NJPW, 10/10/98
Tokyo Korakuen Hall

NJPW, 10/9/98 (WPW)
Koriyama City Gymnasium

NJPW “BIG WEDNESDAY”, 9/23/98 (WPW)
Yokohama Arena
14,000 Fans – Super No Vacancy

1. Tadao Yasuda vs. Kazuyuki Fujita (14:36) by pinfall.
2. Manabu Nakanishi & Koji Kanemoto vs. Junji Hirata & Kendo Kashin (10:43) when Nakanishi pinned Kashin.
3. Tatsumi Fujinami & Takashi Iizuka vs. Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito (9:52) when Fujinami used a Dragon sleeper on Hiro.
4. Different Style Tag Fight: Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki vs. Don Frye & Igor Meindert (9:35) when Yamazaki used a reverse achilles
tendon hold on Meindert.
5. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa © vs. Black Tiger & Chris Jericho (19:32) when Otani used a
Dragon suplex hold on Tiger (1st defense).
6. IWGP Jr. Heavyweight Title: Jushin Thunder Liger © vs. Kaz Hayashi (21:12) with a shotei (4th defense).
7. Shinya Hashimoto vs. Keiji Muto (20:37) with a vertical drop brainbuster.
8. IWGP Tag Team Title: Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka © vs. nWo Sting & Brian Adams (13:04) when Tenryu used a lariat on Sting
(1st defense).
9. IWGP Heavyweight Title: Scott Norton vs. Yuji Nagata (11:11) with a powerbomb to become the 23rd champion (decision match).

NJPW, 9/22/98
Okayama City Gymnasium

1. Jushin Thunder Liger & Kendo Kashin vs. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa
2. Kazuo Yamazaki & Takashi Iizuka vs. Keiji Muto & Hiro Saito
3. Scott Norton, Hiroyoshi Tenzan & nWo Sting vs. Tatsumi Fujinami, Kensuke Sasaki & Manabu Nakanishi (11:08) when Norton pinned
Sasaki.

NJPW, 9/21/98 (WPW)
Osaka Prefectural Gymnasium

1. El Samurai vs. Koji Kanemoto
2. Jushin Thunder Liger & Kendo Kashin vs. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa
3. Different Style Tag Fight: Don Frye & Brian Johnston vs. Tatsumi Fujinami & Akitoshi Saito (9:41) when Frye KO’d Saito.
4. WCW Tag Team Title Contender Tournament – Final: Kensuke Sasaki & Yuji Nagata vs. Shinya Hashimoto & Kazuo Yamazaki (17:09)
when Nagata used a cross armbreaker on Yamazaki.

NJPW, 9/20/98
Ishikawa Industrial Exhibition Hall #3

1. Tatsumi Fujinami & Osamu Kido vs. Kazuo Yamazaki & Takashi Iizuka (9:37) when Kido used a wakigatame on Iizuka.
2. WCW Tag Team Title Contender Tournament – Block B: nWo Sting & Brian Adams [1] vs. Manabu Nakanishi & Satoshi Kojima [0]

NJPW, 9/19/98 (WPW)
Aichi Prefectural Gymnasium

1. Jushin Thunder Liger & El Samurai vs. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa (15:35) when Samurai used a swinging reverse DDT on Takaiwa.
2. Keiji Muto, Scott Norton & nWo Sting vs. Tatsumi Fujinami, Junji Hirata & Manabu Nakanishi (12:36) when Norton used a powerbomb
on Hirata.
3. WCW Tag Team Title Contender Tournament – Block A: Kensuke Sasaki & Yuji Nagata [2] vs. Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka [1] (14:56) when Nagata used a backdrop hold on Koshinaka.
4. WCW Tag Team Title Contender Tournament – Block B: Shinya Hashimoto & Kazuo Yamazaki [3] vs. Masahiro Chono & Hiroyoshi
Tenzan [2] (23:54) when Yamazaki used a cross kneelock on Tenzan.

NJPW, 9/18/98
Gunma Arena

1. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani vs. Jushin Thunder Liger & El Samurai (17:29) when Otani used a swan dive kneel kick on Samurai.
2. Satoshi Kojima vs. Hiroyoshi Tenzan
3. Tatsumi Fujinami & Yuji Nagata vs. Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka
4. Shinya Hashimoto, Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki vs. Masahiro Chono, nWo Sting & Brian Adams
5. WCW Tag Team Title Contender Tournament – Block A: Scott Norton & Michael Wallstreet [2] vs. Keiji Muto & Hiro Saito [1].

NJPW, 9/16/98
Niigata City Gymnasium

1. WCW Tag Team Title Contender Tournament – Block A: Keiji Muto & Hiro Saito [1] vs. Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka [1]

NJPW, 9/15/98
Tokyo Korakuen Hall

1. WCW Tag Team Title Contender Tournament – Block B: Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan [2] vs. nWo Sting & Brian Adams [0]

NJPW, 9/14/98
Miyagi Sports Center

1. El Samurai vs. Tatsuhito Takaiwa (15:17) with a swinging reverse DDT.
2. Koji Kanemoto vs. Shinjiro Otani (19:08) with a Tiger suplex hold.
3. nWo Sting & Brian Adams vs. Junji Hirata & Tadao Yasuda (8:10) when Sting pinned Hirata.
4. Jushin Thunder Liger vs. Kendo Kashin (8:50) with an avalanche-style brainbuster.
5. Tatsumi Fujinami, Kensuke Sasaki & Yuji Nagata vs. Keiji Muto, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan (12:04) when Sasaki pinned Tenzan.
6. WCW Tag Team Title Contender Tournament – Block A: Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka [1] vs. Scott Norton & Michael Wallstreet
[1] (12:41) when Tenryu pinned Wallstreet.
7. WCW Tag Team Title Contender Tournament – Block B: Shinya Hashimoto & Kazuo Yamazaki [2] vs. Manabu Nakanishi & Satoshi
Kojima [0] (17:23) when Hashimoto used a triangle choke hold on Nakanishi.

NJPW, 9/13/98
Hamamatsu City Gymnasium

1. Tatsumi Fujinami, Junji Hirata & Jushin Thunder Liger vs. Tatsutoshi Goto, Kuniaki Kobayashi & Michiyoshi Ohara (8:37) when Fujinami
used a Dragon sleeper on Kobayashi.
2. WCW Tag Team Title Contender Tournament – Block A: Scott Norton & Michael Wallstreet [1] vs. Kensuke Sasaki & Yuji Nagata [1] (9:24) when Norton pinned Nagata.

NJPW, 9/12/98
Kawagoe Citizen Gymnasium

1. WCW Tag Team Title Contender Tournament – Block B: Shinya Hashimoto & Kazuo Yamazaki [1] vs. nWo Sting & Brian Adams [0] (13:31) when Hashimoto pinned Sting.

NJPW, 9/11/98
Utsunomiya City Gymnasium

1. Kendo Kashin & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Thunder Liger & El Samurai (10:40) when Kashin used a cross armbreaker on Samurai.
2. nWo Sting & Brian Adams vs. Tatsumi Fujinami & Takashi Iizuka (10:58) when Adams pinned Iizuka.
3. WCW Tag Team Title Contender Tournament – Block B: Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan [1] vs. Manabu Nakanishi & Tadao Yasuda
[0] (9:19) when Tenzan used a Buffalo sleeper on Yasuda.

NJPW, 9/10/98 (WPW)
Omiya Citizen Gymnasium

1. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Koji Kanemoto & Kendo Kashin (12:31) when Otani used a Dragon suplex hold on Kanemoto.
2. nWo Sting & Brian Adams vs. Shinya Hashimoto & Junji Hirata (13:08) when Sting used a reverse DDT on Hirata.
3. Tatsumi Fujinami, Kazuo Yamazaki & Osamu Kido vs. Shiro Koshinaka, Kengo Kimura & Michiyoshi Ohara (11:00) when Yamazaki used
a wakigatame on Ohara.
4. Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs. Scott Norton & Michael Wallstreet (7:07) when Chono used an STF on Wallstreet.
5. IWGP Jr. Heavyweight Title: Jushin Thunder Liger © vs. Great Sasuke (17:13) with a cross armbreaker (3rd defense).
6. WCW Tag Team Title Contender Tournament – Block A: Kensuke Sasaki & Yuji Nagata [1] vs. Keiji Muto & Hiro Saito [0] (13:45) when
Nagata used a backdrop hold on Hiro.

NJPW “RISING THE NEXT GENERATIONS IN OSAKA DOME”, 8/8/98 (WPW)
Osaka Dome
45,000 Fans – No Vacancy

1. Kendo Kashin vs. El Samurai (10:13) with an avalanche-style cross armbreaker.
2. Kazuo Yamazaki & Osamu Nishimura vs. Takashi Iizuka & Tadao Yasuda (11:00) when Yamazaki used a cross armbreaker on Yasuda.
3. Shiro Koshinaka vs. Hiroyoshi Tenzan (8:24) with a powerbomb.
4. Yuji Nagata Return Match: Manabu Nakanishi & Satoshi Kojima vs. Yuji Nagata & Kazuyuki Fujita (12:02) when Kojima used a lariat on
Fujita.
5. Great Muta & Great Kabuki vs. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (10:33) when Kabuki used a lariat on Goto.
6. Great Sasuke vs. Jushin Thunder Liger (15:11) with a huracanrana.
7. Kensuke Sasaki vs. Don Frye (9:06) by DQ.
8. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Koji Kanemoto & Dr. Wagner Jr. (20:13) when Otani used a
Dragon suplex hold on Wagner to become the 1st champions (tournament final).
9. J-1 Heavyweight Title: Genichiro Tenryu © vs. Shinya Hashimoto (14:12) with a powerbomb (1st defense).
10. IWGP Heavyweight Title: Masahiro Chono vs. Tatsumi Fujinami © (19:53) with an STF to become the 22nd champion.
NJPW, 8/2/98 (WPW)
Tokyo Ryogoku Kokugikan
11,500 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Takashi Iizuka vs. Kazuyuki Fujita (9:40).
2. Osamu Kido & Tadao Yasuda vs. Junji Hirata & Manabu Nakanishi (18:16) when Yasuda pinned Hirata.
3. G1 Climax – Semi Final: Kazuo Yamazaki vs. Masahiro Chono (9:43) with a reverse achilles tendon hold.
4. G1 Climax – Semi Final: Shinya Hashimoto vs. Satoshi Kojima (13:51) with a cross armbreaker.
5. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title League: Koji Kanemoto & Dr. Wagner Jr. [2] vs. Kendo Kashin & Yuji Yasuraoka [1] (19:03) when
Kanemoto used a Tiger suplex hold on Kashin.
6. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title League: Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa [2] vs. Jushin Thunder Liger & El Samurai [1] (14:50)
when Otani used a Dragon suplex hold on Samurai.
7. Shiro Koshinaka, Kengo Kimura & Michiyoshi Ohara vs. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito (11:25).
8. G1 Climax – Final: Shinya Hashimoto vs. Kazuo Yamazaki (15:34) with a vertical drop brainbuster.

NJPW, 8/1/98 (WPW)
Tokyo Ryogoku Kokugikan
11,500 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Junji Hirata & Tadao Yasuda vs. Osamu Kido & Takashi Iizuka (11:40) when Hirata used a Devil Windmill suplex hold on Iizuka.
2. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan & Big Titan vs. Tatsumi Fujinami, Manabu Nakanishi & Osamu Nishimura (12:49) when Muto used a figure-
four leglock on Nishimura.
3. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title League: Kendo Kashin & Yuji Yasuraoka [1] vs. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa [1] (11:15)
when Kashin used a cross armbreaker on Takaiwa.
4. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title League: Koji Kanemoto & Dr. Wagner Jr. [1] vs. Jushin Thunder Liger & El Samurai [1] (19:01)
when Wagner used a Michinoku Driver II on Liger.
5. G1 Climax – Round 2: Satoshi Kojima vs. Tadao Yasuda (13:38) with a lariat.
6. G1 Climax – Round 2: Kazuo Yamazaki vs. Kensuke Sasaki (6:42) with a cross kneelock.
7. G1 Climax – Round 2: Masahiro Chono vs. Shiro Koshinaka (16:03) with a Butterfly Lock.
8. G1 Climax – Round 2: Shinya Hashimoto vs. Genichiro Tenryu (13:13) with a DDT.

NJPW, 7/31/98 (WPW)
Tokyo Ryogoku Kokugikan
11,000 Fans – Super No Vacancy

1. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title League: Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa [1] vs. Koji Kanemoto & Dr. Wagner Jr. [0] (15:47)
when Takaiwa used a lariat on Kanemoto.
2. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title League: Jushin Thunder Liger & El Samurai [1] vs. Kendo Kashin & Yuji Yasuraoka [0] (11:40)
when Samurai used a swinging reverse DDT on Yasuraoka.
3. G1 Climax – Round 1: Tadao Yasuda vs. Big Titan (10:35) with a Tiger Driver.
4. G1 Climax – Round 1: Satoshi Kojima vs. Hiroyoshi Tenzan (11:08) with a lariat.
5. G1 Climax – Round 1: Shiro Koshinaka vs. Osamu Nishimura (10:25) with a powerbomb.
6. G1 Climax – Round 1: Kensuke Sasaki vs. Michiyoshi Ohara (10:59) with a Northern Light bomb
7. G1 Climax – Round 1: Shinya Hashimoto vs. Tatsutoshi Goto (4:00) by referee stop.
8. G1 Climax – Round 1: Kazuo Yamazaki vs. Tatsumi Fujinami (7:51) with a cross armbreaker.
9. G1 Climax – Round 1: Masahiro Chono vs. Manabu Nakanishi (18:52) with a Butterfly Lock.
10. G1 Climax – Round 1: Genichiro Tenryu vs. Keiji Muto (21:37) with a powerbomb.

NJPW, 7/15/98 (WPW)
Nakajima Sports Center
6,000 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Tadao Yasuda & Kazuyuki Fujita vs. Takashi Iizuka & Yutaka Yoshie (12:11) when Yasuda pinned Yoshie.
2. Dr. Wagner Jr. vs. Tatsuhito Takaiwa (13:09) by pinfall.
3. Kendo Kashin vs. Shinjiro Otani (13:42) with a cross armbreaker.
4. nWo Sting, Brian Adams & Hiro Saito vs. Tatsutoshi Goto, Michiyoshi Ohara & Akitoshi Saito (13:33) when Sting pinned Saito.
5. Different Style Tag Fight: Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki vs. Don Frye & Brian Johnston (8:39) when Sasaki used the Strangle Hold
Gamma on Johnston.
6. Shinya Hashimoto & Satoshi Kojima vs. Keiji Muto & Michael Wallstreet (9:48) when Hashimoto pinned Wallstreet.
7. IWGP Jr. Heavyweight Title: Jushin Thunder Liger © vs. Koji Kanemoto (28:27) with a shotei (2nd defense).
8. IWGP Tag Team Title: Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka vs. Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan © (25:10) when Tenryu used a lariat
on Chono to become the 35th champions.

NJPW, 7/14/98 (WPW)
Nakajima Sports Center
5,500 Fans – Super No Vacancy

1. Tatsuhito Takaiwa vs. Yutaka Yoshie (8:16) with a crab hold.
2. Dr. Wagner Jr. vs. Kendo Kashin (9:57) with a Michinoku Driver II.
3. Jushin Thunder Liger & El Samurai vs. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani (17:29) when Liger used a shotei on Otani.
4. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Osamu Kido & Takashi Iizuka (13:33) when Ohara used a powerbomb on Iizuka.
5. Masahiro Chono, Michael Wallstreet & Big Titan vs. Kensuke Sasaki, Junji Hirata & Osamu Nishimura (12:09) when Chono used an STF
on Hirata.
6. Different Style Tag Fight: Don Frye & Brian Johnston vs. Kazuo Yamazaki & Kazuyuki Fujita (10:26) by referee stop (Frye vs. Fujita).
7. Keiji Muto & nWo Sting vs. Manabu Nakanishi & Satoshi Kojima (13:18) when Sting used a diving shoulder attack on Kojima.
8. Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka vs. Shinya Hashimoto & Tadao Yasuda (17:21) when Tenryu used a diving elbow drop on Yasuda.
9. IWGP Heavyweight Title: Tatsumi Fujinami © vs. Hiroyoshi Tenzan (16:07) with an Octopus hold (2nd defense).

NJPW, 7/12/98
Iwanai Central Elementary School Gymnasium

NJPW, 7/11/98
Obihiro City Gymnasium

1. Masahiro Chono, Michael Wallstreet & Hiro Saito vs. Genichiro Tenryu , Shiro Koshinaka & Michiyoshi Ohara (12:21) when Chono used a
Yakuza kick on Ohara.

NJPW, 7/10/98
Asahikawa City Gymnasium

NJPW, 7/9/98
Kitami Sports Center

1. Genichiro Tenryu , Shiro Koshinaka & Tatsutoshi Goto vs. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & nWo Sting (12:21) when Tenryu used a
diving elbow drop on Sting.

NJPW, 7/7/98
Aomori Citizen Gymnasium

NJPW, 7/6/98
Hachinohe City Gymnasium

NJPW, 7/4/98
Tagajo City Gymnasium

NJPW, 7/3/98
Towada Sports Center

NJPW, 7/2/98 (WPW)
Iwate Prefectural Gymnasium

1. El Samurai & Kendo Kashin vs. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani (13:37) when Samurai used a swinging reverse DDT on Otani.
2. Jushin Thunder Liger vs. Dr. Wagner Jr. (12:32) with an avalanche-style brainbuster.
3. Shiro Koshinaka & Michiyoshi Ohara vs. Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito (10:37) when Ohara used a nodowa otoshi on Hiro.
4. Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki vs. Tatsumi Fujinami & Takashi Iizuka (14:35) when Yamazaki used a cross armbreaker on Iizuka.
5. Masahiro Chono, Scott Norton & Michael Wallstreet vs. vs. Shinya Hashimoto, Manabu Nakanishi & Satoshi Kojima (7:48) when Chono
used a Yakuza kick on Hashimoto.

NJPW, 7/1/98
Aizuwakamatsu Castle Gymnasium

NJPW, 6/30/98
Kasugai City Gymnasium

NJPW, 6/28/98 (WPW)
Nagano M-Wave

1. Koji Kanemoto vs. Kendo Kashin (13:17) with a moonsault press.
2. Jushin Thunder Liger & Dr. Wagner Jr. vs. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa (15:02) when Wagner used a Michinoku Driver II on
Takaiwa.
3. Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs. Shiro Koshinaka & Michiyoshi Ohara (10:24) when Tenzan used a Buffalo sleeper on Ohara.
4. Tatsumi Fujinami, Kensuke Sasaki & Satoshi Kojima vs. Scott Norton, nWo Sting & Hiro Saito (12:49) when Sasaki used the Strangle
Hold Gamma on Sting.

NJPW, 6/27/98
Odawara Arena

NJPW, 6/25/98
Tokyo Korakuen Hall

NJPW, 6/24/98 (WPW)
Yamagata Sports Center

1. Koji Kanemoto & Kendo Kashin vs. Jushin Thunder Liger & El Samurai (15:35) when Kashin used an avalanche-style cross armbreaker on
Liger.
2. Scott Norton & Michael Wallstreet vs. Manabu Nakanishi & Tadao Yasuda (2:19) when Norton used a powerbomb on Nakanishi.
3. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & nWo Sting vs. Tatsumi Fujinami, Satoshi Kojima & Osamu Nishimura (14:19) when Tenzan used a
diving headbutt on Nishimura.
NJPW, 6/5/98 (WPW)
Tokyo Nippon Budokan
13,000 Fans – Super No Vacancy

1. Tadao Yasuda vs. Yutaka Yoshie (9:01) by pinfall.
2. Satoshi Kojima vs. Kazuyuki Fujita (8:10) by pinfall.
3. Elimination Match: Jushin Thunder Liger, El Samurai, Kendo Kashin, Dr. Wagner Jr. & Nanjyo Hayato vs. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani,
Tatsuhito Takaiwa, Shiryu & Masakazu Fukuda (27:40). Fukuda pinned Hayato (8:22). Liger pinned Fukuda (13:18). Samurai pinned Otani
(16:05). Takaiwa used a Death Valley bomb on Samurai (16:56). Kanemoto pinned Liger (21:58). Wagner pinned Kanemoto (24:36).
Takaiwa used a Death Valley bomb on Samurai (25:57). Kashin used a cross armbreaker on Shiryu (26:34). Kashin used a cross armbreaker
on Takaiwa (27:40).
4. Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki vs. Michael Wallstreet & Big Titan (11:39) when Yamazaki used a German suplex hold on Wallstreet.
5. Different Style Fight: Don Frye vs. Yoshiaki Fujiwara (6:19) by referee stop.
6. IWGP Tag Team Title: Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs. Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka (19:51) when Tenzan used a diving
headbutt on Koshinaka to become the 34th champions.
7. IWGP Heavyweight Title: Tatsumi Fujinami © vs. Shinya Hashimoto (20:38) with a sleeper hold (1st defense).

NJPW, 6/4/98 (WPW)
Takamatsu City Gymnasium

1. Dr. Wagner Jr. vs. Felino
2. El Samurai & Kendo Kashin vs. Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa
3. Jushin Thunder Liger, Yuji Yasuraoka & Nanjyo Hayato vs. Shinjiro Otani, Shiryu & Masakazu Fukuda
4. Tatsumi Fujinami & Osamu Nishimura vs. Kazuo Yamazaki & Junji Hirata (12:36) when Fujinami used a figure-four leglock on Yamazaki.
5. Shinya Hashimoto & Tadao Yasuda vs. Manabu Nakanishi & Satoshi Kojima
6. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan, Michael Wallstreet, Big Titan & Hiro Saito vs. Genichiro Tenryu , Shiro Koshinaka, Kengo Kimura,
Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (14:14) when Tenzan used a diving headbutt on Ohara.

NJPW, 6/3/98 (WPW)
Osaka Central Gymnasium
8,000 Fans – No Vacancy

1. Kazuyuki Fujita vs. Akitoshi Saito (7:11) with a cross armbreaker.
2. IWGP Tag Team Title Tournament – Round 1: Manabu Nakanishi & Satoshi Kojima vs. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (11:28) when
Kojima used a lariat on Goto.
3. IWGP Tag Team Title Tournament – Round 1: Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki vs. Michael Wallstreet & Big Titan (12:00) when
Yamazaki used a German suplex hold on Titan.
4. Jushin Thunder Liger, El Samurai & Kendo Kashin vs. Shinjiro Otani, Tatsuhito Takaiwa & Shiryu (11:18) when Kashin used an avalanche-
style cross armbreaker on Otani.
5. Shinya Hashimoto & Tadao Yasuda vs. Tatsumi Fujinami & Osamu Nishimura (9:25) when Hashimoto used a vertical drop brainbuster on
Nishimura.
6. IWGP Tag Team Title Tournament – Semi Final: Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka vs. Manabu Nakanishi & Satoshi Kojima (14:23)
when Tenryu used a powerbomb on Nakanishi.
7. IWGP Tag Team Title Tournament – Semi Final: Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs. Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki (11:23) when
Chono used a Yakuza kick on Sasaki.
8. Best of the Super Jr. – Final: Koji Kanemoto vs. Dr. Wagner Jr. (26:17) with a Tiger suplex.

NJPW, 6/1/98
Ogaki Castle Hall

1. Tatsumi Fujinami, Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki vs. Masahiro Chono, Big Titan & Hiro Saito (13:35) when Fujinami used a triangle
choke hold on Hiro.
2. Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka vs. Shinya Hashimoto & Junji Hirata (15:19) when Koshinaka used a powerbomb on Hirata.

NJPW, 5/31/98
Tottori Industrial Gymnasium

1. Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka vs. Tatsumi Fujinami & Osamu Nishimura (15:27) when Koshinaka used a powerbomb on Nishimura.

NJPW, 5/30/98
Himeji Welfare Hall

NJPW, 5/29/98
Kure City Gymnasium

1. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & Michael Wallstreet vs. Tatsumi Fujinami, Kensuke Sasaki & Osamu Nishimura (11:35) when Chono
pinned Nishimura.

NJPW, 5/28/98
Ishikawa Industrial Exhibition Hall #3

1. Tatsumi Fujinami & Kensuke Sasaki vs. Manabu Nakanishi & Satoshi Kojima (10:31) when Sasaki pinned Kojima.

NJPW, 5/26/98
Shiga Prefectural Gymnasium

1. Tatsumi Fujinami & Osamu Nishimura vs. Shiro Koshinaka & Kengo Kimura (10:54) when Fujinami used a ground Cobra Twist on Kimura.

NJPW, 5/25/98
Fukuchiyama Park Gymnasium

1. Tatsumi Fujinami & Kazuo Yamazaki vs. Shiro Koshinaka & Michiyoshi Ohara (11:03) when Yamazaki used a wakigatame on Ohara.

NJPW, 5/24/98
Tsu City Gymnasium

NJPW, 5/23/98 (WPW)
Twin Messe Shizuoka

1. Jushin Thunder Liger, El Samurai & Dr. Wagner Jr. vs. Tatsuhito Takaiwa, Shiryu & Felino (15:01) when Liger used a Liger bomb on Felino.
2. Best of the Super Jr. – Block A: Shinjiro Otani vs. Masakazu Fukuda (14:38) with a Dragon suplex hold.
3. Best of the Super Jr. – Block B: Koji Kanemoto vs. Kendo Kashin (15:52) with a Tiger suplex hold.
4. Shiro Koshinaka, Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito (10:25) when Koshinaka used
a powerbomb on Hiro.
5. Tatsumi Fujinami, Kensuke Sasaki & Tadao Yasuda vs. Shinya Hashimoto, Junji Hirata & Tadao Yasuda (12:17) when Fujinami used a
figure-four leglock on Yasuda.

NJPW, 5/22/98
Kuki City Gymnasium

NJPW, 5/21/98
Komagane Citizen Gymnasium

NJPW, 5/19/98
Kasumigaura Bunka Gymnasium

NJPW, 5/18/98
Chiba Park Gymnasium

1. Tatsumi Fujinami, Kensuke Sasaki & Osamu Nishimura vs. Shiro Koshinaka, Tatsutoshi Goto & Akitoshi Saito (12:00) when Sasaki pinned
Saito.

NJPW, 5/17/98
Tokyo Korakuen Hall

NJPW, 5/16/98 (WPW)
Matsudo Movement Park Gymnasium

1. Best of the Super Jr. – Block B: Shiryu vs. Felino (10:19) with a crossface hold.
2. Best of the Super Jr. – Block A: Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Thunder Liger (15:03) with a lariat.
3. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & Big Titan vs. Shiro Koshinaka, Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (11:30) when Chono used an
STF on Goto.
4. Tatsumi Fujinami & Kensuke Sasaki vs. Shinya Hashimoto & Osamu Nishimura (15:40) when Sasaki used a lariat on Nishimura.

NJPW “NORIO HONAGA RETIREMENT SHOW”, 4/30/98
Tokyo Korakuen Hall

1. Tatsumi Fujinami, Kensuke Sasaki & Junji Hirata vs. Shiro Koshinaka, Kengo Kimura & Tatsutoshi Goto (14:05) when Fujinami used a
Dragon sleeper on Goto.
2. Norio Honaga Retirement Match: Jushin Thunder Liger vs. Norio Honaga with a shotei.
3. Norio Honaga Extra Retirement Match: Jushin Thunder Liger, Norio Honaga & El Samurai vs. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito
Takaiwa when Honaga used a huracanrana on Takaiwa.

NJPW, 4/26/98 (WPW)
Hakata Star Lane

1. Jushin Thunder Liger, El Samurai & Kendo Kashin vs. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa (18:06) when Liger used a Liger
bomb on Kanemoto.
2. Hiroyoshi Tenzan vs. Osamu Nishimura (17:43) with a Buffalo sleeper.
3. Tatsumi Fujinami & Shinya Hashimoto vs. Masahiro Chono & Big Titan (9:44) when Fujinami used a figure-four leglock on Titan.
4. Genichiro Tenryu , Shiro Koshinaka & Michiyoshi Ohara vs. Kensuke Sasaki, Manabu Nakanishi & Satoshi Kojima (25:51) when Tenryu
used a powerbomb on Nakanishi.

NJPW, 4/25/98
Kitakyushu Prince Hotel Arena

1. Hiroyoshi Tenzan & Big Titan vs. Tatsumi Fujinami & Kazuo Yamazaki (10:45) when Titan pinned Yamazaki.

NJPW, 4/23/98
Fukue Citizen Gymnasium

NJPW, 4/21/98 (WPW)
Ube Tawarada Memorial Gymnasium

1. Jushin Thunder Liger, Kendo Kashin & Yuji Yasuraoka vs. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa
2. Manabu Nakanishi vs. Big Titan
3. Shinya Hashimoto & Satoshi Kojima vs. Kengo Kimura & Tatsutoshi Goto
4. Tatsumi Fujinami & Osamu Nishimura vs. Kensuke Sasaki & Junji Hirata (11:43) when Fujinami used a figure-four leglock on Hirata.
5. Genichiro Tenryu , Shiro Koshinaka & Michiyoshi Ohara vs. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito

NJPW, 4/20/98
Nogata City Gymnasium

1. Tatsumi Fujinami, Shinya Hashimoto & Kazuo Yamazaki vs. Masahiro Chono, Big Titan & Hiro Saito (10:55) when Fujinami used a Dragon
sleeper on Hiro.

NJPW, 4/19/98
Beppu B-Con Plaza

1. Genichiro Tenryu , Shiro Koshinaka & Michiyoshi Ohara vs. Tatsumi Fujinami, Kazuo Yamazaki & Junji Hirata (15:36) when Tenryu pinned
Hirata.

NJPW, 4/17/98
Nagasaki Prefectural Gymnasium

1. Junji Hirata & Osamu Nishimura vs. Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito
2. Kensuke Sasaki & Satoshi Kojima vs. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara
3. Masahiro Chono & Big Titan vs. Tatsumi Fujinami & Manabu Nakanishi (11:00) when Titan pinned Nakanishi.
4. Shinya Hashimoto & Tadao Yasuda vs. Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka

NJPW “UMANOSUKE UEDA RETIREMENT SHOW”, 4/16/98
Kumamoto City Gymnasium

1. Yutaka Yoshie vs. Akitoshi Saito
2. Osamu Kido & El Samurai vs. Yoshiaki Fujiwara & Yoshihiro Tajiri
3. Kendo Kashin vs. Koji Kanemoto
4. Jushin Thunder Liger & Yuji Yasuraoka vs. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa
5. Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki vs. Manabu Nakanishi & Satoshi Kojima
6. Shinya Hashimoto vs. Osamu Nishimura (12:29) with a DDT.
7. Tatsumi Fujinami & Junji Hirata vs. Kengo Kimura & Kuniaki Kobayashi (12:54) when Fujinami used a figure-four leglock on Kobayashi.
8. Genichiro Tenryu , Shiro Koshinaka, Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan, Big Titan & Hiro Saito
(12:43) when Tenryu used a diving elbow drop on Titan.

NJPW, 4/14/98 (WPW)
Kagoshima Arena

1. Jushin Thunder Liger & Kendo Kashin vs. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa (13:33) when Liger used an avalanche-style brainbuster on
Takaiwa.
2. Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito vs. Kensuke Sasaki & Manabu Nakanishi when Hiro used a diving senton on Sasaki.
3. Masahiro Chono & Big Titan vs. Shinya Hashimoto & Tadao Yasuda (13:41) when Chono used a Butterfly Lock on Yasuda.
4. Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka vs. Tatsumi Fujinami & Satoshi Kojima (13:28) when Tenryu used a powerbomb on Kojima.

NJPW, 4/13/98
Saga Sports Center

1. Kensuke Sasaki & Satoshi Kojima vs. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara
2. Tatsumi Fujinami & Osamu Nishimura vs. Kengo Kimura & Akitoshi Saito (11:53) when Fujinami used a Dragon sleeper on Saito.
3. Shinya Hashimoto & Manabu Nakanishi vs. Big Titan & Hiro Saito
4. Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka vs. Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan (11:35) when Tenryu used a powerbomb on Tenzan.

NJPW “ANTONIO INOKI RETIREMENT SHOW”, 4/4/98 (WPW)
Tokyo Dome
70,000 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Inoki Final Tournament – Semi Final: Naoya Ogawa vs. Brian Johnston (3:30) with a cross armbreaker.
2. Inoki Final Tournament – Semi Final: Don Frye vs. Igor Meindert (3:57) by KO.
3. Manabu Nakanishi & Satoshi Kojima vs. Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito (12:04) when Nakanishi used a hijack backbreaker on Hiro.
4. Shiro Koshinaka, Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Kazuo Yamazaki, Junji Hirata & Tadao Yasuda (9:26) when Koshinaka used a
diving hip attack on Yasuda.
5. Tatsuhito Takaiwa vs. Koji Kanemoto (17:05) with an avalanche-style Death Valley bomb.
6. Shinjiro Otani vs. Yuji Yasuraoka (12:10) with a German suplex hold.
7. Inoki Final Tournament – Final: Don Frye vs. Naoya Ogawa (5:00) by referee stop.
8. IWGP Jr. Heavyweight Title: Jushin Thunder Liger © vs. Kendo Kashin (15:28) with an avalanche-style brainbuster (1st defense).
9. IWGP Tag Team Title: Keiji Muto & Masahiro Chono © vs. Shinya Hashimoto & Osamu Nishimura (18:27) when Chono used a Butterfly
Lock on Nishimura (2nd defense).
10. IWGP Heavyweight Title: Tatsumi Fujinami vs. Kensuke Sasaki © (18:21) with a German suplex hold to become the 21st champion.
11. Antonio Inoki Retirement Match: Antonio Inoki vs. Don Frye (4:09) with a ground Cobra Twist.

NJPW, 3/24/98
Kiryu Citizen Gymnasium
1,700 Fans

1. Tatsuhito Takaiwa vs. Yutaka Yoshie (9:26) with a crab hold.
2. Kengo Kimura vs. El Samurai (9:02) by pinfall.
3. Kuniaki Kobayashi & Akitoshi Saito vs. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani (13:16) when Kobayashi used a Captured suplex hold on
Kanemoto.
4. Jushin Thunder Liger & La Fiera vs. Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. (9:55) when Liger pinned Wagner.
5. nWo Sting, Michael Wallstreet & Big Titan vs. Manabu Nakanishi, Satoshi Kojima & Tadao Yasuda (12:05) when Titan pinned Yasuda.
6. Kensuke Sasaki, Kazuo Yamazaki & Osamu Kido vs. Shiro Koshinaka, Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (13:18) when Kido used a
wakigatame on Goto.
7. Keiji Muto, Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito vs. Tatsumi Fujinami, Shinya Hashimoto, Junji Hirata & Osamu Nishimura
(13:48) when Chono used an STF on Nishimura.

NJPW, 3/23/98
Iida Sports Center
1,700 Fans – No Vacancy

1. Tadao Yasuda vs. Akitoshi Saito (7:41) with a crab hold.
2. Kendo Kashin vs. La Fiera (6:22) with a cross armbreaker.
3. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Thunder Liger, El Samurai & Dr. Wagner Jr. (13:31) when Otani pinned
Samurai.
4. nWo Sting & Michael Wallstreet vs. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (7:40) when Sting pinned Goto.
5. Tatsumi Fujinami, Kazuo Yamazaki & Osamu Kido vs. Shiro Koshinaka, Kengo Kimura & Kuniaki Kobayashi (11:38) when Fujinami used
a Dragon sleeper on Kobayashi.
6. Shinya Hashimoto & Osamu Nishimura vs. Masahiro Chono & Hiro Saito (11:33) when Hashimoto pinned Hiro.
7. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan & Big Titan vs. Kensuke Sasaki, Manabu Nakanishi & Satoshi Kojima (14:26) when Titan pinned Kojima.

NJPW, 3/22/98 (WPW)
Aichi Prefectural Gymnasium
9,500 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Inoki Final Tournament – Round 1: Igor Meindert vs. Kazuyuki Fujita (6:33) by referee stop.
2. Inoki Final Tournament – Round 1: Brian Johnston vs. Yoshiaki Fujiwara (7:49) by referee stop.
3. Inoki Final Tournament – Round 1: Don Frye vs. Kazuo Yamazaki (5:11) by KO.
4. Inoki Final Tournament – Round 1: Naoya Ogawa vs. David Beneteau (5:15) with a cross armbreaker.
5. Jushin Thunder Liger, El Samurai & Dr. Wagner Jr. vs. Koji Kanemoto, Tatsuhito Takaiwa & La Fiera (14:12) when Liger used a front
cradle on Takaiwa.
6. Kendo Kashin Single Match Series 5th: Kendo Kashin vs. Shinjiro Otani (12:17) with a reverse cross armbreaker.
7. Manabu Nakanishi, Osamu Nishimura & Tadao Yasuda vs. Tatsutoshi Goto, Michiyoshi Ohara & Akitoshi Saito (9:44) when Nakanishi
used a Dragon suplex hold on Saito.
8. Shiro Koshinaka & Kengo Kimura vs. Hiroyoshi Tenzan & nWo Sting (9:10) when Koshinaka used a powerbomb on Tenzan.
9. Shinya Hashimoto & Satoshi Kojima vs. Keiji Muto & Michael Wallstreet (18:07) when Hashimoto used a DDT on Muto.
10. Dragon vs. nWo Japan Tag Match Series 5th: Tatsumi Fujinami & Kensuke Sasaki vs. Masahiro Chono & Big Titan (13:02) when Sasaki
used the Strangle Hold Gamma on Titan.

NJPW, 3/21/98 (WPW)
Amagasaki Memorial Park Gymnasium
5,500 Fans – Super No Vacancy

1. Michiyoshi Ohara & Akitoshi Saito vs. Tadao Yasuda & Yutaka Yoshie (10:49) when Ohara used a cross armbreaker on Yoshie.
2. El Samurai vs. La Fiera (8:00) by pinfall.
3. Kendo Kashin Single Match Series 4th: Kendo Kashin vs. Tatsuhito Takaiwa (9:52) with a triangle choke hold.
4. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani vs. Jushin Thunder Liger & Dr. Wagner Jr. (16:12) when Otani pinned Wagner.
5. Junji Hirata & Manabu Nakanishi vs. Big Titan & Hiro Saito (12:42) when Hirata used a Devil Windmill suplex hold on Hiro.
6. Kensuke Sasaki, Kazuo Yamazaki & Osamu Kido vs. Shiro Koshinaka, Kengo Kimura & Tatsutoshi Goto (13:32) when Sasaki used the
Strangle Hold Gamma on Kimura.
7. Shinya Hashimoto & Osamu Nishimura vs. nWo Sting & Michael Wallstreet (12:22) when Hashimoto pinned Wallstreet.
8. Dragon vs. nWo Japan Tag Match Series 4th: Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs. Tatsumi Fujinami & Satoshi Kojima (13:54) when
Chono used an STF on Kojima.

NJPW, 3/20/98
Kurashiki Fukuda Park Gymnasium
2,750 Fans

1. Yutaka Yoshie vs. Akitoshi Saito (12:30) with a crab hold.
2. Kuniaki Kobayashi vs. La Fiera (8:24) with a Captured suplex hold.
3. El Samurai, Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. vs. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa (14:42) when Kashin used a cross
armbreaker on Otani.
4. Junji Hirata & Tadao Yasuda vs. Kengo Kimura & Michiyoshi Ohara (10:05) when Hirata used a Devil Windmill suplex hold on Kimura.
5. Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito vs. Kazuo Yamazaki & Jushin Thunder Liger (9:27) when Tenzan pinned Liger.
6. Shiro Koshinaka & Tatsutoshi Goto vs. Shinya Hashimoto & Satoshi Kojima (12:29) when Koshinaka pinned Kojima.
7. Masahiro Chono, nWo Sting, Michael Wallstreet & Big Titan vs. Tatsumi Fujinami, Kensuke Sasaki, Manabu Nakanishi & Osamu
Nishimura (14:10) when Sting pinned Fujinami.

NJPW, 3/19/98
Yonago Industrial Hall
2,500 Fans

1. Tadao Yasuda vs. Yutaka Yoshie (12:55) with a crab hold.
2. El Samurai & Kendo Kashin vs. Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa (12:08) when Samurai pinned Kanemoto.
3. Shinjiro Otani & La Fiera vs. Jushin Thunder Liger & Dr. Wagner Jr. (12:53) when Otani used a German suplex hold on Wagner.
4. Kazuo Yamazaki & Junji Hirata vs. Osamu Kido & Manabu Nakanishi (10:34) when Hirata used a Devil Windmill suplex hold on Kido.
5. Tatsumi Fujinami & Osamu Nishimura vs. Michiyoshi Ohara & Akitoshi Saito (9:42) when Nishimura used a Northern Light suplex hold on
Saito.
6. Shiro Koshinaka, Tatsutoshi Goto & Kuniaki Kobayashi vs. Hiroyoshi Tenzan, Michael Wallstreet & Hiro Saito (11:01) when Koshinaka
pinned Hiro.
7. Masahiro Chono, nWo Sting & Big Titan vs. Kensuke Sasaki, Shinya Hashimoto & Satoshi Kojima (13:54) when Sting pinned Kojima.

NJPW, 3/18/98
Hagi Citizen Gymnasium
2,400 Fans – No Vacancy

1. Dr. Wagner Jr. vs. Black Cat (12:29) with a la magistral.
2. Shinjiro Otani & Shinya Makabe vs. Tatsuhito Takaiwa & Yutaka Yoshie (12:36) by DQ.
3. Kazuo Yamazaki & Kendo Kashin vs. Kuniaki Kobayashi & Akitoshi Saito (9:44) when Yamazaki used a cross armbreaker on Kobayashi.
4. Jushin Thunder Liger & El Samurai vs. Koji Kanemoto & La Fiera (13:42) when Liger pinned Fiera.
5. Hiroyoshi Tenzan, nWo Sting & Hiro Saito vs. Junji Hirata, Manabu Nakanishi & Satoshi Kojima (12:14) when Hiro pinned Hirata.
6. Kensuke Sasaki, Osamu Kido & Osamu Nishimura vs. Shiro Koshinaka, Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (12:27) when Sasaki pinned
Ohara.
7. Masahiro Chono, Michael Wallstreet & Big Titan vs. Tatsumi Fujinami, Shinya Hashimoto & Tadao Yasuda (12:17) when Titan pinned
Yasuda.

NJPW, 3/17/98
Otake City Gymnasium
2,000 Fans – No Vacancy

1. Black Cat vs. Shinya Makabe (8:40) by pinfall.
2. Dr. Wagner Jr. vs. Yutaka Yoshie (8:16) by pinfall.
3. Tadao Yasuda & Kendo Kashin vs. Kuniaki Kobayashi & Akitoshi Saito (8:10) when Kashin used a cross armbreaker on Saito.
4. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Thunder Liger, El Samurai & La Fiera (15:31) when Otani used a Dragon
suplex hold on Fiera.
5. Shinya Hashimoto, Osamu Kido & Satoshi Kojima vs. Shiro Koshinaka, Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (12:51) when Hashimoto
pinned Goto.
6. Tatsumi Fujinami & Osamu Nishimura vs. Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito (12:16) when Fujinami used a Dragon sleeper on Hiro.
7. Masahiro Chono, nWo Sting, Michael Wallstreet & Big Titan vs. Kensuke Sasaki, Kazuo Yamazaki, Junji Hirata & Manabu Nakanishi
(18:08) when Chono pinned Sasaki.

NJPW, 3/14/98 (WPW)
Miyagi Sports Center
5,000 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Hiro Saito vs. Kuniaki Kobayashi (10:10) by pinfall.
2. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. El Samurai, Dr. Wagner Jr. & La Fiera (15:01) when Otani used a German suplex
hold on Wagner.
3. Michiyoshi Ohara & Akitoshi Saito vs. Satoshi Kojima & Yutaka Yoshie (13:45) when Saito pinned Yoshie.
4. Kendo Kashin Single Match Series 3rd: Kendo Kashin vs. Jushin Thunder Liger (10:12) by referee stop.
5. Shiro Koshinaka, Kengo Kimura & Tatsutoshi Goto vs. Osamu Kido, Junji Hirata & Osamu Nishimura (11:18) when Koshinaka pinned
Kido.
6. nWo Sting & Big Titan vs. Kensuke Sasaki & Manabu Nakanishi (12:28) when Titan pinned Nakanishi.
7. Masahiro Chono & Michael Wallstreet vs. Shinya Hashimoto & Tadao Yasuda (13:34) when Chono pinned Yasuda.
8. Dragon vs. nWo Japan Tag Match Series 3rd: Tatsumi Fujinami & Kazuo Yamazaki vs. Keiji Muto & Hiroyoshi Tenzan (16:26) when
Fujinami used a figure-four leglock on Muto.

NJPW, 3/13/98
Mito Citizen Gymnasium
1,350 Fans

1. Black Cat vs. Shinya Makabe (7:12) by pinfall.
2. Kuniaki Kobayashi vs. Yutaka Yoshie (7:15) with a Captured suplex hold.
3. El Samurai & Kendo Kashin vs. Koji Kanemoto & La Fiera (11:55) when Kashin used a cross armbreaker on Fiera.
4. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Thunder Liger & Dr. Wagner Jr. (12:55) when Takaiwa pinned Wagner.
5. nWo Sting vs. Osamu Nishimura (10:27) by pinfall.
6. Shinya Hashimoto, Manabu Nakanishi & Satoshi Kojima vs. Tatsutoshi Goto, Michiyoshi Ohara & Akitoshi Saito (12:53) when Kojima
pinned Saito.
7. Shiro Koshinaka & Kengo Kimura vs. Keiji Muto & Big Titan (11:26) when Koshinaka used a backslide on Muto.
8. Tatsumi Fujinami, Kensuke Sasaki, Junji Hirata & Tadao Yasuda vs. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan, Michael Wallstreet & Hiro Saito
(11:49) when Fujinami used a Dragon sleeper on Hiro.

NJPW, 3/12/98
Nabari City Gymnasium
1,350 Fans

1. Tatsuhito Takaiwa vs. Shinya Makabe (8:36) with a crab hold.
2. Osamu Kido vs. Yutaka Yoshie (6:01) with a wakigatame.
3. Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. vs. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani (12:00) when Wagner pinned Kanemoto.
4. Jushin Thunder Liger & El Samurai vs. Black Cat & La Fiera (11:43) when Samurai used a la magistral on Fiera.
5. Kensuke Sasaki, Junji Hirata & Tadao Yasuda vs. Kengo Kimura, Kuniaki Kobayashi & Akitoshi Saito (10:33) when Yasuda pinned Saito.
6. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan & Michael Wallstreet vs. Shiro Koshinaka, Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (11:27) when Tenzan pinned
Ohara.
7. Shinya Hashimoto, Manabu Nakanishi, Satoshi Kojima & Osamu Nishimura vs. Masahiro Chono, nWo Sting, Big Titan & Hiro Saito
(16:05) when Nishimura used a ground Cobra Twist on Hiro.

NJPW, 3/11/98
Nanao Citizen Gymnasium
2,000 Fans

1. Yutaka Yoshie vs. Shinya Makabe (8:36) with a cross kneelock.
2. Akitoshi Saito vs. Black Cat (12:46) by pinfall.
3. Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa vs. El Samurai & Kendo Kashin (12:01) when Kanemoto pinned Kashin.
4. Jushin Thunder Liger & Dr. Wagner Jr. vs. Shinjiro Otani & La Fiera (14:40) when Wagner used a la magistral on Fiera.
5. Osamu Kido, Junji Hirata & Manabu Nakanishi vs. Kengo Kimura, Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (12:58) when Hirata used a Devil
Windmill suplex hold on Kimura.
6. Shinya Hashimoto & Osamu Nishimura vs. nWo Sting & Michael Wallstreet (14:19) when Hashimoto pinned Wallstreet.
7. Masahiro Chono & Hiro Saito vs. Shiro Koshinaka & Kuniaki Kobayashi (9:30) when Chono used an STF on Kobayashi.
8. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan & Big Titan vs. Kensuke Sasaki, Satoshi Kojima & Tadao Yasuda (13:45) when Titan pinned Kojima.

NJPW, 3/9/98
Kyoto Prefectural Gymnasium
8,000 Fans – No Vacancy

1. Akitoshi Saito vs. Yutaka Yoshie (8:41) by pinfall.
2. Kengo Kimura & Kuniaki Kobayashi vs. Dr. Wagner Jr. & La Fiera (10:28) when Kimura pinned Wagner.
3. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Thunder Liger & El Samurai (12:40) when Otani pinned Samurai.
4. Kendo Kashin Single Match Series 2nd: Kendo Kashin vs. Koji Kanemoto (13:09) with a cross kneelock.
5. Hiroyoshi Tenzan, Michael Wallstreet & Big Titan vs. Manabu Nakanishi, Satoshi Kojima & Tadao Yasuda (14:20) when Tenzan pinned
Yasuda.
6. Shiro Koshinaka, Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Kensuke Sasaki, Osamu Kido & Junji Hirata (11:54) when Goto pinned Kido.
7. Shinya Hashimoto vs. nWo Sting (10:16) by pinfall.
8. Dragon vs. nWo Japan Tag Match Series 2nd: Keiji Muto & Masahiro Chono vs. Tatsumi Fujinami & Osamu Nishimura (15:29) when
Muto used a figure-four leglock on Nishimura.

NJPW, 3/8/98
Tokyo Korakuen Hall
1,974 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Yutaka Yoshie vs. Shinya Makabe (8:09) with a crab hold.
2. Kuniaki Kobayashi & Akitoshi Saito vs. Osamu Kido & Black Cat (11:48) when Kobayashi used a Captured suplex hold on Cat.
3. Manabu Nakanishi & Satoshi Kojima vs. Junji Hirata & Tadao Yasuda (11:11) when Nakanishi used an Argentine backbreaker on Yasuda.
4. Tatsuhito Takaiwa & Dr. Wagner Jr. vs. El Samurai & La Fiera (13:09) when Takaiwa pinned Fiera.
5. Jushin Thunder Liger & Kendo Kashin vs. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani (15:34) when Liger pinned Kanemoto.
6. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. nWo Sting & Hiro Saito (12:02) when Goto pinned Hiro.
7. Shiro Koshinaka vs. Michael Wallstreet (7:24) with a front cradle.
8. Keiji Muto, Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & Michael Wallstreet vs. Kensuke Sasaki, Shinya Hashimoto, Kazuo Yamazaki & Osamu
Nishimura (16:51) when Muto used a figure-four leglock on Yamazaki.

NJPW, 3/7/98
Numazu City Gymnasium
2,500 Fans – Super No Vacancy

1. Black Cat vs. Shinya Makabe (10:23) with a crab hold.
2. Kuniaki Kobayashi vs. La Fiera (7:20) with a Captured suplex hold.
3. Kazuo Yamazaki & Tatsuhito Takaiwa vs. Junji Hirata & Yutaka Yoshie (15:15) when Yamazaki used a wakigatame on Yoshie.
4. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Dr. Wagner Jr. vs. Jushin Thunder Liger, El Samurai & Kendo Kashin (14:42) when Otani used a German
suplex hold on Kashin.
5. Shinya Hashimoto & Tadao Yasuda vs. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (9:39) when Hashimoto pinned Ohara.
6. Shiro Koshinaka, Kengo Kimura & Akitoshi Saito vs. Keiji Muto, Michael Wallstreet & Hiro Saito (10:24) when Koshinaka pinned Hiro.
7. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan, nWo Sting & Big Titan vs. Kensuke Sasaki, Manabu Nakanishi, Satoshi Kojima & Osamu Nishimura
(15:41) when Chono pinned Kojima.

NJPW, 3/6/98 (WPW)
Niigata City Gymnasium
4,000 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Yutaka Yoshie vs. Shinya Makabe (7:19) with a crab hold.
2. Black Cat vs. La Fiera (6:21) by pinfall.
3. Kengo Kimura & Akitoshi Saito vs. Osamu Kido & Tatsuhito Takaiwa (12:49) when Kimura pinned Takaiwa.
4. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani vs. Jushin Thunder Liger & Dr. Wagner Jr. (18:29) when Kanemoto used a huracanrana on Wagner.
5. Kendo Kashin Single Match Series 1st: Kendo Kashin vs. El Samurai (12:49) with a cross armbreaker.
6. Big Titan vs. Tadao Yasuda (12:28) by pinfall.
7. Shiro Koshinaka, Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Manabu Nakanishi, Satoshi Kojima & Osamu Nishimura (13:17) when
Koshinaka pinned Nishimura.
8. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan & nWo Sting vs. Kensuke Sasaki, Kazuo Yamazaki & Junji Hirata (13:44) when Muto used a figure-four
leglock on Hirata.
9. Dragon vs. nWo Japan Tag Match Series 1st: Tatsumi Fujinami & Shinya Hashimoto vs. Masahiro Chono & Michael Wallstreet (12:55)
when Fujinami used a ground Cobra Twist on Chono.
NJPW, 2/15/98 (WPW)
Tokyo Nippon Budokan
13,000 Fans – Super No Vacancy

1. Tadao Yasuda vs. Kazuyuki Fujita (9:40) with a Tiger Driver.
2. Jushin Thunder Liger, El Samurai & Kendo Kashin vs. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa (14:53) when Liger used an
avalanche-style brainbuster on Takaiwa.
3. New Japan vs. nWo Japan: Manabu Nakanishi vs. Hiroyoshi Tenzan (11:14) with an Argentine backbreaker.
4. New Japan vs. nWo Japan: Osamu Nishimura vs. nWo Sting (9:54) with a Northern Light suplex hold.
5. New Japan vs. nWo Japan: Curt Hennig vs. Satoshi Kojima (6:12) with the Hennig-plex.
6. New Japan vs. nWo Japan: Keiji Muto vs. Kazuo Yamazaki (14:50) with a figure-four leglock.
7. Different Style Fight: Naoya Ogawa vs. Don Frye (8:26) with a triangle choke hold.
8. New Japan vs. nWo Japan: Shinya Hashimoto vs. Big Titan (11:26) with a DDT.
9. New Japan vs. nWo Japan: Shiro Koshinaka vs. Masahiro Chono (19:52) with a powerbomb.
10. New Japan vs. nWo Japan: Scott Norton vs. Kensuke Sasaki (9:59) with a powerbomb.

NJPW, 2/14/98
Fukaya City Gymnasium
1,500 Fans

1. Tatsuhito Takaiwa vs. Shinya Makabe (7:26) by referee stop.
2. Kuniaki Kobayashi & Akitoshi Saito vs. Yutaka Yoshie & Kazuyuki Fujita (10:00) when Kobayashi used a Captured suplex hold on Yoshie.
3. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Norio Honaga vs. Jushin Thunder Liger, El Samurai & Kendo Kashin (13:05) when Otani used a German
suplex hold on Kashin.
4. Manabu Nakanishi, Satoshi Kojima & Osamu Nishimura vs. Rob Rage , Kenny Kaos & Black Cat (11:19) when Nishimura used a
Northern Light suplex hold on Cat.
5. Tatsutoshi Goto, Akira Nogami & Michiyoshi Ohara vs. Tatsumi Fujinami, Kazuo Yamazaki & Osamu Kido (9:56) when Nogami pinned
Kido.
6. Masahiro Chono & nWo Sting vs. Shiro Koshinaka & Kengo Kimura (12:55) when Chono pinned Kimura.
7. Keiji Muto, Scott Norton, Hiroyoshi Tenzan & Big Titan vs. Kensuke Sasaki, Shinya Hashimoto, Junji Hirata & Tadao Yasuda (12:57) when
Norton pinned Yasuda.

NJPW, 2/13/98
Gifu Industrial Hall
4,200 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Kazuyuki Fujita vs. Shinya Makabe (6:34) with a cross armbreaker.
2. Kuniaki Kobayashi & Akitoshi Saito vs. Osamu Kido & Norio Honaga (9:51) when Kobayashi used a Captured suplex hold on Honaga.
3. Tatsuhito Takaiwa & Black Cat vs. Kendo Kashin & Yutaka Yoshie (10:23) when Takaiwa pinned Yoshie.
4. Junji Hirata, Manabu Nakanishi & Tadao Yasuda vs. Kengo Kimura, Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (11:19) when Nakanishi used an
Argentine backbreaker on Kimura.
5. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani vs. Jushin Thunder Liger & El Samurai (14:04) when Kanemoto used a Tiger suplex hold on Samurai.
6. Scott Norton, nWo Sting & Big Titan vs. Satoshi Kojima, Rob Rage & Kenny Kaos (12:26) when Sting pinned Rage.
7. Tatsumi Fujinami & Osamu Nishimura vs. Shiro Koshinaka & Akira Nogami (11:39) when Nishimura used a Northern Light suplex hold on
Nogami.
8. Kensuke Sasaki, Shinya Hashimoto & Kazuo Yamazaki vs. Keiji Muto, Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan (15:29) when Hashimoto
pinned Tenzan.

NJPW, 2/12/98
Kameoka Citizen Gymnasium
2,000 Fans

1. Yutaka Yoshie vs. Black Cat (7:07) with a crab hold.
2. Osamu Kido vs. Norio Honaga (8:45) with a wakigatame.
3. Rob Rage & Kenny Kaos vs. Kuniaki Kobayashi & Akira Nogami (10:36) when Rage pinned Kobayashi.
4. Kazuo Yamazaki, Tadao Yasuda & Kazuyuki Fujita vs. Tatsutoshi Goto, Michiyoshi Ohara & Akitoshi Saito (12:54) when Yasuda pinned
Goto.
5. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Thunder Liger, El Samurai & Kendo Kashin (16:14) when Takaiwa pinned
Kashin.
6. Shiro Koshinaka & Kengo Kimura vs. Shinya Hashimoto & Junji Hirata (12:28) when Koshinaka pinned Hirata.
7. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan, nWo Sting & Big Titan vs. Kensuke Sasaki, Manabu Nakanishi, Satoshi Kojima & Osamu Nishimura
(15:48) when Titan used a stretch whip on Nishimura.

NJPW, 2/11/98
Osaka Rinkai Sports Center
3,500 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Black Cat vs. Shinya Makabe (9:51) by pinfall.
2. Tadao Yasuda vs. Yutaka Yoshie (7:59) by pinfall.
3. Junji Hirata, Rob Rage & Kenny Kaos vs. Kengo Kimura, Akira Nogami & Akitoshi Saito (11:31) when Rage pinned Kimura.
4. El Samurai vs. Tatsuhito Takaiwa (9:47) by pinfall.
5. Hiroyoshi Tenzan & nWo Sting vs. Tatsumi Fujinami & Kazuyuki Fujita (12:44) when Sting pinned Fujita.
6. Masahiro Chono & Big Titan vs. Shiro Koshinaka & Michiyoshi Ohara (13:34) when Titan pinned Ohara.
7. Manabu Nakanishi, Satoshi Kojima & Osamu Nishimura vs. Kensuke Sasaki, Shinya Hashimoto & Kazuo Yamazaki (12:35) when
Nakanishi used an Argentine backbreaker on Yamazaki.

NJPW, 2/9/98
Hakodate Citizen Gymnasium
2,150 Fans

1. Black Cat vs. Yutaka Yoshie (9:01) by pinfall.
2. Osamu Kido & Kazuyuki Fujita vs. Kengo Kimura & Kuniaki Kobayashi (10:09) when Fujita used a cross armbreaker on Kobayashi.
3. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Thunder Liger, El Samurai & Kendo Kashin (15:10) when Takaiwa pinned
Kashin.
4. Scott Norton & Big Titan vs. Rob Rage & Kenny Kaos (6:42) when Norton pinned Rage.
5. Tatsumi Fujinami & Kazuo Yamazaki vs. Akira Nogami & Akitoshi Saito (8:44) when Yamazaki used a wakigatame on Saito.
6. Shiro Koshinaka, Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Manabu Nakanishi, Satoshi Kojima & Tadao Yasuda (11:09) when Koshinaka
pinned Yasuda.
7. Kensuke Sasaki, Shinya Hashimoto & Satoshi Kojima vs. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & nWo Sting (17:17) when Kojima pinned
Chono.

NJPW, 2/8/98 (WPW)
Nakajima Sports Center
6,000 Fans – Super No Vacancy

1. Norio Honaga vs. Shinya Makabe (9:01) by pinfall.
2. Rob Rage & Kenny Kaos vs. Black Cat & Yutaka Yoshie (10:45) when Kaos used a Captured suplex hold on Cat.
3. Kengo Kimura, Akira Nogami & Akitoshi Saito vs. Osamu Kido, Junji Hirata & El Samurai (10:52) when Nogami used a German suplex
hold on Samurai.
4. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Kazuo Yamazaki & Kazuyuki Fujita (13:16) when Ohara pinned Fujita.
5. Tatsuhito Takaiwa vs. Nanjyo Hayato (14:35) by pinfall.
6. Kendo Kashin vs. Shinjiro Otani (11:05) with an avalanche-style cross armbreaker.
7. Jushin Thunder Liger vs. Koji Kanemoto (22:30) with an avalanche-style brainbuster.
8. Tatsumi Fujinami vs. Shiro Koshinaka (11:45) with a figure-four leglock.
9. 2/3 Falls: Keiji Muto, Masahiro Chono, Scott Norton, Hiroyoshi Tenzan, nWo Sting & Big Titan vs. Kensuke Sasaki, Shinya Hashimoto,
Manabu Nakanishi, Satoshi Kojima, Osamu Nishimura & Tadao Yasuda (26:21). Titan used a shoulder attack on Yasuda (7:31). Hashimoto
used a DDT on Muto (11:58). Norton used a powerbomb on Hashimoto (6:52).

NJPW, 2/7/98 (WPW)
Nakajima Sports Center
6,500 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Akitoshi Saito vs. Yutaka Yoshie (10:35) by pinfall.
2. El Samurai & Kendo Kashin vs. Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa (13:29) when Kashin used a Captured suplex hold on Takaiwa.
3. Kengo Kimura, Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Rob Rage , Kenny Kaos & Kazuyuki Fujita (12:51) when Ohara pinned Fujita.
4. Tatsumi Fujinami & Osamu Kido vs. Shiro Koshinaka & Akira Nogami (9:45) when Fujinami used a wakigatame on Nogami.
5. IWGP Jr. Heavyweight Title: Jushin Thunder Liger vs. Shinjiro Otani © (23:08) with a brainbuster to become the 32nd champion.
6. 2/3 Falls: Scott Norton, Hiroyoshi Tenzan, nWo Sting & Big Titan vs. Shinya Hashimoto, Kazuo Yamazaki, Junji Hirata & Tadao Yasuda
(15:38). Norton pinned Yasuda (0:20). Hashimoto pinned Tenzan (11:21). Titan pinned Hirata (3:57).
7. IWGP Tag Team Title: Keiji Muto & Masahiro Chono © vs. Manabu Nakanishi & Satoshi Kojima (21:25) when Chono used a Butterfly
Lock on Kojima (1st defense).
8. IWGP Heavyweight Title: Kensuke Sasaki © vs. Osamu Nishimura (25:20) with a lariat (3rd defense).

NJPW, 2/6/98
Tomakomai City Gymnasium
2,000 Fans

1. Tatsuhito Takaiwa vs. Yutaka Yoshie (10:09) with a cross kneelock.
2. Kengo Kimura vs. Tadao Yasuda (8:15) by pinfall.
3. Osamu Kido vs. Kazuyuki Fujita (6:21) with a wakigatame.
4. Jushin Thunder Liger, El Samurai & Kendo Kashin vs. Shinjiro Otani, Koji Kanemoto & Norio Honaga (16:15) when Liger pinned Honaga.
5. Tatsumi Fujinami, Rob Rage & Kenny Kaos vs. Kuniaki Kobayashi, Akira Nogami & Akitoshi Saito (11:11) when Rage pinned Kobayashi.
6. Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki vs. Junji Hirata & Osamu Nishimura (10:20) when Sasaki used the Strangle Hold Gamma on Hirata.
7. Scott Norton, Hiroyoshi Tenzan & Big Titan vs. Shiro Koshinaka, Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (10:54) when Norton pinned Ohara.
8. Keiji Muto, Masahiro Chono & nWo Sting vs. Shinya Hashimoto, Manabu Nakanishi & Satoshi Kojima (12:54) when Muto used a
Frankensteiner on Kojima.
NJPW, 2/4/98 (WPW)
Akita Municipal Gymnasium
4,000 Fans – No Vacancy

1. Black Cat vs. Shinya Makabe (8:09) by pinfall.
2. Kuniaki Kobayashi & Akitoshi Saito vs. Norio Honaga & Yutaka Yoshie (10:26) when Kobayashi used a Captured suplex hold on Honaga.
3. Tadao Yasuda & Kazuyuki Fujita vs. Kengo Kimura & Akira Nogami (11:39) when Fujita pinned Nogami.
4. Rob Rage & Kenny Kaos vs. Manabu Nakanishi & Satoshi Kojima (13:49) when Kaos pinned Nakanishi.
5. Jushin Thunder Liger, El Samurai & Kendo Kashin vs. Shinjiro Otani, Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa (16:44) when Liger pinned
Kanemoto.
6. Tatsumi Fujinami & Osamu Nishimura vs. Kazuo Yamazaki & Osamu Kido (10:59) when Nishimura used a Northern Light suplex hold on
Yamazaki.
7. Shiro Koshinaka, Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan & nWo Sting (17:28) when Koshinaka pinned
Tenzan.
8. Masahiro Chono, Scott Norton & Big Titan vs. Kensuke Sasaki, Shinya Hashimoto & Junji Hirata (12:59) when Norton used a release
powerbomb on Hirata.

NJPW, 2/3/98
Hirosaki Citizen Gymnasium
2,500 Fans – No Vacancy

1. Kazuyuki Fujita vs. Yutaka Yoshie (13:13) with a crab hold.
2. Akitoshi Saito vs. Black Cat (7:37) by pinfall.
3. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Rob Rage & Kenny Kaos (9:17) when Ohara pinned Kaos.
4. El Samurai vs. Norio Honaga (10:37) by pinfall.
5. Jushin Thunder Liger & Kendo Kashin vs. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa (12:59) when Kashin used a cross armbreaker on Takaiwa.
6. Manabu Nakanishi, Satoshi Kojima & Osamu Nishimura vs. Kensuke Sasaki, Kazuo Yamazaki & Tadao Yasuda (12:46) when Nakanishi
used an Argentine backbreaker on Yasuda.
7. Keiji Muto & nWo Sting vs. Shiro Koshinaka & Akira Nogami (14:08) when Sting pinned Nogami.
8. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & Big Titan vs. Tatsumi Fujinami, Shinya Hashimoto & Junji Hirata (14:29) when Chono used a Yakuza
kick on Fujinami.

NJPW, 2/2/98
Hanamaki Citizen Gymnasium
2,000 Fans – No Vacancy

1. Yutaka Yoshie vs. Shinya Makabe (6:31) with a crab hold.
2. Norio Honaga vs. Nanjyo Hayato (11:02) with an inside cradle.
3. Kengo Kimura & Kuniaki Kobayashi vs. Rob Rage & Kenny Kaos (7:23) when Kobayashi pinned Rage.
4. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Osamu Kido & Junji Hirata (12:24) when Ohara pinned Hirata.
5. Jushin Thunder Liger, El Samurai & Kendo Kashin vs. Shinjiro Otani, Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa (16:29) when Samurai pinned
Kanemoto.
6. Tatsumi Fujinami, Osamu Nishimura & Tadao Yasuda vs. Shiro Koshinaka, Akira Nogami & Akitoshi Saito (12:12) when Nishimura pinned
Saito.
7. Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs. Shinya Hashimoto & Kazuo Yamazaki (12:50) when Chono used an STF on Yamazaki.
8. Keiji Muto, nWo Sting & Big Titan vs. Kensuke Sasaki, Manabu Nakanishi & Satoshi Kojima (15:06) when Muto used a face crusher on
Sasaki.

NJPW, 1/31/98
Hiratsuka City Gymnasium
3,600 Fans

1. Black Cat vs. Shinya Makabe (7:50) by pinfall.
2. Rob Rage & Kenny Kaos vs. Junji Hirata & Yutaka Yoshie (10:07) when Kaos pinned Yoshie.
3. Kazuo Yamazaki & Osamu Kido vs. Kuniaki Kobayashi & Akitoshi Saito (8:16) when Yamazaki used a wakigatame on Kido.
4. El Samurai & Nanjyo Hayato vs. Koji Kanemoto & Norio Honaga (15:46) when Hayato pinned Honaga.
5. Jushin Thunder Liger & Kendo Kashin vs. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa (15:01) when Kashin used a cross armbreaker on Takaiwa.
6. Kensuke Sasaki, Manabu Nakanishi & Satoshi Kojima vs. Tatsutoshi Goto, Michiyoshi Ohara & Akira Nogami (12:52) when Nakanishi
pinned Nogami.
7. Shiro Koshinaka & Kengo Kimura vs. Keiji Muto & nWo Sting (11:22) when Koshinaka used a front cradle on Sting.
8. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & Big Titan vs. Shinya Hashimoto, Osamu Nishimura & Tadao Yasuda (12:49) when Titan pinned
Yasuda.

NJPW, 1/30/98
Takasaki Central Gymnasium
2,000 Fans

1. Black Cat vs. Shinya Makabe (7:10) by pinfall.
2. Akira Nogami vs. Yutaka Yoshie (8:02) by pinfall.
3. Rob Rage & Kenny Kaos vs. Kengo Kimura & Akitoshi Saito (8:08) when Rage pinned Saito.
4. 2/3 Falls: Shinjiro Otani, Koji Kanemoto, Norio Honaga & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Thunder Liger, El Samurai, Kendo Kashin &
Nanjyo Hayato (21:09). Honaga used a la magistral on Samurai (9:24). Otani pinned Hayato (11:45).
5. Manabu Nakanishi, Satoshi Kojima & Osamu Nishimura vs. Kensuke Sasaki, Kazuo Yamazaki & Osamu Kido (10:55) when Nakanishi
used an Argentine backbreaker on Kido.
6. Hiroyoshi Tenzan & nWo Sting vs. Shinya Hashimoto & Tadao Yasuda (12:30) when Sting pinned Yasuda.
7. Keiji Muto, Masahiro Chono & Big Titan vs. Shiro Koshinaka, Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (11:56) when Titan used a high-angle
chokeslam on Ohara.

NJPW, 1/28/98
Ishinomaki City Gymnasium
2,400 Fans – No Vacancy

1. Yutaka Yoshie vs. Black Cat (7:36) with a cross armbreaker.
2. Osamu Kido & Tadao Yasuda vs. Kuniaki Kobayashi & Akitoshi Saito (8:49) when Yasuda pinned Saito.
3. Jushin Thunder Liger & Nanjyo Hayato vs. Shinjiro Otani & Norio Honaga (13:27) when Hayato pinned Honaga.
4. Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa vs. El Samurai & Kendo Kashin (12:24) when Kanemoto used a Tiger suplex hold on Samurai.
5. Rob Rage & Kenny Kaos vs. Kengo Kimura & Akira Nogami (10:09) when Rage pinned Nogami.
6. Shiro Koshinaka, Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Kensuke Sasaki, Kazuo Yamazaki & Junji Hirata (11:25) when Koshinaka
pinned Hirata.
7. Keiji Muto, Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & nWo Sting vs. Shinya Hashimoto, Manabu Nakanishi, Satoshi Kojima & Osamu
Nishimura (13:20) when Chono used an STF on Kojima.

NJPW, 1/27/98
Fukushima City Gymnasium
2,200 Fans

1. Akitoshi Saito vs. Yutaka Yoshie (9:24) by pinfall.
2. El Samurai vs. Black Cat (8:23) with a horizontal cradle.
3. Kengo Kimura & Kuniaki Kobayashi vs. Osamu Kido & Norio Honaga (10:04) when Kobayashi used a Captured suplex hold on Honaga.
4. Shinjiro Otani, Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Thunder Liger, Kendo Kashin & Nanjyo Hayato (16:07) when Otani used a
German suplex hold on Kashin.
5. Shinya Hashimoto, Junji Hirata & Tadao Yasuda vs. Manabu Nakanishi, Satoshi Kojima & Osamu Nishimura (13:20) when Hashimoto
pinned Nakanishi.
6. Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki vs. Rob Rage & Kenny Kaos (12:45) when Sasaki used the Strangle Hold Gamma on Kaos.
7. Shiro Koshinaka, Tatsutoshi Goto, Akira Nogami & Michiyoshi Ohara vs. Keiji Muto, Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & nWo Sting
(15:33) when Goto used a backdrop suplex on Muto.

NJPW, 1/26/98 (WPW)
Ota Ward Gymnasium
2,850 Fans

1. Black Cat vs. Shinya Makabe (7:44) with a chickenwing armlock.
2. Kuniaki Kobayashi vs. Yutaka Yoshie (8:42) with a Captured suplex hold.
3. El Samurai & Kendo Kashin vs. Koji Kanemoto & Norio Honaga (13:13) when Samurai pinned Honaga.
4. Jushin Thunder Liger & Nanjyo Hayato vs. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa (16:11) when Liger pinned Takaiwa.
5. Tatsumi Fujinami & Osamu Kido vs. Rob Rage & Kenny Kaos (7:28) when Kido used a wakigatame on Rage.
6. Kensuke Sasaki, Kazuo Yamazaki & Junji Hirata vs. Manabu Nakanishi, Satoshi Kojima & Osamu Nishimura (13:54) when Sasaki pinned
Kojima.
7. Keiji Muto & nWo Sting vs. Shinya Hashimoto & Tadao Yasuda (12:38) when Sting pinned Yasuda.
8. Shiro Koshinaka, Kengo Kimura, Akira Nogami & Akitoshi Saito vs. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan, Tatsutoshi Goto & Michiyoshi
Ohara (13:32) when Koshinaka used a powerbomb on Tenzan.

NJPW “FINAL POWER HALL IN TOKYO DOME”, 1/4/98 (WPW)
Tokyo Dome
65,000 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Kendo Kashin vs. Koji Kanemoto (12:01) with a cross armbreaker.
2. IWGP Jr. Heavyweight Title: Shinjiro Otani © vs. Ultimo Dragon (17:06) with a Dragon suplex hold (5th defense).
3. Yuji Nagata vs. Hiroyoshi Tenzan (11:33) with the Nagata Lock.
4. Osamu Nishimura Return Match: Tatsumi Fujinami & Osamu Nishimura vs. Manabu Nakanishi & Satoshi Kojima (12:39) when Nishimura
used a Northern Light suplex hold on Kojima.
5. Riki Road Final Message 5: Riki Choshu vs. Kazuyuki Fujita (3:57) with a lariat.
6. Riki Road Final Message 5: Riki Choshu vs. Yutaka Yoshie (1:42) with a lariat.
7. Riki Road Final Message 5: Riki Choshu vs. Tatsuhito Takaiwa (1:21) with a Scorpion Deathlock.
8. Riki Road Final Message 5: Takashi Iizuka vs. Riki Choshu (2:02) with an achilles tendon hold.
9. Riki Road Final Message 5: Riki Choshu vs. Jushin Thunder Liger (5:09) with a lariat.
10. Don Frye vs. Naoya Ogawa (8:47) by referee stop.
11. Shinya Hashimoto vs. Dennis Lane (1:34) by referee stop.
12. Masahiro Chono vs. Shiro Koshinaka (15:05) with a Yakuza kick.
13. IWGP Heavyweight Title: Kensuke Sasaki © vs. Keiji Muto (25:18) with a Northern Light bomb (2nd defense).


To Top