NJPW New Japan Pro Wrestling (1999)

NEW JAPAN – 1999/01/04 – Tokyo Dome – “WRESTLING WORLD 1999″ [2 DISC-SET] 01. Manabu Nakanishi vs. Kazuyuki Fujita
02. Tatsumi Fujinami & Osamu Kido & Tadao Yasuda vs. Kengo Kimura & Tatsutoshi Gotoh & Michiyoshi Ohara
03. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Kendo KaShin & Dr. Wagner Jr.
04. IWGP Jr. Heavyweight Title: Jushin Liger vs. Koji Kanemoto
05. Kensuke Sasaki vs. Atsushi Onita
06. New Japan vs. UFO: Yuji Nagata vs. David Beneteau
07. New Japan vs. UFO: Brian Johnston vs. Don Frye
08. New Japan vs. UFO: Shinya Hashimoto vs. Naoya Ogawa
09. IWGP Tag Team Titles: Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka vs. Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima
10. IWGP Heavyweight Title: Scott Norton vs. Keiji Muto
Running Time: 2 Discs – Source: VHS
NEW JAPAN – BEST OF TV – JANUARY 1999
01. Kensuke Sasaki vs. Atsushi Onita (1999/01/04 – Tokyo Dome)
02. IWGP Junior Heavyweight Tag Team Titles: Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Dr. Wagner Jr. & Kendo KaShin (1999/01/04 –
Tokyo Dome)
03. IWGP Junior Heavyweight Title: Jushin Liger vs. Koji Kanemoto (1999/01/04 – Tokyo Dome)
04. Don Frye vs. Brian Johnston (1999/01/04 – Tokyo Dome)
05. Shinya Hashimoto vs. Naoya Ogawa (1999/01/04 – Tokyo Dome)
06. IWGP Tag Team Titles: Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka vs. Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima (1999/01/04 – Tokyo Dome)
07. IWGP Heavyweight Title: Keiji Muto vs. Scott Norton (1999/01/04 – Tokyo Dome)
08. Jushin Liger vs. Shinjiro Otani (1999/01/27 – Tokyo)
09. Kensuke Sasaki vs. Yuji Nagata (1999/01/27 – Tokyo)
Running Time: 105 minutes – Source: VHS
NEW JAPAN – BEST OF TV – FEBRUARY 1999
01. Jushin Liger & El Samurai vs. Dr. Wagner jr. & Kendo KaShin (1999/02/02 – Hirosaki)
02. IWGP Tag Titles: Manabu Nakanishi & Yuji Nagata vs. Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima (1999/02/05 – Nakajima)
03. IWGP Junior Heavyweight Title: Jushin Liger vs. Dr. Wagner jr. (1999/02/06 – Sapporo)
04. IWGP Junior Heavyweight Tag Team Titles: Dr. Wagner jr. & Kendo KaShin vs. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa (1999/02/11 –
Osaka)
05. Kensuke Sasaki vs. Satoshi Kojima (1999/02/11 – Osaka)
Running Time: 60 minutes – Source: VHS
NEW JAPAN – BEST OF TV – MARCH 1999
01. IWGP Heavyweight Title: Keiji Muto vs. Kensuke Sasaki (1999/02/14 – Tokyo)
02. Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka vs. Keiji Muto & Satoshi Kojima (1999/03/03 – Niigata)
03. Kazuo Yamazaki & Yuji Nagata vs. Keiji Muto & Satoshi Kojima (1999/03/17 – Hiroshima)
04. IWGP Junior Heavyweight Title: Jushin Liger vs. Koji Kanemoto (1999/03/17 – Hiroshima)
05. Kensuke Sasaki & Yuji Nagata vs. Keiji Muto & Satoshi Kojima (1999/03/20 – Nagoya)
06. IWGP Junior Heavyweight Tag Team Titles: Dr. Wagner jr. & Kendo KaShin vs. Gran Hamada & El Samurai (1999/03/20 – Nagoya)
Running Time: 75 minutes – Source: VHS
NEW JAPAN – 1999/04/10 – Tokyo Dome – “STRONG STYLE SYMPHONY – NEW JAPAN SPIRIT 1999? [2 DISC-SET] 01. No Rope Explosive Barbed Wire Death Match: Masa Chono vs. Atsushi Onita
02. NEW JAPAN PROGRESS: Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Manabu Nakanishi & Yuji Nagata
03. New Japan vs. BattlARTS: Tatsuhito Takaiwa vs. Minoru Tanaka
04. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Kendo KaShin & Dr. Wagner Jr. vs. Jushin Liger & Great Sasuke
05. IWGP Jr. Heavyweight Title: Koji Kanemoto vs. Shinjiro Otani
06. New Japan vs. BattlARTS: Kazuo Yamazaki & Kazuyuki Fujita vs. Yuki Ishikawa & Alexander Otsuka
07. IWGP Tag Team Titles: Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka vs. Tatsumi Fujinami & Genichiro Tenryu
08. IWGP Heavyweight Title: Keiji Muto vs. Don Frye
Running Time: 2 Discs – Source: VHS
NEW JAPAN – BEST OF TV – APRIL 1999
01. IWGP Tag Team Titles: Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka vs. Hiroyoshi tenzan & Satoshi Kojima (1999/03/22 – Amagasaki)
02. Explosive Barbed Wire Match: Masa Chono vs. Atsushi Onita (1999/04/10 – Tokyo Dome)
03. IWGP Junior Heavyweight Title: Koji Kanemoto vs. Shinjiro Otani (1999/04/10 – Tokyo Dome)
04. IWGP Tag Team Titles: Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka vs. Genichiro Tebryu & Tatsumi Fujinami (1999/04/10 – Tokyo Dome)
05. IWGP Heavyweight Title: Keiji Muto vs. Don Frye (1999/04/10 – Tokyo Dome)
06. Satoshi Kojima & Hiroyoshi Tenzan vs. Yuji Nagata & Manabu Nakanishi (1999/04/10 – Tokyo Dome)
07. Tatsuhito Takaiwa vs. Minoru Tanaka (1999/04/10 – Tokyo Dome)
08. Kazuo Yamazaki & Kazuhiko Fujita vs. Yuki Ishikawa & Alexander Otsuka (1999/04/10 – Tokyo Dome)
09. IWGP Junior Heavyweight Tag Team Titles: Jushin Liger & Great Sasuke vs. Dr. Wagner & Kendo KaShin (1999/04/10 – Tokyo Dome)
Running Time: 90 minutes – Source: VHS
NEW JAPAN – BEST OF TV – MAY 1999
01. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Koji Kanemoto & Kendo KaShin (1999/04/21 – Kumamoto)
02. Keiji Muto & Satoshi Kojima & Hiroyoshi Tenzan vs. Genichiro Tenryu & Tasao Yasuda & Tatsumi Fujinami (1999/04/21 – Kumamoto)
03. Tatsumi Fujinami & Kazuo Yamazaki & Yuji Nagata vs. Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka & Manabu Nakanishi (1999/04/24 – Beppu)
04. Masa Chono & Don Frye & AKIRA vs. Keiji Muto & Satoshi Kojima & Hiroyoshi Tenzan (1999/04/24 – Beppu)
05. Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Liger & Kendo KaShin (1999/04/24 – Beppu)
06. IWGP Tag Team Titles: Shiro Koshinaka & Kensuke Sasaki vs. Kazuo Yamazaki & Yuji Nagata (1999/05/03 – Fukuoka Dome)
07. IWGP Junior Heavyweight Title: Koji Kanemoto vs. Tatsuhito Takaiwa (1999/05/03 – Fukuoka Dome)
08. IWGP Heavyweight Title: Keiji Muto vs. Genichiro Tenryu (1999/05/03 – Fukuoka Dome)
09. Best Of The Super Junior Tournament: Shinjiro Otani vs. Dr. Wagner jr. (1999/05/19 – Kuki)
10. Keiji Muto & Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Yuji Nagata & Tadao Yasuda & Shiro Koshinaka (1999/05/19 – Kuki)
11. Best Of The Super Junior Tournament: Shinjiro Otani vs. Masao Orihara (1999/05/25 – Kanazawa)
12. Genichiro Tenryu & Tatsumi Fujinami vs. Keiji Muto & Hiroyoshi Tenzan (1999/05/25 – Kanazawa)
Running Time: 135 minutes – Source: VHS
NEW JAPAN – BEST OF TV – JUNE 1999
01. Masa Chono & Don Frye & nWo Sting vs. Keiji Muto & Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima (1999/05/31 – Osaka)
02. Best Of The Super Junior Tournament: Minoru Tanaka vs. Shinjiro Otani (1999/05/31 – Osaka)
03. Best Of The Super Junior Tournament: Jushin Liger vs. Koji Kanemoto (1999/05/31 – Osaka)
04. Kensuke Sasaki & Yuji Nagata & Brian Johnston vs. Masa Chono & Don Frye & nWo Sting (1999/06/03 – Takamatsu)
05. Keiji Muto & Satoshi Kojima vs. Shiro Koshinaka & Tatsumi Fujinami (1999/06/03 – Takamatsu)
06. Best Of The Super Junior Tournament: Masao Orihara vs. Minoru Tanaka (1999/06/03 -Takamatsu)
07. Best Of The Super Junior Tournament: Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Liger (1999/06/03 -Takamatsu)
08. Owen Hart Tribute (1999/07/13 – Morioka)
09. Genichiro Tenryu vs. Tatsumi Fujinami (1999/07/13 – Morioka)
10. Best Of The Super Junior Tournament – Final: Kendo KaShin vs. Koji Kanemoto (1999/07/13 – Morioka)
Running Time: 75 minutes – Source: VHS
NEW JAPAN – BEST OF TV – JULY 1999
01. Keiji Muto & Satoshi Kojima vs. Masa Chono & Don Frye (1999/06/08 – Tokyo)
02. Shinya Hashimoto & Manabu Nakanishi vs. Tatsumi Fujinami & Yuji Nagata (1999/06/27 – Shizuoka)
03. IWGP Tag Team Titles: Kensuke Sasaki & Shuro Koshinaka vs. Tatsutoshi Gotoh & Michiyoshi Ohara (1999/06/27 – Shizuoka)
04. Koji Kanemoto vs. Minoru Tanaka (1999/06/27 – Shizuoka)
05. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Liger & Dr. Wagner jr. (1999/07/01 – Gifu)
06. Shinya Hashimoto & Meng & Yuji Nagata & Tadao Yasuda vs. Keiji Muto & Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima & Scott Norton
(1999/07/01 – Gifu)
07. Jushin Liger & El Samurai vs. Dr. Wagner jr. & Koji Kanemoto (1999/07/07 – Yonezawa)
08. IWGP Junior Heavyweight Tag Titles: Jushin Luger & Great Sasuke vs. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa (1999/07/13 – Morioka)
Running Time: 75 minutes – Source: VHS
NEW JAPAN – BEST OF TV – AUGUST 1999
01. Junior Heavyweight Battle Royal (TV – 1999/07/08)
02. Shiro Koshinaka & Kengo Kimura vs. Tatsutoshi Gotoh & Michiyoshi Ohara (TV – 1999/07/08)
03. Masa Chono & AKIRA & Atsushi Onita vs. Keiji Muto & Hiro Saito & Hiroyoshi Tenzan (TV – 1999/07/08)
04. G1 Climax: Shinya Hashimoto vs. Hiroyoshi Tenzan (1999/08/10 – Osaka)
05. G1 Climax: Masa Chono vs. Shiro Koshinaka (1999/08/10 – Osaka)
06. G1 Climax: Yuji Nagata vs. Satoshi Kojima (1999/08/10 – Osaka)
07. G1 Climax: Keiji Muto vs. Tatsumi Fujinami (1999/08/10 – Osaka)
08. G1 Climax: Tadao Yasuda vs. Tatsumi Fujinami (1999/08/11 – Osaka)
09. G1 Climax: Kensuke Sasaki vs. Satoshi Kojima (1999/08/11 – Osaka)
10. G1 Climax: Keiji Muto vs. Yuji Nagata (1999/08/11 – Osaka)
11. G1 Climax: Masa Chono vs. Shinya Hashimoto (1999/08/11 – Osaka)
12. G1 Climax – Final: Keiji Muto vs. Manabu Nakanishi (1999/08/15 – Tokyo)
Running Time: 105 minutes – Source: VHS
NEW JAPAN – FINAL SUMMER BATTLE – 8/28/99
1. The Great Muta vs. Great Nita (No Rope Exploding Barbed Wire Double Hell Land Mine Death Match)
2. Kendo Ka Shin vs. Koji Kanemoto
3. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Manabu Nakanisi & Yuji Nagata
4. The Great Muta vs. Great Nita (short clip)
5. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Liger & El Samurai
6. Don Frye vs. Scott Norton
7. Shinya Hashimoto vs. Masahiro Chono
NEW JAPAN – 1999/10/11 – Tokyo Dome – “FINAL DOME 1999? [COMMERCIAL TAPE – 2 DISC-SET] 01. Hiroyoshi Tenzan vs. Tatsutoshi Goto
02. New Japan vs. L.A. Gym: Kazuyuki Fujita vs. Sean McCully
03. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Koji Kanemoto & Minoru Tanaka
04. IWGP Jr. Heavyweight Title ~ Junior Strongest Tradition: Kendo KaShin vs. Jushin Liger
05. Tatsumi Fujinami & Shiro Koshinaka vs. Osamu Kido & Takashi Iizuka
06. GROUNDxCROSS: Kimo vs. Yuji Nagata
07. Superpower vs. TEAM2000: Masa Chono & Don Frye vs. Scott Norton & Satoshi Kojima
08. Japanese Spirit Front Match!: Genichiro Tenryu vs. Kensuke Sasaki
09. IWGP Heavyweight Title ~ IWGP vs. G1 CLIMAX: Keiji Muto vs. Manabu Nakanishi
10. NWA Heavyweight Title ~ The Revenge: Naoya Ogawa vs. Shinya Hashimoto
2 Disc – 210 minutes – Source: VHS

——————————————-
NJPW “BATTLE X’MAS 1999”, 12/23/99
Tokyo Korakuen Hall
1,747 Fans – Super No Vacancy

1. Shinjiro Otani vs. Katsuyori Shibata (6:42) with a camel clutch.
2. Tatsuhito Takaiwa vs. Hiroshi Tanahashi (9:39) with a Death Valley bomb.
3. Koji Kanemoto vs. Wataru Inoue (8:27) with a crab hold.
4. Kendo Kashin & Black Cat vs. El Samurai & Shinya Makabe (12:15) when Cat used a Scorpion Deathlock on Makabe.
5. Kazuyuki Fujita vs. Junji Hirata (6:18) with a brainbuster.
6. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Manabu Nakanishi & Yuji Nagata (13:51) when Goto used a backdrop suplex on Nakanishi.
7. Kensuke Sasaki, Shiro Koshinaka, Takashi Iizuka & Tadao Yasuda vs. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Hiro Saito (17:01)
when Iizuka using a cross armbreaker on Hiro.

NJPW “CHARITY ENTERTAINMENT”, 12/18/99
Tokyo Messe Akishima
2,500 Fans

1. Katsuyori Shibata vs. Hiroshi Tanahashi (6:51) with a crab hold.
2. Black Cat vs. Wataru Inoue (9:27) with a Scorpion Deathlock.
3. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. El Samurai, Kendo Kashin & Shinya Makabe (11:23) when Otani used a German
suplex hold on Makabe.
4. Shinjiro Otani won a Battle Royal (8:51) when he used a German suplex hold on El Samurai. Participants: Katsuyori Shibata, Hiroshi
Tanahashi, Wataru Inoue, Shinya Makabe, Black Cat, El Samurai, Kendo Kashin, Tatsuhito Takaiwa, Shinjiro Otani & Koji Kanemoto.
5. Junji Hirata vs. Tadao Yasuda (7:53) with a cross armbreaker.
6. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Shiro Koshinaka & Kengo Kimura (8:59) when Ohara pinned Kimura.
7. Kensuke Sasaki, Takashi Iizuka, Manabu Nakanishi & Yuji Nagata vs. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Hiro Saito (19:00)
when Nagata used the Nagata Lock on Hiro.
NJPW, 12/10/99 (WPW)
Osaka Prefectural Gymnasium
6,700 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Hiroshi Tanahashi vs. Wataru Inoue (6:20) with a camel clutch.
2. Shinya Makabe vs. Katsuyori Shibata (6:46) with a crab hold.
3. Tatsuhito Takaiwa vs. Minoru Tanaka (12:38) with a Kitao Driller.
4. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani vs. Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. (12:18) when Kanemoto used a moonsault press on Wagner.
5. Tatsumi Fujinami & Shiro Koshinaka vs. Super J & Michael Wallstreet (11:37) when Fujinami used a figure-four leglock on Wallstreet.
6. Kensuke Sasaki, Takashi Iizuka & Brian Johnston vs. Manabu Nakanishi, Yuji Nagata & Kazuyuki Fujita (14:40) when Sasaki used a
Northern Light bomb on Fujita.
7. Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Masahiro Chono & Don Frye (14:05) when Tenzan used a diving headbutt on Chono.
8. IWGP Heavyweight Title: Genichiro Tenryu vs. Keiji Muto © (26:32) with a Northern Light bomb to become the 25th champion.

NJPW, 12/9/99
Matsue City Gymnasium
3,000 Fans – No Vacancy

1. Hiroshi Tanahashi vs. Katsuyori Shibata (7:47) with a camel clutch.
2. Dr. Wagner Jr. vs. Shinya Makabe (10:32) by pinfall.
3. El Samurai, Kendo Kashin & Minoru Tanaka vs. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa (13:38) when Samurai used a Dragon
suplex hold on Otani.
4. Takashi Iizuka & Kazuyuki Fujita vs. Shiro Koshinaka & Black Cat (10:38) when Iizuka used a cross armbreaker on Cat.
5. Junji Hirata & Brian Johnston vs. Yuji Nagata & Tadao Yasuda (12:09) when Hirata used an inside cradle on Yasuda.
6. Kensuke Sasaki & Manabu Nakanishi vs. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (8:47) when Nakanishi used an Argentine backbreaker on
Goto.
7. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Masahiro Chono, Don Frye & Super J (16:02) when Muto used a figure-four leglock
on J.

NJPW, 12/6/99
Ishikawa Industrial Exhibition Hall #3
3,200 Fans – Super No Vacancy

1. Hiroshi Tanahashi vs. Wataru Inoue (7:13) with a cross armbreaker.
2. Shinya Makabe vs. Katsuyori Shibata (7:20) with a crab hold.
3. El Samurai vs. Black Cat (9:03) with a la magistral.
4. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Kendo Kashin, Dr. Wagner Jr. & Minoru Tanaka (14:45) when Otani used a swan
dive kneel kick on Wagner.
5. Takashi Iizuka, Brian Johnston & Kazuyuki Fujita vs. Junji Hirata, Yuji Nagata & Tadao Yasuda (12:27) when Iizuka used a cross
armbreaker on Hirata.
6. Shiro Koshinaka & Manabu Nakanishi vs. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (10:52) when Koshinaka used a powerbomb on Ohara.
7. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Hiro Saito vs. Masahiro Chono, Don Frye, Super J & Michael Wallstreet (17:07) when
Kojima used a lariat on Wallstreet.

NJPW, 12/5/99 (WPW)
Aichi Prefectural Gymnasium
9,000 Fans – Super No Vacancy

1. Katsuyori Shibata vs. Hiroshi Tanahashi (7:18) with a crab hold.
2. Shinya Makabe vs. El Samurai (8:59) with a crab hold.
3. Kendo Kashin, Dr. Wagner Jr. & Minoru Tanaka vs. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa (11:49) when Tanaka used a
cross armbreaker on Takaiwa.
4. Kazuyuki Fujita vs. Tatsutoshi Goto (3:59) with a cross armbreaker.
5. Junji Hirata & Brian Johnston vs. Don Frye & Michael Wallstreet (10:49) when Johnston used a heel hold on Wallstreet.
6. Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka vs. Tatsumi Fujinami & Takashi Iizuka (12:36) when Tenryu used a lariat on Fujinami.
7. Masahiro Chono & Super J vs. Keiji Muto & Hiro Saito (15:36) when J pinned Hiro.
8. IWGP Tag Team Title: Manabu Nakanishi & Yuji Nagata © vs. Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima (18:46) when Nagata used a backdrop
hold on Kojima (1st defense).

NJPW, 12/4/99
Tokushima City Gymnasium
2,600 Fans – No Vacancy

1. Katsuyori Shibata vs. Wataru Inoue (7:56) with a single-leg crab hold.
2. Shinya Makabe vs. Hiroshi Tanahashi (7:04) with a cross armbreaker.
3. Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. vs. Shinjiro Otani & Black Cat (13:30) when Wagner pinned Cat.
4. Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa vs. El Samurai & Minoru Tanaka (10:40) when Takaiwa used a Death Valley bomb on Tanaka.
5. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Brian Johnston & Tadao Yasuda (7:20) when Ohara pinned Yasuda.
6. Takashi Iizuka, Manabu Nakanishi & Yuji Nagata vs. Kensuke Sasaki, Shiro Koshinaka & Kazuyuki Fujita (15:33) when Nagata used the
Nagata Lock on Fujita.
7. Masahiro Chono, Don Frye, Super J & Michael Wallstreet vs. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Hiro Saito (15:21) when
Frye used a sleeper hold on Hiro.

NJPW, 12/3/99 (WPW)
Matsuyama City Community Center
3,300 Fans – Super No Vacancy

1. Wataru Inoue vs. Hiroshi Tanahashi (6:40) with a cross armbreaker.
2. El Samurai & Minoru Tanaka vs. Tatsuhito Takaiwa & Shinya Makabe (10:52) when Samurai used the Samurai bomb on Makabe.
3. Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. vs. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani (15:09) when Kashin used a chickenwing facelock on Otani.
4. Junji Hirata & Kazuyuki Fujita vs. Tadao Yasuda & Black Cat (13:59) when Fujita used a cross armbreaker on Cat.
5. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Shiro Koshinaka & Manabu Nakanishi (11:53) when Goto pinned Nakanishi.
6. Kensuke Sasaki & Brian Johnston vs. Takashi Iizuka & Yuji Nagata (14:11) when Sasaki used a Northern Light bomb on Iizuka.
7. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Masahiro Chono, Don Frye & Super J (15:47) when Tenzan pinned J.

NJPW, 12/1/99 (WPW)
Kyoto City Gymnasium
5,500 Fans – Super No Vacancy

1. Katsuyori Shibata vs. Hiroshi Tanahashi (7:07) with a crab hold.
2. Shinya Makabe vs. Wataru Inoue (7:09) with a cross armbreaker.
3. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Kendo Kashin, Dr. Wagner Jr. & Minoru Tanaka (14:26) when Otani used a
Dragon suplex hold on Tanaka.
4. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Takashi Iizuka & Black Cat (10:56) when Goto pinned Cat.
5. Tatsumi Fujinami & Junji Hirata vs. Super J & Michael Wallstreet (10:37) when Fujinami used a Dragon sleeper on Wallstreet.
6. Manabu Nakanishi & Yuji Nagata vs. Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito (12:01) when Nagata used the Nagata Lock on Hiro.
7. Kensuke Sasaki, Brian Johnston & Kazuyuki Fujita vs. Genichiro Tenryu, Shiro Koshinaka & Tadao Yasuda (12:54) when Johnston used a
standing achilles tendon hold on Yasuda.
8. Masahiro Chono & Don Frye vs. Keiji Muto & Satoshi Kojima (10:52) when Chono used a Yakuza kick on Muto.

NJPW, 11/30/99
AI-Messe Yamanashi
4,100 Fans

1. Wataru Inoue vs. Hiroshi Tanahashi (5:54) with a single-leg crab hold.
2. Black Cat vs. Katsuyori Shibata (6:46) by pinfall.
3. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Koji Kanemoto & Shinya Makabe (12:28) when Takaiwa pinned Makabe.
4. Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. vs. El Samurai & Minoru Tanaka (13:20) when Kashin used a cross armbreaker on Samurai.
5. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Takashi Iizuka & Kazuyuki Fujita (12:25) when Goto used a backdrop suplex on Iizuka.
6, Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito vs. Shiro Koshinaka & Tadao Yasuda (13:03) when Tenzan used a Buffalo sleeper on Yasuda.
7. Kensuke Sasaki, Manabu Nakanishi & Yuji Nagata vs. Masahiro Chono, Super J & Michael Wallstreet (15:36) when Nakanishi used an
Argentine backbreaker on J.

NJPW, 11/29/99
Isesaki Citizen Gymnasium
1,800 Fans

1. Katsuyori Shibata vs. Wataru Inoue (5:20) with a crab hold.
2. Shinya Makabe vs. Hiroshi Tanahashi (6:23) with a reverse Butterfly Lock.
3. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Kendo Kashin, Dr. Wagner Jr. & Minoru Tanaka (12:49) when Kanemoto used a
Falcon Arrow on Kashin.
4. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Osamu Kido & Kazuyuki Fujita (9:34) when Goto pinned Fujita.
5. Super J vs. Tadao Yasuda (8:54) with a reverse DDT.
6. Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito vs. Masahiro Chono & Michael Wallstreet (15:48) when Tenzan used a diving headbutt on Wallstreet.
7. Kensuke Sasaki, Shiro Koshinaka & Takashi Iizuka vs. Junji Hirata, Manabu Nakanishi & Yuji Nagata (17:28) when Sasaki used a
Northern Light bomb on Hirata.

NJPW, 11/28/99
Koriyama Central Hall
3,000 Fans – Super No Vacancy

1. Hiroshi Tanahashi vs. Katsuyori Shibata (8:10) with a crab hold.
2. El Samurai & Minoru Tanaka vs. Shinjiro Otani & Shinya Makabe (11:28) when Tanaka used a cross kneelock on Makabe.
3. Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa vs. Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. (12:03) when Kanemoto used a huracanrana on Wagner.
4. Manabu Nakanishi vs. Kazuyuki Fujita (9:34) with an Argentine backbreaker.
5. Shiro Koshinaka, Kengo Kimura & Tadao Yasuda vs. Osamu Kido, Junji Hirata & Takashi Iizuka (12:37) when Koshinaka pinned Kido.
6. Kensuke Sasaki & Yuji Nagata vs. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (11:57) when Sasaki used a Scorpion Deathlock on Ohara.
7. Masahiro Chono, Super J & Michael Wallstreet vs. Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Hiro Saito (15:54) when Wallstreet pinned Hiro.

NJPW, 11/27/99
Fujisawa City Akiba Bunka Gymnasium
4,500 Fans – No Vacancy

1. Katsuyori Shibata vs. Hiroshi Tanahashi (7:08) with a crab hold.
2. Dr. Wagner Jr. vs. Shinya Makabe (8:44) with a Michinoku Driver II.
3. El Samurai, Kendo Kashin & Minoru Tanaka vs. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa (14:58) when Samurai used a
swinging reverse DDT on Otani.
4. Kazuyuki Fujita vs. Michiyoshi Ohara (7:17) with a cross armbreaker.
5. Junji Hirata vs. Tatsutoshi Goto (7:08) with a Devil Windmill suplex hold.
6. Kensuke Sasaki, Takashi Iizuka & Tadao Yasuda vs. Shiro Koshinaka, Manabu Nakanishi & Yuji Nagata (16:13) when Iizuka used a cross
armbreaker on Nagata.
7. Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Hiro Saito vs. Masahiro Chono, Super J & Michael Wallstreet (7:00) when Tenzan used a diving
headbutt on J.

NJPW, 11/26/99
Chiba Park Gymnasium
2,000 Fans

1. Hiroshi Tanahashi vs. Katsuyori Shibata (7:58) with a chickenwing armlock.
2. Shinjiro Otani vs. Shinya Makabe (8:33) with a crab hold.
3. Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. vs. Koji Kanemoto & Minoru Tanaka (14:41) when Kashin used a cross armbreaker on Tanaka.
4. Tadao Yasuda & Tatsuhito Takaiwa vs. Osamu Kido & El Samurai (13:08) when Yasuda used a Tiger Driver on Samurai.
5. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Junji Hirata & Kazuyuki Fujita (9:28) when Goto used a backdrop suplex on Fujita.
6. Masahiro Chono & Super J vs. Manabu Nakanishi & Yuji Nagata (13:24) when Chono used a Yakuza kick on Nagata.
7. Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Hiro Saito vs. Kensuke Sasaki, Shiro Koshinaka & Takashi Iizuka (15:40) when Tenzan used a diving
headbutt on Iizuka.

NJPW, 11/25/99 (WPW)
Utsunomiya City Gymnasium
3,200 Fans – Super No Vacancy

1. Hiroshi Tanahashi vs. Katsuyori Shibata (6:10) with a crab hold.
2. El Samurai & Dr. Wagner Jr. vs. Tatsuhito Takaiwa & Shinya Makabe (11:55) when Samurai used a diving headbutt on Makabe.
3. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani vs. Kendo Kashin & Minoru Tanaka (11:59) when Kanemoto used a moonsault press on Kashin.
4. Osamu Kido & Junji Hirata vs. Takashi Iizuka & Kazuyuki Fujita (8:18) when Hirata used a Devil Windmill suplex hold on Fujita.
5. Michiyoshi Ohara vs. Tadao Yasuda (7:35) with a cross armbreaker.
6. Manabu Nakanishi & Yuji Nagata vs. Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka (16:36) when Nagata used a backdrop hold on Koshinaka.
7. Masahiro Chono, Super J & Michael Wallstreet vs. Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Hiro Saito (15:56) when Chono used an STF on
Tenzan.

NJPW, 11/23/99
Tokyo Messe Akishima
3,000 Fans – Super No Vacancy

1. Wataru Inoue vs. Katsuyori Shibata (5:31) with a chickenwing armlock.
2. Shinya Makabe vs. Hiroshi Tanahashi (6:01) by pinfall.
3. Takashi Iizuka & Kengo Kimura vs. Osamu Kido & Shinjiro Otani (11:50) when Kimura pinned Otani.
4. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Junji Hirata & Tadao Yasuda (8:27) when Ohara pinned Hirata.
5. Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. vs. Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa (13:39) when Wagner used a Michinoku Driver II on Takaiwa.
6. Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Yuji Nagata & Kazuyuki Fujita (12:02) when Kojima used a lariat on Nagata.
7. Kensuke Sasaki, Shiro Koshinaka & Manabu Nakanishi vs. Masahiro Chono, Super J & Michael Wallstreet (13:30) when Sasaki used a
Scorpion Deathlock on Wallstreet.

NJPW, 11/22/99
Komagane Citizen Gymnasium
1,600 Fans

1. Katsuyori Shibata vs. Hiroshi Tanahashi (5:48) with a cross armbreaker.
2. El Samurai vs. Shinya Makabe (8:14) with a diving headbutt.
3. Kendo Kimura & Osamu Kido vs. Tatsuhito Takaiwa & Kazuyuki Fujita (9:59) when Kimura pinned Takaiwa.
4. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani vs. Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. (13:51) when Kanemoto used a Falcon Arrow on Kashin.
5. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Shiro Koshinaka & Takashi Iizuka (11:31) when Ohara used a powerbomb on Iizuka.
6. Manabu Nakanishi & Yuji Nagata vs. Kensuke Sasaki & Tadao Yasuda (9:51) when Nakanishi used an Argentine backbreaker on Yasuda.
7. Masahiro Chono, Super J & Michael Wallstreet vs. Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Hiro Saito (12:48) when Chono used an STF on
Kojima.

NJPW, 11/21/99
Tokyo Korakuen Hall
1,834 Fans – Super No Vacancy

1. Katsuyori Shibata vs. Wataru Inoue (5:55) with a camel clutch.
2. Shinya Makabe vs. Black Cat (10:58) with a crab hold.
3. Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa vs. Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. (16:43) when Takaiwa used a Death Valley bomb on Wagner.
4. Junji Hirata & Shinjiro Otani vs. Kengo Kimura & El Samurai (8:57) when Hirata used a Devil Windmill suplex hold on Samurai.
5. Takashi Iizuka vs. Tatsutoshi Goto (6:57) with a cross armbreaker.
6. Yuji Nagata vs. Michiyoshi Ohara (11:17) with the Nagata Lock.
7. Kensuke Sasaki, Osamu Kido & Kazuyuki Fujita vs. Shiro Koshinaka, Manabu Nakanishi & Tadao Yasuda (8:44) when Sasaki used a
Northern Light bomb on Koshinaka.
8. Masahiro Chono, Super J (nWo Sting) & Michael Wallstreet vs. Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Hiro Saito (17:50) when J pinned
Hiro.

NJPW, 11/20/99 (WPW)
Tokyo Korakuen Hall
1,889 Fans – Super No Vacancy

1. Katsuyori Shibata vs. Hiroshi Tanahashi (5:49) with a crab hold.
2. Shinya Makabe vs. Wataru Inoue (6:00) with a cross armbreaker.
3. Kendo Kashin, Dr. Wagner Jr. & Minoru Tanaka vs. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa (16:07) when Tanaka used a
cross armbreaker on Otani.
4. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Kengo Kimura & Osamu Kido (9:40) when Goto used a backdrop suplex on Kimura.
5. Shiro Koshinaka & Kazuyuki Fujita vs. Junji Hirata & Tadao Yasuda (11:28) when Koshinaka used a diving hip attack on Yasuda.
6. Manabu Nakanishi & Yuji Nagata vs. Kensuke Sasaki & Takashi Iizuka (16:37) when Nagata used a backdrop hold on Iizuka.
7. Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Hiro Saito vs. Masahiro Chono, nWo Sting & Michael Wallstreet (16:30) when Kojima used a lariat
on Wallstreet.

NJPW, 11/1/99 (WPW)
Hiroshima Sun Plaza
5,200 Fans – Super No Vacancy

1. Katsuyori Shibata vs. Wataru Inoue (5:48) with a single-leg crab hold.
2. Shinya Makabe vs. Hiroshi Tanahashi (5:49) with a chickenwing armlock.
3. Dr. Wagner Jr. vs. Tatsuhito Takaiwa (12:09) with a Michinoku Driver II.
4. Shinjiro Otani vs. Kendo Kashin (11:48) with a Dragon suplex hold.
5. Osamu Kido & Jushin Thunder Liger vs. Shiro Koshinaka & Koji Kanemoto (12:10) when Kido used a wakigatame on Kanemoto.
6. Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito vs. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (10:47) when Hiro used a senton bomb on Ohara.
7. Yuji Nagata vs. nWo Sting (10:57) with a backdrop hold.
8. Genichiro Tenryu & Manabu Nakanishi vs. Kensuke Sasaki & Kazuyuki Fujita (11:21) when Tenryu used a Northern Light bomb on Fujita.
9. Keiji Muto & Satoshi Kojima vs. Masahiro Chono & AKIRA (13:59) when Kojima used a lariat on AKIRA.

NJPW, 10/30/99
Imabari Public City Hall
2,000 Fans – Super No Vacancy

1. Hiroshi Tanahashi vs. Wataru Inoue (5:33) with a crab hold.
2. Kazuyuki Fujita vs. Shinya Makabe (7:48) with a cross armbreaker.
3. Jushin Thunder Liger & El Samurai vs. Koji Kanemoto & Black Cat (12:10) when Samurai used a la magistral on Cat.
4. Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. vs. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa (12:08) when Wagner used a Michinoku Driver II on Takaiwa.
5. Takashi Iizuka, Manabu Nakanishi & Yuji Nagata vs. Shiro Koshinaka, Osamu Kido & Tadao Yasuda (14:10) when Iizuka used a cross
armbreaker on Yasuda.
6. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Kensuke Sasaki & Kengo Kimura (9:57) when Goto used a powerbomb on Kimura.
7. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Hiro Saito vs. Masahiro Chono, nWo Sting, Michael Wallstreet & AKIRA (16:36) when
Muto used a figure-four leglock on Wallstreet.

NJPW, 10/29/99
Okayama City Gymnasium
3,500 Fans – No Vacancy

1. Katsuyori Shibata vs. Hiroshi Tanahashi (5:40) with a camel clutch.
2. Shinya Makabe vs. Wataru Inoue (5:05) with a missile dropkick.
3. El Samurai vs. Black Cat (8:47) with a la magistral.
4. Kengo Kimura & Tadao Yasuda vs. Osamu Kido & Takashi Iizuka (13:29) when Kimura pinned Iizuka.
5. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Thunder Liger, Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. (16:56) when Takaiwa used
the Takaiwa bomb on Wagner.
6. Manabu Nakanishi vs. Kazuyuki Fujita (10:16) with an Argentine backbreaker.
7. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka (10:40) when Goto used a kneedrop to the groin on Sasaki.
8. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Hiro Saito vs. Masahiro Chono, nWo Sting, Michael Wallstreet & AKIRA (18:25) when
Tenzan used a diving headbutt on Chono.

NJPW, 10/28/99
Tottori Industrial Gymnasium
3,400 Fans – Super No Vacancy

1. Wataru Inoue vs. Katsuyori Shibata (5:50) with a chickenwing armlock.
2. Black Cat vs. Hiroshi Tanahashi (6:23) with a Scorpion Deathlock.
3. Shinjiro Otani vs. Shinya Makabe (9:12) with a camel clutch.
4. Osamu Kido & Tatsuhito Takaiwa vs. Kengo Kimura & Koji Kanemoto (10:22) when Kido used a wakigatame on Kanemoto.
5. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Takashi Iizuka & Kazuyuki Fujita (9:49) when Goto used a backdrop suplex on Fujita.
6. Kensuke Sasaki & Tadao Yasuda vs. Shiro Koshinaka & Manabu Nakanishi (13:19) when Sasaki used a Northern Light bomb on
Nakanishi.
7. Jushin Thunder Liger & El Samurai vs. Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. (11:57) when Liger used a shotei on Wagner.
8. Masahiro Chono, nWo Sting, Michael Wallstreet & AKIRA vs. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Hiro Saito (14:33) when
Sting used a reverse DDT on Hiro.

NJPW, 10/26/99 (WPW)
Strait Messe Shimonoseki
2,100 Fans – Super No Vacancy

1. Hiroshi Tanahashi vs. Katsuyori Shibata (5:52) with a crab hold.
2. Shinya Makabe vs. Wataru Inoue (5:51) with a chickenwing armlock.
3. Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. vs. Tatsuhito Takaiwa & Black Cat (13:17) when Kashin used a cross armbreaker on Cat.
4. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani vs. Jushin Thunder Liger & El Samurai (12:56) when Otani used a Spiral bomb on Samurai.
5. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Shiro Koshinaka & Tadao Yasuda (11:18) when Goto used a backdrop suplex on Yasuda.
6. Satoshi Kojima & Hiro Saito vs. Michael Wallstreet & AKIRA (11:33) when Hiro used a diving senton on AKIRA.
7. Keiji Muto & Hiroyoshi Tenzan vs. Kensuke Sasaki & Takashi Iizuka (14:09) when Muto used a figure-four leglock on Iizuka.
8. Manabu Nakanishi & Yuji Nagata vs. Masahiro Chono & nWo Sting (13:22) when Nakanishi used an Argentine backbreaker on Sting.

NJPW, 10/25/99
Nagasaki Prefectural Gymnasium
2,600 Fans

1. Katsuyori Shibata vs. Wataru Inoue (5:16) with a crab hold.
2. Shinya Makabe vs. Hiroshi Tanahashi (5:06) with a camel clutch.
3. Osamu Kido & Tadao Yasuda vs. Takashi Iizuka & Black Cat (9:45) when Kido used a wakigatame on Cat.
4. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Thunder Liger, Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. (11:55) when Otani used a
Spiral bomb on Kashin.
5. AKIRA vs. Hiro Saito (10:05) with a backslide.
6. Tatsutoshi Goto vs. Kengo Kimura (7:21) with a backdrop suplex.
7. Manabu Nakanishi & Yuji Nagata vs. Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka (9:18) when Nakanishi used an Argentine backbreaker on
Koshinaka.
8. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Masahiro Chono, nWo Sting & Michael Wallstreet (14:24) when Tenzan used a diving
headbutt on Wallstreet.

NJPW, 10/22/99
Oita Prefectural Gymnasium
2,500 Fans – Super No Vacancy

1. Wataru Inoue vs. Hiroshi Tanahashi (5:10) with a chickenwing armlock.
2. Shinya Makabe vs. Katsuyori Shibata (5:43) with a crab hold.
3. Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. vs. Tatsuhito Takaiwa & Black Cat (13:06) when Wagner used a Michinoku Driver II on Cat.
4. Osamu Kido vs. Michiyoshi Ohara (5:41) with a wakigatame.
5. Jushin Thunder Liger & El Samurai vs. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani (12:51) when Samurai pinned Kanemoto.
6. Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Yuji Nagata & Tadao Yasuda (10:32) when Kojima used the Koji MAX hold on Yasuda.
7. Shiro Koshinaka & Takashi Iizuka vs. Keiji Muto & Hiro Saito (12:34) when Koshinaka used a powerbomb on Hiro.
8. Masahiro Chono, nWo Sting & AKIRA vs. Kensuke Sasaki, Kengo Kimura & Manabu Nakanishi (11:10) when Chono used a Yakuza kick
on Kimura.

NJPW, 10/21/99
Miyazaki City Gymnasium
2,400 Fans – Super No Vacancy

1. Wataru Inoue vs. Katsuyori Shibata (6:16) with a chickenwing armlock.
2. Black Cat vs. Hiroshi Tanahashi (6:22) with a Scorpion Deathlock.
3. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Kendo Kashin, Dr. Wagner Jr. & Shinya Makabe (12:39) when Kanemoto used a
kneel kick on Makabe.
4. Kengo Kimura & Tadao Yasuda vs. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (8:12) when Kimura used a headlock on Ohara.
5. Wild Pegasus & Dean Malenko vs. Jushin Thunder Liger & El Samurai (10:35) when Malenko used a Texas Cloverleaf hold on Samurai.
6. Manabu Nakanishi & Yuji Nagata vs. nWo Sting & Michael Wallstreet (10:48) when Nagata used the Nagata Lock on Wallstreet.
7. Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka vs. Masahiro Chono & AKIRA (10:18) when Sasaki used a lariat on AKIRA.
8. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Hiro Saito vs. Tatsumi Fujinami, Osamu Kido, Takashi Iizuka & Kazuyuki Fujita (14:54)
when Hiro used a senton bomb on Fujita.

NJPW, 10/20/99
Kumamoto City Gymnasium
3,200 Fans – Super No Vacancy

1. Katsuyori Shibata vs. Hiroshi Tanahashi (6:26) with a chickenwing armlock.
2. Shinya Makabe vs. Wataru Inoue (5:38) with a crab hold.
3. Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa vs. Dr. Wagner Jr. & Black Cat (12:57) when Takaiwa used a Death Valley bomb on Cat.
4. Kendo Kashin & Dean Malenko vs. Jushin Thunder Liger & El Samurai (10:29) when Malenko used a Texas Cloverleaf hold on Samurai.
5. Wild Pegasus vs. Shinjiro Otani (3:05) with a diving headbutt.
6. Tatsumi Fujinami & Osamu Kido vs. Shiro Koshinaka & Kengo Kimura (9:22) when Fujinami used a figure-four leglock on Kimura.
7. Manabu Nakanishi & Yuji Nagata vs. Tadao Yasuda & Kazuyuki Fujita (12:24) when Nakanishi used an Argentine backbreaker on Yasuda.
8. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Kensuke Sasaki & Takashi Iizuka (11:29) when Goto used a German suplex hold on Iizuka.
9. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Hiro Saito vs. Masahiro Chono, nWo Sting, Michael Wallstreet & AKIRA (14:11) when
Kojima used a lariat on Wallstreet.

NJPW, 10/19/99 (WPW)
Fukuoka International Center
4,500 Fans

1. Hiroshi Tanahashi vs. Wataru Inoue (3:57) with a crab hold.
2. Shinya Makabe vs. Katsuyori Shibata (6:15) with a chickenwing armlock.
3. Takashi Iizuka vs. Kazuyuki Fujita (9:47) with a cross kneelock.
4. Michael Wallstreet & AKIRA vs. Satoshi Kojima & Hiro Saito (11:18) when AKIRA used a Musasabi press on Hiro.
5. Koji Kanemoto vs. Dr. Wagner Jr. (13:24) with a huracanrana.
6. Kendo Kashin vs. Dean Malenko (9:06) with a cross armbreaker.
7. Jushin Thunder Liger & Wild Pegasus vs. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa (15:10) when Liger used a victory roll on Takaiwa.
8. Shiro Koshinaka & Manabu Nakanishi vs. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (9:51) when Koshinaka used a powerbomb on Goto.
9. Genichiro Tenryu & Tadao Yasuda vs. Kensuke Sasaki & Yuji Nagata (14:43) when Yasuda used a crab hold on Nagata.
10. Masahiro Chono & nWo Sting vs. Keiji Muto & Hiroyoshi Tenzan (22:14) when Chono used a Yakuza kick on Muto.
NJPW, 10/17/99 (WPW)
Kobe World Hall
6,000 Fans

1. Katsuyori Shibata vs. Wataru Inoue (6:03) with a crab hold.
2. Masakazu Fukuda vs. Shinya Makabe (6:05) with a cross armbreaker.
3. Junji Hirata & Tadao Yasuda vs. Takashi Iizuka & Kazuyuki Fujita (11:28) when Yasuda used a cross armbreaker on Fujita.
4. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. (13:20) when Takaiwa used a cross-arm suplex hold on Kashin.
5. Dean Malenko vs. Koji Kanemoto (12:41) with a Texas Cloverleaf hold.
6. Wild Pegasus vs. Jushin Thunder Liger (14:20) with a Dragon suplex hold.
7. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito (11:20) when Goto used a backdrop suplex on Hiro.
8. Keiji Muto & Satoshi Kojima vs. Shiro Koshinaka & Yuji Nagata (14:00) when Muto used a cross armbreaker on Koshinaka.
9. Kensuke Sasaki & Manabu Nakanishi vs. Masahiro Chono & nWo Sting (15:20) when Sasaki used a Scorpion Deathlock on Sting.

NJPW, 10/16/99
Yokkaichi City Gymnasium
3,800 Fans

1. Wataru Inoue vs. Hiroshi Tanahashi (7:52) with a chickenwing armlock.
2. Shinya Makabe vs. Katsuyori Shibata (7:15) with a crab hold.
3. Osamu Kido & Kazuyuki Fujita vs. Takashi Iizuka & Masakazu Fukuda (8:41) when Fujita used a cross armbreaker on Fukuda.
4. Jushin Thunder Liger & El Samurai vs. Kendo Kashin & Black Cat (11:02) when Liger used a high-angle front cradle on Cat.
5. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Wild Pegasus , Dean Malenko & Dr. Wagner Jr. (16:40) when Otani pinned
Wagner.
6. Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura vs. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (10:44) when Kimura pinned Ohara.
7. Masahiro Chono, nWo Sting & Michael Wallstreet vs. Junji Hirata, Yuji Nagata & Tadao Yasuda (12:38) when Chono pinned Hirata.
8. Kensuke Sasaki, Shiro Koshinaka & Manabu Nakanishi vs. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima (14:02) when Nakanishi used
an Argentine backbreaker on Kojima.

NJPW, 10/15/99
Chiryu Welfare Gymnasium
2,800 Fans – Super No Vacancy

1. Shinya Makabe vs. Wataru Inoue (6:35) with a crab hold.
2. Black Cat vs. Katsuyori Shibata (5:48) with a DDT.
3. Koji Kanemoto & Masakazu Fukuda vs. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa (11:35) when Kanemoto used a Falcon Arrow on Takaiwa.
4. Shiro Koshinaka, Junji Hirata & Takashi Iizuka vs. Kengo Kimura, Osamu Kido & Kazuyuki Fujita (12:02) when Hirata used a diving
headbutt on Kimura.
5. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Satoshi Kojima & Hiro Saito (9:16) when Ohara used a powerbomb on Hiro.
6. Wild Pegasus , Dean Malenko & Dr. Wagner Jr. vs. Jushin Thunder Liger, El Samurai & Kendo Kashin (14:24) when Pegasus pinned
Samurai.
7. Masahiro Chono & nWo Sting vs. Manabu Nakanishi & Tadao Yasuda (10:13) when Sting used a diving shoulder attack on Yasuda.
8. Keiji Muto & Hiroyoshi Tenzan vs. Kensuke Sasaki & Yuji Nagata (14:18) when Tenzan used a moonsault press on Nagata.
NJPW “FINAL DOME 1999”, 10/11/99 (WPW)
Tokyo Dome
58,500 Fans

1. Hiroyoshi Tenzan vs. Tatsutoshi Goto (10:13) with a diving headbutt.
2. Kazuyuki Fujita vs. Sean McCully (2:35) with a standing achilles tendon hold.
3. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa © vs. Koji Kanemoto & Minoru Tanaka (18:32) when Otani
used a Spiral bomb on Kanemoto (2nd defense).
4. IWGP Jr. Heavyweight Title: Jushin Thunder Liger vs. Kendo Kashin © (16:08) with an avalanche-style brainbuster to become the 35th
champion.
5. Tatsumi Fujinami & Shiro Koshinaka vs. Osamu Kido & Takashi Iizuka (9:31) when Koshinaka used a powerbomb on Iizuka.
6. Kimo vs. Yuji Nagata (3:54) with a sleeper hold.
7. Masahiro Chono & Don Frye vs. Scott Norton & Satoshi Kojima (17:01) when Chono used an STF on Kojima.
8. Genichiro Tenryu vs. Kensuke Sasaki (14:49) with a Northern Light bomb.
9. IWGP Heavyweight Title: Keiji Muto © vs. Manabu Nakanishi (20:00) with a cross armbreaker (5th defense).
10. NWA Heavyweight Title: Naoya Ogawa © vs. Shinya Hashimoto (13:10) by referee stop.

NJPW “FINAL DOME 1999 EVE”, 10/10/99
Tokyo Korakuen Hall
1,263 Fans

1. Shinya Makabe vs. Hiroshi Tanahashi (debut) (6:55) with a crab hold.
2. Wataru Inoue (debut) vs. Katsuyori Shibata (debut) (7:40) with an armlock.

NJPW, 9/23/99 (WPW)
Tokyo Nippon Budokan
9,000 Fans

1. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani vs. Masakazu Fukuda & Shinya Makabe (11:30) when Kanemoto used a crab hold on Makabe.
2. Osamu Kido & Takashi Iizuka vs. Junji Hirata & Kazuyuki Fujita (11:14) when Iizuka used a cross kneelock on Fujita.
3. Jushin Thunder Liger vs. AKIRA (11:11) with a brainbuster.
4. Shinya Hashimoto & Meng vs. Tatsumi Fujinami & Shiro Koshinaka (10:58) when Hashimoto used a triangle choke hold on Koshinaka.
5. G1 Tag League – Semi Final: Manabu Nakanishi & Yuji Nagata vs. Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima (13:42) when Nagata used a
backdrop hold on Tenzan.
6. IWGP Jr. Heavyweight Title: Kendo Kashin © vs. Tatsuhito Takaiwa (15:08) with a cross armbreaker (1st defense).
7. Genichiro Tenryu & Don Frye vs. Kensuke Sasaki & Brian Johnston (12:27) when Tenryu used a lariat on Johnston.
8. G1 Tag League – Final: Keiji Muto & Scott Norton vs. Manabu Nakanishi & Yuji Nagata (21:32) when Muto used a cross armbreaker on
Nakanishi.

NJPW, 9/22/99
Gunma Arena
2,000 Fans – No Vacancy

1. Shinjiro Otani vs. Shinya Makabe (7:58) with a crab hold.
2. Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa vs. Kendo Kashin & El Samurai (10:56) when Kanemoto used a Falcon Arrow on Samurai.
3. Kengo Kimura, Osamu Kido & Black Cat vs. Takashi Iizuka, Brian Johnston & Masakazu Fukuda (10:47) when Kimura pinned Fukuda.
4. Meng vs. Tadao Yasuda (6:48) with the Tongan Death Grip.
5. Shinya Hashimoto & Jushin Thunder Liger vs. Don Frye & AKIRA (10:49) when Hashimoto used a DDT on AKIRA.
6. G1 Tag League: Shiro Koshinaka & Junji Hirata [8] vs. Manabu Nakanishi & Yuji Nagata [10] (13:52) when Koshinaka used a powerbomb
on Nagata.
7. G1 Tag League: Keiji Muto & Scott Norton [14] vs. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara [6] (8:16) when Muto used a figure-four leglock
on Ohara.
8. G1 Tag League: Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima [10] vs. Kensuke Sasaki & Kazuyuki Fujita [4] (13:14) when Kojima used a lariat on
Fujita.

NJPW, 9/20/99
Ueda Citizen Gymnasium
2,200 Fans – Super No Vacancy

1. Masakazu Fukuda vs. Shinya Makabe (7:59) with a crab hold.
2. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani vs. Jushin Thunder Liger & Kendo Kashin (9:49) when Otani used a German suplex hold on Kashin.
3. Osamu Kido & Tatsuhito Takaiwa vs. Kengo Kimura & El Samurai (9:04) when Kido used a wakigatame on Samurai.
4. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Shiro Koshinaka & Junji Hirata (11:27) when Ohara pinned Hirata.
5. Keiji Muto, Scott Norton & Hiro Saito vs. Kensuke Sasaki, Tadao Yasuda & Kazuyuki Fujita (11:49) when Norton used a powerbomb on
Fujita.
6. G1 Tag League: Takashi Iizuka & Brian Johnston [6] vs. Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima [8] (14:31) when Iizuka used a cross
armbreaker on Tenzan.
7. G1 Tag League: Shinya Hashimoto & Meng [8] vs. Manabu Nakanishi & Yuji Nagata [10] (11:48) when Meng used a Liger bomb on
Nagata.
8. G1 Tag League: Shiro Koshinaka & Junji Hirata [6] vs. Masahiro Chono & Don Frye [6] by forfeit.

NJPW, 9/19/99
Osaka Namihaya Dome
4,000 Fans

1. Masakazu Fukuda vs. Shinya Makabe (7:59) with a crab hold.
2. Junji Hirata vs. Hiro Saito (8:17) with a Devil Windmill suplex hold.
3. Jushin Thunder Liger, Kendo Kashin & El Samurai vs. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa (12:07) when Samurai used a
swinging reverse DDT on Otani.
4. Keiji Muto & Scott Norton vs. Shiro Koshinaka & Tadao Yasuda (11:46) when Muto used a figure-four leglock on Yasuda.
5. G1 Tag League: Takashi Iizuka & Brian Johnston [4] vs. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara [6] (10:56) when Johnston used a crab hold
on Ohara.
6. G1 Tag League: Shinya Hashimoto & Meng [6] vs. Kensuke Sasaki & Kazuyuki Fujita [4] (8:45) when Meng used a piledriver on Fujita.
7. G1 Tag League: Manabu Nakanishi & Yuji Nagata [10] vs. Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima [8] (19:02) when Nakanishi used an
Argentine backbreaker on Kojima.
8. G1 Tag League: Keiji Muto & Scott Norton [12] vs. Masahiro Chono & Don Frye [6] by forfeit.

NJPW, 9/18/99 (WPW)
Aichi Prefectural Gymnasium
9,000 Fans – Super No Vacancy

1. Hiro Saito vs. Masakazu Fukuda (9:47) with a diving senton.
2. Tatsuhito Takaiwa vs. El Samurai (12:04) with a Death Valley bomb.
3. Jushin Thunder Liger & Kendo Kashin vs. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani (14:44) when Liger used a shotei on Kanemoto.
4. Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Genichiro Tenryu & Tadao Yasuda (11:46) when Kojima used the Koji MAX hold on Yasuda.
5. G1 Tag League: Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara [6] vs. Shiro Koshinaka & Junji Hirata [4] (12:06) when Goto used a lariat on
Koshinaka.
6. G1 Tag League: Manabu Nakanishi & Yuji Nagata [8] vs. Kensuke Sasaki & Kazuyuki Fujita [4] (14:29) when Nagata used a backdrop
hold on Fujita.
7. G1 Tag League: Keiji Muto & Scott Norton [10] vs. Shinya Hashimoto & Meng [4] (17:38) when Muto used a Frankensteiner on Meng.
8. G1 Tag League: Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima [8] vs. Masahiro Chono & Don Frye [6] by forfeit.

NJPW, 9/16/99
Miyagi Sports Center
3,800 Fans – Super No Vacancy

1. Kazuyuki Fujita & Shinya Makabe vs. Black Cat & Masakazu Fukuda (9:56) when Fujita used a cross armbreaker on Fukuda.
2. Jushin Thunder Liger & El Samurai vs. Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa (10:48) when Liger used a brainbuster on Kanemoto.
3. Kendo Kashin vs. Shinjiro Otani (13:13) with a cross kneelock.
4. Tatsumi Fujinami & Genichiro Tenryu vs. Kensuke Sasaki & Tadao Yasuda (9:17) when Tenryu used a lariat on Yasuda.
5. G1 Tag League: Takashi Iizuka & Brian Johnston [2] vs. Shiro Koshinaka & Junji Hirata [4] (9:50) when Johnston used a cross armbreaker
on Koshinaka.
6. G1 Tag League: Manabu Nakanishi & Yuji Nagata [6] vs. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara [4] (10:36) when Nagata used the Nagata
Lock on Goto.
7. G1 Tag League: Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima [6] vs. Keiji Muto & Scott Norton [8] (17:17) when Kojima used a lariat on Muto.
8. G1 Tag League: Masahiro Chono & Don Frye [6] vs. Shinya Hashimoto & Meng [4] (12:27) when Frye used a sleeper hold on Hashimoto.

NJPW, 9/15/99 (WPW)
Kawasaki City Gymnasium
2,500 Fans

1. Masakazu Fukuda vs. Black Cat (9:14) with a cross armbreaker.
2. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Thunder Liger, Kendo Kashin & El Samurai (14:08) when Takaiwa used a
Death Valley bomb on Kashin.
3. Hiroyoshi Tenzan vs. Tadao Yasuda (12:38) with a foot Octopus hold.
4. Tatsumi Fujinami & Osamu Kido vs. Satoshi Kojima & Hiro Saito (9:21) when Kido used a wakigatame on Hiro.
5. G1 Tag League: Kensuke Sasaki & Kazuyuki Fujita [4] vs. Takashi Iizuka & Brian Johnston [0] (13:37) when Sasaki used a lariat on Iizuka.
6. G1 Tag League: Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara [4] vs. Masahiro Chono & Don Frye [4] (11:54) when Goto used a lariat on Chono.
7. G1 Tag League: Shiro Koshinaka & Junji Hirata [4] vs. Shinya Hashimoto & Meng [4] (9:26) when Hirata used a Devil Windmill suplex
hold on Meng.
8. G1 Tag League: Keiji Muto & Scott Norton [8] vs. Manabu Nakanishi & Yuji Nagata [4] (15:31) when Norton used a powerbomb on
Nagata.

NJPW, 9/14/99
Region Plaza Joetsu
4,000 Fans – Super No Vacancy

1. Black Cat vs. Shinya Makabe (9:54) with a Gory Special.
2. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Thunder Liger, Kendo Kashin & El Samurai (14:08) when Takaiwa used a
Death Valley bomb on Samurai.
3. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Manabu Nakanishi & Masakazu Fukuda (10:24) when Goto used a backdrop suplex on Fukuda.
4. Masahiro Chono & Don Frye vs. Yuji Nagata & Tadao Yasuda (9:30) when Frye used a cross armbreaker on Yasuda.
5. G1 Tag League: Shinya Hashimoto & Meng [4] vs. Takashi Iizuka & Brian Johnston [0] (8:24) when Hashimoto used a DDT on Iizuka.
6. G1 Tag League: Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima [4] vs. Shiro Koshinaka & Junji Hirata [2] (13:14) when Kojima used a lariat on
Hirata.
7. G1 Tag League: Keiji Muto & Scott Norton [6] vs. Kensuke Sasaki & Kazuyuki Fujita [2] (11:00) when Muto used a figure-four leglock on
Fujita.

NJPW, 9/13/99
Niigata City Gymnasium
3,800 Fans – Super No Vacancy

1. El Samurai vs. Koji Kanemoto (13:28) with the Samurai bomb.
2. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Thunder Liger & Kendo Kashin (11:33) when Otani used a Spiral bomb on Kashin.
3. Satoshi Kojima vs. Masakazu Fukuda (7:57) with a crab hold.
4. Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito vs. Tadao Yasuda & Black Cat (11:59) when Hiro used a senton bomb on Yasuda.
5. G1 Tag League: Shiro Koshinaka & Junji Hirata [2] vs. Kensuke Sasaki & Kazuyuki Fujita [2] (12:20) when Hirata used a Devil Windmill
suplex hold on Fujita.
6. G1 Tag League: Keiji Muto & Scott Norton [4] vs. Takashi Iizuka & Brian Johnston [0] (12:35) when Norton used a powerbomb on
Iizuka.
7. G1 Tag League: Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara [2] vs. Shinya Hashimoto & Meng [2] (7:09) when Goto used a backdrop suplex on
Meng.
8. G1 Tag League: Manabu Nakanishi & Yuji Nagata [4] vs. Masahiro Chono & Don Frye [4] (12:58) when Nakanishi used an Argentine
backbreaker on Chono.

NJPW, 9/12/99
Hamamatsu City Gymnasium
3,500 Fans – Super No Vacancy

1. Shinjiro Otani vs. Shinya Makabe (7:59) with a camel clutch.
2. El Samurai vs. Black Cat (8:14) with a la magistral.
3. Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Thunder Liger & Kendo Kashin (11:24) when Takaiwa used a lariat on Liger.
4. Shiro Koshinaka & Junji Hirata vs. Yuji Nagata & Masakazu Fukuda (9:59) when Koshinaka used a powerbomb on Fukuda.
5. G1 Tag League: Kensuke Sasaki & Kazuyuki Fujita [2] vs. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara [0] (10:18) when Sasaki used a lariat on
Goto.
6. G1 Tag League: Masahiro Chono & Don Frye [4] vs. Takashi Iizuka & Brian Johnston [0] (12:01) when Chono used an STF on Johnston.
7. G1 Tag League: Shinya Hashimoto & Meng [2] vs. Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima [2] (13:03) when Hashimoto used a DDT on
Tenzan.
8. Genichiro Tenryu, Manabu Nakanishi & Tadao Yasuda vs. Keiji Muto, Scott Norton & Hiro Saito (12:42) when Nakanishi used an
Argentine backbreaker on Hiro.

NJPW, 9/10/99
Omiya Citizen Gymnasium
2,500 Fans

1. Shinya Makabe vs. Masakazu Fukuda (7:27) with a crab hold.
2. Hiro Saito vs. Black Cat (8:46) with a senton bomb.
3. Jushin Thunder Liger, Kendo Kashin & El Samurai vs. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa (11:52) when Liger used a
brainbuster on Kanemoto.
4. Shinya Hashimoto & Meng vs. Osamu Kido & Tadao Yasuda (9:52) when Hashimoto used a DDT on Yasuda.
5. G1 Tag League: Keiji Muto & Scott Norton [2] vs. Shiro Koshinaka & Junji Hirata [0] (13:12) when Muto used a figure-four leglock on
Hirata.
6. G1 Tag League: Manabu Nakanishi & Yuji Nagata [2] vs. Takashi Iizuka & Brian Johnston [0] (12:57) when Nakanishi used an Argentine
backbreaker on Iizuka.
7. G1 Tag League: Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima [2] vs. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara [0] (12:26) when Tenzan used a diving
headbutt on Goto.
8. G1 Tag League: Masahiro Chono & Don Frye [2] vs. Kensuke Sasaki & Kazuyuki Fujita [0] (10:53) when Frye used a sleeper hold on
Fujita.

NJPW “JINGU CLIMAX”, 8/28/99 (WPW)
Jingu Stadium
48,000 Fans

1. Kazuyuki Fujita vs. Brian Johnston (3:55) with a cross armbreaker.
2. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa © vs. Jushin Thunder Liger & El Samurai (15:00) when Otani
used a Spiral bomb on Liger (1st defense).
3. IWGP Jr. Heavyweight Title: Kendo Kashin vs. Koji Kanemoto © (14:45) with a cross armbreaker to become the 34th champion.
4. Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Tatsumi Fujinami & Shiro Koshinaka (8:38) when Tenzan used a kneel kick on Koshinaka.
5. IWGP Tag Team Title: Manabu Nakanishi & Yuji Nagata vs. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara © (16:01) when Nagata used a backdrop
hold on Ohara to become the 39th champions.
6. Don Frye vs. Scott Norton (7:53) with a sleeper hold.
7. Masahiro Chono vs. Shinya Hashimoto (15:45) by referee stop.
8. No Rope Explosive Barbed Wire Barricade Explosive Land Mine Death Match: Great Muta vs. Great Nita (Atsushi Onita) (13:32) with a
sharp blade attack.
NJPW, 8/15/99 (WPW)
Tokyo Ryogoku Kokugikan
11,500 Fans – Super No Vacancy Full House

1. G1 Climax – Block A: Yuji Nagata [8] vs. Tadao Yasuda [0] (10:26) with the Nagata Lock.
2. G1 Climax – Block B: Shiro Koshinaka [6] vs. Kazuo Yamazaki [0] by forfeit.
3. G1 Climax – Block A: Kensuke Sasaki [6] vs. Tatsumi Fujinami [6] (10:23) with a Northern Light bomb.
4. G1 Climax – Block B: Hiroyoshi Tenzan [6] vs. Masahiro Chono [6] (17:25) with a diving headbutt.
5. G1 Climax – Block A: Keiji Muto [8] vs. Satoshi Kojima [2] (11:40) with a figure-four leglock.
6. G1 Climax – Block B: Manabu Nakanishi [8] vs. Shinya Hashimoto [4] (15:22) with a legbreaker.
7. G1 Climax – Block A Decision Match: Keiji Muto vs. Yuji Nagata (10:28) with a figure-four leglock.
8. G1 Climax – Final: Manabu Nakanishi vs. Keiji Muto (14:43) with an Argentine backbreaker.

NJPW, 8/14/99 (WPW)
Tokyo Ryogoku Kokugikan
11,000 Fans – Super No Vacancy

1. Kendo Kashin vs. Yutaka Yoshie (7:53) with a cross kneelock.
2. Junji Hirata vs. Shinjiro Otani (10:50) with a Devil Windmill suplex hold.
3. Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Thunder Liger & El Samurai (14:39) when Takaiwa used a cross-arm suplex hold on
Samurai.
4. G1 Climax – Block A: Keiji Muto [6] vs. Tadao Yasuda [0] (6:25) with a cross armbreaker.
5. G1 Climax – Block A: Tatsumi Fujinami [6] vs. Satoshi Kojima [2] (13:10) with a Dragon sleeper.
6. G1 Climax – Block A: Yuji Nagata [6] vs. Kensuke Sasaki [4] (14:43) with a cross kneelock.
7. G1 Climax – Block B: Manabu Nakanishi [6] vs. Hiroyoshi Tenzan [4] (15:40) with an Argentine backbreaker.
8. G1 Climax – Block B: Masahiro Chono [6] vs. Kazuo Yamazaki [0] (10:18) with an STF.
9. G1 Climax – Block B: Shiro Koshinaka [4] vs. Shinya Hashimoto [4] (13:47) with a powerbomb.

NJPW, 8/13/99 (WPW)
Tokyo Ryogoku Kokugikan
11,000 Fans – Super No Vacancy

1. Yutaka Yoshie vs. Masakazu Fukuda (8:50) with a Canadian backbreaker.
2. Jushin Thunder Liger & Kendo Kashin vs. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani (11:46) when Liger used a brainbuster on Kanemoto.
3. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Junji Hirata & Takashi Iizuka (7:10) when Ohara used a powerbomb on Iizuka.
4. G1 Climax – Block B: Hiroyoshi Tenzan [4] vs. Shiro Koshinaka [2] (15:14) with a moonsault press.
5. G1 Climax – Block B: Masahiro Chono [4] vs. Manabu Nakanishi [4] (10:21) with a Yakuza kick.
6. G1 Climax – Block B: Shinya Hashimoto [4] vs. Kazuo Yamazaki [0] (4:55) with a vertical drop brainbuster.
7. G1 Climax – Block A: Satoshi Kojima [2] vs. Tadao Yasuda [0] (13:51) with a lariat.
8. G1 Climax – Block A: Yuji Nagata [4] vs. Tatsumi Fujinami [4] (12:03) with the Nagata Lock.
9. G1 Climax – Block A: Keiji Muto [4] vs. Kensuke Sasaki [4] (20:56) with a Frankensteiner.

NJPW, 8/11/99 (WPW)
Osaka Prefectural Gymnasium
6,700 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Takashi Iizuka & Yutaka Yoshie vs. Shinjiro Otani & Masakazu Fukuda (12:33) when Iizuka used a Blizzard suplex hold on Otani.
2. Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Thunder Liger & Kendo Kashin (11:13) when Takaiwa used a Death Valley bomb on
Kashin.
3. G1 Climax – Block A: Kensuke Sasaki [4] vs. Satoshi Kojima [0] (13:50) with a lariat.
4. G1 Climax – Block A: Tatsumi Fujinami [4] vs. Tadao Yasuda [0] (3:29) with a triangle choke hold.
5. G1 Climax – Block A: Keiji Muto [2] vs. Yuji Nagata [2] (21:11) with a cross armbreaker.
6. G1 Climax – Block B: Hiroyoshi Tenzan [2] vs. Kazuo Yamazaki [0] (12:30) with a diving headbutt.
7. G1 Climax – Block B: Manabu Nakanishi [4] vs. Shiro Koshinaka [2] (14:15) with an Argentine backbreaker.
8. G1 Climax – Block B: Masahiro Chono [2] vs. Shinya Hashimoto [2] (21:36) with a leglock.

NJPW, 8/10/99 (WPW)
Osaka Prefectural Gymnasium
6,700 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Junji Hirata & Masakazu Fukuda vs. Takashi Iizuka & Yutaka Yoshie (10:24) when Hirata used a Devil Windmill suplex hold on Yoshie.
2. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Thunder Liger, El Samurai & Kendo Kashin (14:27) when Otani used a
Spiral bomb on Samurai.
3. G1 Climax – Block B: Manabu Nakanishi [2] vs. Kazuo Yamazaki [0] (6:43) with an Argentine backbreaker.
4. G1 Climax – Block B: Shinya Hashimoto [2] vs. Hiroyoshi Tenzan [0] (13:24) with a vertical drop brainbuster.
5. G1 Climax – Block B: Shiro Koshinaka [2] vs. Masahiro Chono [0] (13:05) with a powerbomb.
6. G1 Climax – Block A: Yuji Nagata [2] vs. Satoshi Kojima [0] (19:51) with a backdrop hold.
7. G1 Climax – Block A: Kensuke Sasaki [2] vs. Tadao Yasuda [0] (7:28) with a Northern Light bomb.
8. G1 Climax – Block A: Tatsumi Fujinami [2] vs. Keiji Muto [0] (17:36) with a cross kneelock.
NJPW, 7/21/99 (WPW)
Nakajima Sports Center
6,500 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Osamu Kido & Masakazu Fukuda vs. Takashi Iizuka & Yutaka Yoshie (11:36) when Kido used a wakigatame on Yoshie.
2. Kazuo Yamazaki Return Match: Yuji Nagata vs. Kazuo Yamazaki (10:40) with the Nagata Lock II.
3. Kendo Kashin won a Super Junior Battle Royal (10:17) when he used a cross armbreaker on Shinjiro Otani. Order of elimination: Shinya
Makabe, Koji Kanemoto, El Samurai, Wataru Inoue (pre-debut), Katsuyori Shibata (pre-debut), Tatsuhito Takaiwa, Jushin Thunder Liger, Dr.
Wagner Jr. & Shinjiro Otani.
4. Scott Norton & Satoshi Kojima vs. Genichiro Tenryu & Meng (9:54) when Norton used a powerbomb on Meng.
5. Shinya Hashimoto vs. nWo Sting (8:03) with a DDT.
6. Tatsumi Fujinami & Manabu Nakanishi vs. Kensuke Sasaki & Junji Hirata (11:39) when Nakanishi used an Argentine backbreaker on
Hirata.
7. IWGP Tag Team Title: Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara © vs. Shiro Koshinaka & Kengo Kimura (10:31) when Goto used a backdrop
suplex on Kimura (1st defense).
8. Masahiro Chono, Atsushi Onita & AKIRA vs. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito (13:41) when AKIRA used a Musasabi press on
Hiro.

NJPW, 7/20/99 (WPW)
Nakajima Sports Center
6,500 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Kendo Kashin vs. Jushin Thunder Liger, El Samurai & Dr. Wagner Jr. (14:18) when Kanemoto used a
moonsault press on Wagner.
2. Yutaka Yoshie vs. Tatsuhito Takaiwa (7:51) with a crab hold.
3. Osamu Kido vs. Masakazu Fukuda (4:55) with a wakigatame.
4. Junji Hirata & Takashi Iizuka vs. Michael Wallstreet & AKIRA (9:27) when Hirata used a Devil Windmill suplex hold on Wallstreet.
5. Shinya Hashimoto & Yuji Nagata vs. Manabu Nakanishi & Meng (15:12) when Hashimoto used a DDT on Meng.
6. Tatsumi Fujinami & Genichiro Tenryu vs. Scott Norton & Hiroyoshi Tenzan (10:23) when Fujinami used a Dragon sleeper on Tenzan.
7. Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka vs. Masahiro Chono & nWo Sting (11:03) when Sasaki used a lariat on Sting.
8. IWGP Heavyweight Title: Keiji Muto © vs. Satoshi Kojima (23:10) with a figure-four leglock (4th defense).

NJPW, 7/18/99
Iwamizawa Sports Center
1,700 Fans

1. Masakazu Fukuda vs. Yutaka Yoshie (7:30) with a cross armbreaker.
2. Dr. Wagner Jr. vs. Black Cat (9:37) with a Michinoku Driver II.
3. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. El Samurai, Kendo Kashin & Shinya Makabe (13:55) when Kanemoto used a crab
hold on Makabe.
4. Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito vs. Junji Hirata & Jushin Thunder Liger (11:37) when Tenzan pinned Liger.
5. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Kengo Kimura & Takashi Iizuka (6:50) when Ohara used a powerbomb on Iizuka.
6. Keiji Muto, Scott Norton & Satoshi Kojima vs. Kensuke Sasaki, Shiro Koshinaka & Yuji Nagata (13:09) when Norton pinned Nagata.
7. Shinya Hashimoto, Manabu Nakanishi & Meng vs. Masahiro Chono, nWo Sting & AKIRA (12:01) when Hashimoto used a DDT on
AKIRA.

NJPW, 7/17/99
Obihiro City Gymnasium
2,400 Fans – No Vacancy

1. Yutaka Yoshie vs. Shinya Makabe (7:29) with a crab hold.
2. Michael Wallstreet vs. Masakazu Fukuda (6:19) by pinfall.
3. El Samurai & Dr. Wagner Jr. vs. Shinjiro Otani & Black Cat (12:31) when Samurai pinned Otani.
4. Jushin Thunder Liger & Kendo Kashin vs. Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa (9:09) when Liger pinned Takaiwa.
5. Junji Hirata & Meng vs. Scott Norton & Hiro Saito (7:26) when Meng pinned Hiro.
6. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Shinya Hashimoto, Takashi Iizuka & Yuji Nagata (14:22) when Kojima pinned Iizuka.
7. Kensuke Sasaki, Shiro Koshinaka & Manabu Nakanishi vs. Masahiro Chono, nWo Sting & AKIRA (12:07) when Sasaki used the Strangle
Hold Gamma on Sting.

NJPW, 7/16/99
Asahikawa City Gymnasium
2,100 Fans

1. Kendo Kashin vs. Masakazu Fukuda (5:21) with a cross armbreaker.
2. Koji Kanemoto vs. El Samurai (10:50) by pinfall.
3. nWo Sting & Michael Wallstreet vs. Meng & Yutaka Yoshie (10:21) when Sting used a reverse DDT on Yoshie.
4. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Thunder Liger & Dr. Wagner Jr. (12:17) when Takaiwa used a crab hold on Wagner.
5. Shiro Koshinaka & Kengo Kimura vs. Satoshi Kojima & Hiro Saito (10:13) when Koshinaka used a hip attack on Hiro.
6. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Kensuke Sasaki & Junji Hirata (6:47) when Goto used a backdrop suplex on Hirata.
7. Masahiro Chono & AKIRA vs. Shinya Hashimoto & Takashi Iizuka (10:13) when Chono used a Yakuza kick on Iizuka.
8. Tatsumi Fujinami, Manabu Nakanishi & Yuji Nagata vs. Keiji Muto, Scott Norton & Hiroyoshi Tenzan (11:51) when Nakanishi used an
Argentine backbreaker on Tenzan.

NJPW, 7/14/99
Aomori Citizen Gymnasium
2,500 Fans – Super No Vacancy

1. Shinya Makabe vs. Black Cat (9:57) with a German suplex hold.
2. Kengo Kimura & Masakazu Fukuda vs. Takashi Iizuka & Yutaka Yoshie (10:14) when Kimura pinned Yoshie.
3. Hiro Saito vs. Dr. Wagner Jr. (9:08) with a senton bomb.
4. Hiroyoshi Tenzan vs. Junji Hirata (10:28) with a moonsault press.
5. Satoshi Kojima vs. Meng (10:16) with the Koji MAX hold.
6. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Thunder Liger, El Samurai & Kendo Kashin (13:53) when Otani used a swan
dive kneel kick on Samurai.
7. Keiji Muto & Scott Norton vs. Kensuke Sasaki & Manabu Nakanishi (13:46) when Muto used a figure-four leglock on Nakanishi.
8. Masahiro Chono, nWo Sting & Michael Wallstreet vs. Shinya Hashimoto, Shiro Koshinaka & Yuji Nagata (12:30) when Chono used an
STF on Nagata.

NJPW, 7/13/99 (WPW)
Iwate Prefectural Gymnasium
3,500 Fans – Super No Vacancy

1. Takashi Iizuka vs. Masakazu Fukuda (7:30) with a cross armbreaker.
2. Michael Wallstreet vs. Black Cat (4:14) with a scrap buster.
3. Yuji Nagata vs. Yutaka Yoshie (10:28) with a backdrop hold.
4. Koji Kanemoto & Dr. Wagner Jr. vs. El Samurai & Kendo Kashin (11:29) when Wagner used a Michinoku Driver II on Samurai.
5. Shiro Koshinaka & Kengo Kimura vs. Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito (9:04) when Koshinaka used a powerbomb on Hiro.
6. Keiji Muto, Scott Norton & Satoshi Kojima vs. Kensuke Sasaki, Manabu Nakanishi & Meng (15:01) when Norton pinned Nakanishi.
7. Tatsumi Fujinami & Shinya Hashimoto vs. Masahiro Chono & nWo Sting (9:16) when Fujinami used a figure-four leglock on Sting.
8. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Thunder Liger & Great Sasuke © (16:31) when
Takaiwa used a cross-arm suplex hold on Liger to become the 4th champions.

NJPW, 7/12/99
Hachinohe City Gymnasium
2,700 Fans

1. Yutaka Yoshie vs. Masakazu Fukuda (8:35) with a crab hold.
2. Shinjiro Otani vs. Shinya Makabe (7:50) with a camel clutch.
3. Takashi Iizuka vs. Koji Kanemoto (9:19) with a cross kneelock.
4. Junji Hirata vs. Tatsuhito Takaiwa (6:42) with a Devil Windmill suplex hold.
5. Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. vs. Jushin Thunder Liger & El Samurai (10:37) when Kashin used an avalanche-style cross armbreaker on
Liger.
6. Tatsumi Fujinami, Shiro Koshinaka & Kengo Kimura vs. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito (10:30) when Fujinami used a Dragon
sleeper on Hiro.
7. Scott Norton & Satoshi Kojima vs. Shinya Hashimoto & Manabu Nakanishi (11:45) when Kojima used a lariat on Hashimoto.
8. Masahiro Chono, nWo Sting & Michael Wallstreet vs. Kensuke Sasaki, Yuji Nagata & Meng (12:01) when Chono used a Yakuza kick on
Sasaki.

NJPW, 7/11/99
Kazuno Memorial Sports Center
1,300 Fans – No Vacancy

1. Black Cat vs. Shinya Makabe (8:48) by pinfall.
2. Takashi Iizuka vs. Yutaka Yoshie (9:47) with a cross armbreaker.
3. El Samurai & Masakazu Fukuda vs. Koji Kanemoto & Dr. Wagner Jr. (11:14) when Fukuda pinned Wagner.
4. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Thunder Liger & Kendo Kashin (9:35) when Takaiwa pinned Kashin.
5. Scott Norton, Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Shiro Koshinaka, Yuji Nagata & Meng (12:40) when Kojima used a lariat on Nagata.
6. Keiji Muto & Hiro Saito vs. Kensuke Sasaki & Kengo Kimura (10:44) when Muto used a figure-four leglock on Kimura.
7. Shinya Hashimoto, Junji Hirata & Manabu Nakanishi vs. Masahiro Chono, nWo Sting & Michael Wallstreet (12:05) when Hashimoto used
a DDT on Sting.

NJPW, 7/10/99
Ishinomaki City Gymnasium
2,800 Fans – No Vacancy

1. El Samurai vs. Shinya Makabe (7:28) with a cross armbreaker.
2. Jushin Thunder Liger & Yutaka Yoshie vs. Black Cat & Masakazu Fukuda (11:14) when Yoshie used a crab hold on Fukuda.
3. Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. vs. Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa (11:21) when Wagner pinned Takaiwa.
4. Yuji Nagata vs. Shinjiro Otani (9:26) with the Nagata Lock II.
5. Kensuke Sasaki, Shiro Koshinaka & Kengo Kimura vs. Takashi Iizuka, Manabu Nakanishi & Meng (13:36) when Koshinaka pinned
Iizuka.
6. Shinya Hashimoto & Junji Hirata vs. Satoshi Kojima & Hiro Saito (9:12) when Hashimoto pinned Hiro.
7. Keiji Muto, Scott Norton & Hiroyoshi Tenzan vs. Masahiro Chono, nWo Sting & Michael Wallstreet (12:31) when Norton pinned
Wallstreet.

NJPW, 7/8/99
Fukushima City Gymnasium
2,500 Fans

1. Shinya Makabe vs. Masakatsu Fukuda (7:05) by pinfall.
2. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Koji Kanemoto & Black Cat (11:58) when Takaiwa pinned Cat.
3. Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. vs. Jushin Thunder Liger & El Samurai (9:59) when Kashin used a cross armbreaker on Samurai.
4. Junji Hirata & Yuji Nagata vs. Meng & Yutaka Yoshie (10:53) when Nagata used a backdrop hold on Yoshie.
5. Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Shiro Koshinaka & Kengo Kimura (12:31) when Tenzan used a diving headbutt on Kimura.
6. Masahiro Chono & Michael Wallstreet vs. Kensuke Sasaki & Takashi Iizuka (9:33) when Chono used a Yakuza kick on Iizuka.
7. Keiji Muto & Scott Norton vs. Shinya Hashimoto & Manabu Nakanishi (13:04) when Muto used a Frankensteiner on Nakanishi.

NJPW, 7/7/99 (WPW)
Yonezawa City Gymnasium
3,000 Fans – No Vacancy

1. Tatsuhito Takaiwa vs. Shinya Makabe (8:58) with a crab hold.
2. Takashi Iizuka & Masakazu Fukuda vs. Junji Hirata & Black Cat (10:16) when Iizuka used a Blizzard suplex hold on Cat.
3. Shinjiro Otani vs. Kendo Kashin (8:26) by pinfall.
4. Jushin Thunder Liger & El Samurai vs. Koji Kanemoto & Dr. Wagner Jr. (13:02) when Liger pinned Wagner.
5. Manabu Nakanishi vs. Yutaka Yoshie (7:51) with an Argentine backbreaker.
6. Shiro Koshinaka & Kengo Kimura vs. Masahiro Chono & Michael Wallstreet (4:07) when Koshinaka used a hip attack on Wallstreet.
7. Tatsumi Fujinami & Yuji Nagata vs. Keiji Muto & Hiro Saito (14:33) when Fujinami used a figure-four leglock on Hiro.
8. Shinya Hashimoto, Kensuke Sasaki & Meng vs. Scott Norton, Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima (16:03) when Meng used the Tongan
Death Grip on Tenzan.

NJPW, 7/6/99
Mito Citizen Gymnasium
2,000 Fans

1. Black Cat vs. Yutaka Yoshie (8:14) by pinfall.
2. Hiro Saito vs. Masakazu Fukuda (6:36) with a senton bomb.
3. El Samurai & Dr. Wagner Jr. vs. Tatsuhito Takaiwa & Shinya Makabe (9:54) when Wagner used a Michinoku Driver II on Makabe.
4. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani vs. Jushin Thunder Liger & Kendo Kashin (10:25) when Otani used a German suplex hold on Kashin.
5. Shiro Koshinaka & Kengo Kimura vs. Takashi Iizuka & Yuji Nagata (11:41) when Koshinaka used a powerbomb on Iizuka.
6. Scott Norton & Satoshi Kojima vs. Manabu Nakanishi & Meng (5:48) when Kojima used a lariat on Meng.
7. Masahiro Chono & Michael Wallstreet vs. Shinya Hashimoto & Junji Hirata (9:11) when Wallstreet used a lariat on Hirata.
8. Tatsumi Fujinami & Kensuke Sasaki vs. Keiji Muto & Hiroyoshi Tenzan (10:54) when Sasaki pinned Tenzan.

NJPW, 7/5/99
Tokyo Korakuen Hall
1,744 Fans – Super No Vacancy

1. Masakazu Fukuda vs. Shinya Makabe (8:52) with a crab hold.
2. Shinjiro Otani vs. Yutaka Yoshie (11:09) with a camel clutch.
3. Dr. Wagner Jr. vs. Kendo Kashin (9:02) with a Michinoku Driver II.
4. Jushin Thunder Liger vs. El Samurai (14:22) with a shotei.
5. Koji Kanemoto vs. Tatsuhito Takaiwa (14:07) with a Falcon Arrow.
6. Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito vs. Shiro Koshinaka & Takashi Iizuka (13:09) when Tenzan pinned Iizuka.
7. Kensuke Sasaki & Yuji Nagata vs. Masahiro Chono & Michael Wallstreet (10:32) when Sasaki used the Strangle Hold Gamma on
Wallstreet.
8. Keiji Muto, Scott Norton & Satoshi Kojima vs. Shinya Hashimoto, Manabu Nakanishi & Meng (14:13) when Norton pinned Meng.
NJPW, 7/4/99
Sagamihara City Gymnasium
5,000 Fans – Super No Vacancy

1. Black Cat vs. Shinya Makabe (10:53) with a DDT.
2. Shinjiro Otani & Masakazu Fukuda vs. El Samurai & Kendo Kashin (10:15) when Otani pinned Kashin.
3. Junji Hirata vs. Yutaka Yoshie (7:08) with a Devil Windmill suplex hold.
4. Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Thunder Liger & Dr. Wagner Jr. (11:12) when Takaiwa used a powerbomb on Liger.
5. Manabu Nakanishi vs. Michael Wallstreet (8:34) with an Argentine backbreaker.
6. Masahiro Chono vs. Yuji Nagata (13:49) with an STF.
7. Kensuke Sasaki & Meng vs. Scott Norton & Hiroyoshi Tenzan (10:35) when Sasaki used a lariat on Tenzan.
8. Shinya Hashimoto, Shiro Koshinaka & Takashi Iizuka vs. Keiji Muto, Satoshi Kojima & Hiro Saito (13:13) when Iizuka used a Blizzard
suplex hold on Hiro.

NJPW, 7/3/99
Shiga Prefectural Gymnasium
3,200 Fans – No Vacancy

1. Yutaka Yoshie vs. Masakazu Fukuda (7:42) with a crab hold.
2. El Samurai vs. Shinya Makabe (7:34) by pinfall.
3. Jushin Thunder Liger, Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. vs. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa (14:26) when Wagner
pinned Kanemoto.
4. Shiro Koshinaka vs. Takashi Iizuka (11:21) by pinfall.
5. Yuji Nagata & Meng vs. Masahiro Chono & Michael Wallstreet (10:36) when Meng pinned Wallstreet.
6. Tatsumi Fujinami & Junji Hirata vs. Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito (10:56) when Fujinami used a Dragon sleeper on Hiro.
7. Keiji Muto, Scott Norton & Satoshi Kojima vs. Shinya Hashimoto, Kensuke Sasaki & Manabu Nakanishi (12:09) when Norton pinned
Hashimoto.

NJPW, 7/1/99 (WPW)
Gifu Industrial Hall
4,300 Fans – Super No Vacancy

1. Masakazu Fukuda & Shinya Makabe vs. Black Cat & Yutaka Yoshie (10:58) when Makabe used a triangle choke hold on Yoshie.
2. Kendo Kashin vs. Hiro Saito (8:11) with an avalanche-style cross armbreaker.
3. El Samurai vs. Koji Kanemoto (14:28) by pinfall.
4. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Thunder Liger & Dr. Wagner Jr. (13:10) when Otani pinned Liger.
5. Tatsumi Fujinami & Junji Hirata vs. Shiro Koshinaka & Takashi Iizuka (10:19) when Fujinami used a figure-four leglock on Iizuka.
6. Kensuke Sasaki & Manabu Nakanishi vs. Masahiro Chono & Michael Wallstreet (10:02) when Nakanishi used an Argentine backbreaker
on Wallstreet.
7. Shinya Hashimoto, Yuji Nagata, Meng & Tadao Yasuda vs. Keiji Muto, Scott Norton, Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima (13:37) when
Hashimoto used a vertical drop brainbuster on Tenzan.

NJPW, 6/30/99
Toyama City Gymnasium
2,200 Fans

1. Masakazu Fukuda vs. Shinya Makabe (8:24) with a crab hold.
2. Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. vs. Tatsuhito Takaiwa & Black Cat (13:04) when Kashin used a cross armbreaker on Cat.
3. Jushin Thunder Liger & El Samurai vs. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani (11:33) when Liger used a shotei on Otani.
4. Yuji Nagata & Yutaka Yoshie vs. Junji Hirata & Takashi Iizuka (12:25) when Nagata used a backdrop hold on Hirata.
5. Shiro Koshinaka & Meng vs. Satoshi Kojima & Hiro Saito (11:09) when Meng pinned Hiro.
6. Shinya Hashimoto & Tadao Yasuda vs. Masahiro Chono & Michael Wallstreet (9:04) when Hashimoto used a DDT on Wallstreet.
7. Keiji Muto, Scott Norton & Hiroyoshi Tenzan vs. Tatsumi Fujinami, Kensuke Sasaki & Manabu Nakanishi (11:38) when Norton used a
powerslam on Fujinami.

NJPW, 6/29/99
Takasago City Gymnasium
1,800 Fans

1. Yutaka Yoshie vs. Black Cat (8:49) with a crab hold.
2. Shinjiro Otani vs. Masakazu Fukuda (9:27) with a camel clutch.
3. Tadao Yasuda vs. Takashi Iizuka (10:05) with a crab hold.
4. Koji Kanemoto, Tatsuhito Takaiwa & Dr. Wagner Jr. vs. Jushin Thunder Liger, El Samurai & Kendo Kashin (12:46) when Kanemoto used
a Tiger suplex hold on Samurai.
5. Masahiro Chono & Michael Wallstreet vs. Junji Hirata & Manabu Nakanishi (11:00) when Wallstreet used a scrap buster on Hirata.
6. Kensuke Sasaki, Yuji Nagata & Meng vs. Scott Norton, Satoshi Kojima & Hiro Saito (11:06) when Sasaki used the Strangle Hold Beta on
Hiro.
7. Keiji Muto & Hiroyoshi Tenzan vs. Shinya Hashimoto & Shiro Koshinaka (11:59) when Muto used a Frankensteiner on Koshinaka.

NJPW, 6/27/99 (WPW)
Gran Ship Shizuoka
5,000 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Yutaka Yoshie vs. Masakazu Fukuda (7:50) with a crab hold.
2. Junji Hirata & Takashi Iizuka vs. Kengo Kimura & Osamu Kido (11:13) when Hirata pinned Kido.
3. Jushin Thunder Liger, El Samurai & Dr. Wagner Jr. vs. Shinjiro Otani, Kendo Kashin & Tatsuhito Takaiwa (11:48) when Wagner used a
Michinoku Driver II on Otani.
4. Scott Norton & Hiroyoshi Tenzan vs. Meng & Tadao Yasuda (9:29) when Norton used a lariat on Yasuda.
5. Shinya Hashimoto & Manabu Nakanishi vs. Tatsumi Fujinami & Yuji Nagata (12:10) when Hashimoto used a DDT on Nagata.
6. Keiji Muto & Satoshi Kojima vs. Masahiro Chono & Michael Wallstreet (11:06) when Muto used a figure-four leglock on Wallstreet.
7. IWGP Jr. Heavyweight Title: Koji Kanemoto © vs. Minoru Tanaka (14:38) with a moonsault press (3rd defense).
8. IWGP Tag Team Title: Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka © (12:12) when Goto used a
backdrop suplex on Koshinaka to become the 38th champions.

NJPW, 6/26/99
Nagaoka Welfare Hall
2,400 Fans – No Vacancy

1. El Samurai vs. Shinya Makabe (6:55) with a cross armbreaker.
2. Junji Hirata & Masakazu Fukuda vs. Takashi Iizuka & Yutaka Yoshie (12:16) when Hirata used a Devil Windmill suplex hold on Yoshie.
3. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Thunder Liger, Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. (11:53) when Takaiwa
pinned Wagner.
4. Kengo Kimura & Osamu Kido vs. Satoshi Kojima & Hiro Saito (10:18) when Kimura pinned Hiro.
5. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Masahiro Chono & Michael Wallstreet (7:28) when Goto pinned Wallstreet.
6. Shinya Hashimoto & Tadao Yasuda vs. Manabu Nakanishi & Meng (11:43) when Hashimoto used a DDT on Nakanishi.
7. Keiji Muto, Scott Norton & Hiroyoshi Tenzan vs. Kensuke Sasaki, Shiro Koshinaka & Yuji Nagata (10:21) when Norton pinned
Koshinaka.

NJPW “KATSUHISA SHIBATA RETIREMENT SHOW”, 6/25/99
Tokyo Korakuen Hall
1,727 Fans – Super No Vacancy

1. Masakazu Fukuda vs. Yutaka Yoshie (9:30) with a cross armbreaker.
2. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani vs. El Samurai & Dr. Wagner Jr. (16:07) when Otani used a swan dive kneel kick on Samurai.
3. Junji Hirata & Takashi Iizuka vs. Jushin Thunder Liger & Tadao Yasuda (12:55) when Iizuka used a cross armbreaker on Liger.
4. Kendo Kashin vs. Tatsuhito Takaiwa (8:33) with an inside cradle.
5. Masahiro Chono & Michael Wallstreet vs. Kengo Kimura & Osamu Kido (9:14) when Chono used a Yakuza kick on Kimura.
6. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka (10:30) when Ohara used a powerbomb on Sasaki.
7. Manabu Nakanishi & Meng vs. Scott Norton & Hiroyoshi Tenzan (10:31) when Nakanishi used an Argentine backbreaker on Tenzan.
8. Keiji Muto & Satoshi Kojima vs. Shinya Hashimoto & Yuji Nagata (12:11) when Kojima used a lariat on Nagata.

NJPW, 6/8/99 (WPW)
Tokyo Nippon Budokan
13,600 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Kengo Kimura & Osamu Kido vs. Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito (10:56) when Kido used a wakigatame on Hiro.
2. Jushin Thunder Liger, El Samurai, Gran Hamada & Minoru Tanaka vs. Shinjiro Otani, Tatsuhito Takaiwa, Dr. Wagner Jr. & Masao Orihara
(15:42) when Liger used a shotei on Otani.
3. Shiro Koshinaka vs. Tatsutoshi Goto (6:22) with a powerbomb.
4. Tatsumi Fujinami & Junji Hirata vs. Takashi Iizuka & Brian Johnston (11:46) when Fujinami used a Dragon sleeper on Iizuka.
5. Yuji Nagata vs. Manabu Nakanishi (13:35) with a crab hold.
6. Kensuke Sasaki vs. Meng (8:13) with the Strangle Hold Beta.
7. Keiji Muto & Satoshi Kojima vs. Masahiro Chono & Don Frye (15:13) when Kojima used a lariat on Chono.
8. Shinya Hashimoto Return Match: Genichiro Tenryu vs. Shinya Hashimoto (14:11) with a level chop.
9. Best of the Super Jr. – Final: Kendo Kashin vs. Koji Kanemoto (13:15) with an avalanche-style cross armbreaker.

NJPW, 6/7/99
Iida Sports Center
1,700 Fans – No Vacancy

1. Shinya Makabe vs. Masakazu Fukuda (6:52) with a crab hold.
2. El Samurai & Gran Hamada vs. Dr. Wagner Jr. & Super Shocker (12:01) when Hamada used the Hama-Chan Cutter on Shocker.
3. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani vs. Tatsuhito Takaiwa & Minoru Tanaka (12:17) when Otani used a chickenwing facelock on Tanaka.
4. Jushin Thunder Liger & Kendo Kashin vs. Masaaki Mochizuki & Masao Orihara (9:25) when Kashin used a cross armbreaker on
Mochizuki.
5. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Shiro Koshinaka & Takashi Iizuka (6:36) when Goto used a backdrop suplex on Iizuka.
6. Kensuke Sasaki, Junji Hirata & Manabu Nakanishi vs. Masahiro Chono, Don Frye & nWo Sting (11:11) when Sasaki used the Strangle
Hold Beta on Sting.
7. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Hiro Saito vs. Tatsumi Fujinami, Yuji Nagata, Meng & Tadao Yasuda (14:40) when
Kojima used the Koji MAX hold on Yasuda.

NJPW, 6/6/99
Tsu City Gymnasium
3,600 Fans – Super No Vacancy

1. Takashi Iizuka & Masakazu Fukuda vs. Tadao Yasuda & Shinya Makabe (9:43) when Iizuka pinned Makabe.
2. Jushin Thunder Liger, El Samurai, Gran Hamada & Minoru Tanaka vs. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani, Masaaki Mochizuki & Masao
Orihara (13:52) when Liger pinned Kanemoto.
3. Best of the Super Jr. – Block A: Super Shocker [2] vs. Tatsuhito Takaiwa [4] (13:50) by pinfall.
4. Hiroyoshi Tenzan vs. Yutaka Yoshie (6:39) with the Mountain bomb.
5. Best of the Super Jr. – Block B: Kendo Kashin [8] vs. Dr. Wagner Jr. [4] (8:58) with an avalanche-style cross armbreaker.
6. Kensuke Sasaki, Shiro Koshinaka & Yuji Nagata vs. Junji Hirata, Manabu Nakanishi & Meng (14:10) when Koshinaka used a powerbomb
on Nakanishi.
7. Tatsumi Fujinami & Brian Johnston vs. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (4:58) when Fujinami used a Dragon sleeper on Ohara.
8. Masahiro Chono, Don Frye & nWo Sting vs. Keiji Muto, Satoshi Kojima & Hiro Saito (12:25) when Frye used a facelock hold on Hiro.

NJPW, 6/4/99 (WPW)
Takamatsu City Gymnasium
2,900 Fans

1. Best of the Super Jr. – Block B: Masao Orihara [2] vs. Minoru Tanaka [4] (10:52) with an Octopus hold.
2. Michiyoshi Ohara vs. Yutaka Yoshie (5:39) with a nodowa otoshi.
3. El Samurai, Kendo Kashin, Gran Hamada & Super Shocker vs. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani, Dr. Wagner Jr. & Masaaki Mochizuki
(14:34) when Samurai used a swinging reverse DDT on Wagner.
4. Takashi Iizuka & Manabu Nakanishi vs. Junji Hirata & Masakazu Fukuda (13:18) when Nakanishi used an Argentine backbreaker on
Fukuda.
5. Meng & Tadao Yasuda vs. Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito (10:28) when Meng used the Tongan Death Grip on Hiro.
6. Best of the Super Jr. – Block A: Tatsuhito Takaiwa [4] vs. Jushin Thunder Liger [6] (17:47) with a German suplex hold.
7. Keiji Muto & Satoshi Kojima vs. Tatsumi Fujinami & Shiro Koshinaka (11:08) when Kojima used a lariat on Koshinaka.
8. Kensuke Sasaki, Yuji Nagata & Brian Johnston vs. Masahiro Chono, Don Frye & nWo Sting (10:43) when Nagata used a backdrop hold
on Sting.

NJPW, 6/3/99
Higashi-Hiroshima Movement Park Gymnasium
2,000 Fans – Super No Vacancy

1. Dr. Wagner Jr. & Shinya Makabe vs. Yutaka Yoshie & Masakazu Fukuda (11:53) when Makabe used a crab hold on Fukuda.
2. Jushin Thunder Liger, Kendo Kashin & Masaaki Mochizuki vs. Tatsuhito Takaiwa, Minoru Tanaka & Masao Orihara (8:50) when Kashin
used a cross armbreaker on Tanaka.
3. Takashi Iizuka & Brian Johnston vs. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (4:18) when Johnston used a cross armbreaker on Ohara.
4. Best of the Super Jr. – Block B: El Samurai [5] vs. Shinjiro Otani [7] went to a draw (30:00) when the time limit expired.
5. Best of the Super Jr. – Block A: Koji Kanemoto [8] vs. Gran Hamada [6] (15:46) with a moonsault press.
6. Masahiro Chono, Don Frye & nWo Sting vs. Tatsumi Fujinami, Shiro Koshinaka & Yuji Nagata (13:06) when Sting used a reverse DDT on
Fujinami.
7. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Hiro Saito vs. Kensuke Sasaki, Manabu Nakanishi, Meng & Tadao Yasuda (14:30) when
Tenzan used a diving headbutt on Yasuda.

NJPW, 6/2/99
Masuda Citizen Gymnasium
1,700 Fans

1. Yutaka Yoshie & Masakazu Fukuda vs. Black Cat & Shinya Makabe (11:54) when Fukuda used a German suplex hold on Cat.
2. Best of the Super Jr. – Block A: Masaaki Mochizuki [4] vs. Super Shocker [0] (10:44) with an armlock.
3. Best of the Super Jr. – Block B: Dr. Wagner Jr. [4] vs. Masao Orihara [0] (10:08) with a Michinoku Driver II.
4. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani, Tatsuhito Takaiwa & Minoru Tanaka vs. Jushin Thunder Liger, El Samurai, Kendo Kashin & Gran Hamada
(12:41) when Otani pinned Hamada.
5. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Takashi Iizuka & Tadao Yasuda (7:08) when Goto used a backdrop suplex on Iizuka.
6. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Hiro Saito vs. Shiro Koshinaka, Junji Hirata, Yuji Nagata & Meng (15:10) when Hiro used
a senton bomb on Hirata.
7. Masahiro Chono, Don Frye & nWo Sting vs. Kensuke Sasaki, Manabu Nakanishi & Brian Johnston (12:25) when Sting pinned Johnston.

NJPW, 5/31/99 (WPW)
Osaka Prefectural Gymnasium
6,300 Fans – Super No Vacancy

1. Yutaka Yoshie vs. Masakazu Fukuda (9:13) with a crab hold.
2. El Samurai, Kendo Kashin, Gran Hamada & Dr. Wagner Jr. vs. Tatsuhito Takaiwa, Masaaki Mochizuki, Super Shocker & Masao Orihara
(13:47) when Hamada used an avalanche-style DDT on Shocker.
3. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Shiro Koshinaka & Tadao Yasuda (10:55) when Ohara used a vital part strike on Koshinaka.
4. Kensuke Sasaki & Brian Johnston vs. Takashi Iizuka & Yuji Nagata (14:30) when Sasaki used the Strangle Hold Beta on Nagata.
5. Tatsumi Fujinami & Meng vs. Genichiro Tenryu & Manabu Nakanishi (11:47) when Fujinami used a figure-four leglock on Nakanishi.
6. Masahiro Chono, Don Frye & nWo Sting vs. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima (9:59) when Chono used an STF on Kojima.
7. Best of the Super Jr. – Block B: Minoru Tanaka [4] vs. Shinjiro Otani [6] (13:57) with a cross armbreaker.
8. Best of the Super Jr. – Block A: Jushin Thunder Liger [6] vs. Koji Kanemoto [6] (20:29) with a cross kneelock.

NJPW, 5/30/99
Tsuyama City Gymnasium
2,500 Fans

1. Takashi Iizuka vs. Masakazu Fukuda (8:37) with a reverse achilles tendon hold.
2. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Thunder Liger, Kendo Kashin & Masao Orihara (12:02) when Takaiwa used
a lariat on Orihara.
3. Best of the Super Jr. – Block A: Gran Hamada [6] vs. Masaaki Mochizuki [2] (10:47) with an avalanche-style DDT.
4. Best of the Super Jr. – Block B: El Samurai [4] vs. Dr. Wagner Jr. [2] (11:42) with a huracanrana.
5. Satoshi Kojima & Hiro Saito vs. Shiro Koshinaka & Yutaka Yoshie (12:23) when Hiro used a senton bomb on Yoshie.
6. Yuji Nagata vs. Michiyoshi Ohara (8:20) with the Nagata Lock.
7. Tatsumi Fujinami, Meng & Tadao Yasuda vs. Kensuke Sasaki, Junji Hirata & Manabu Nakanishi (9:59) when Fujinami used a figure-four
leglock on Hirata.
8. Keiji Muto & Hiroyoshi Tenzan vs. Masahiro Chono & nWo Sting (10:15) when Muto used a Frankensteiner on Sting.

NJPW, 5/29/99
Kasugai City Gymnasium
4,800 Fans – Super No Vacancy

1. Black Cat vs. Shinya Makabe (11:57) by pinfall.
2. Junji Hirata & Masakazu Fukuda vs. Takashi Iizuka & Yutaka Yoshie (12:15) when Hirata used a Devil Windmill suplex hold on Iizuka.
3. Dr. Wagner Jr., Minoru Tanaka , Masaaki Mochizuki & Masao Orihara vs. Jushin Thunder Liger, El Samurai, Gran Hamada & Super
Shocker (15:29) when Tanaka used a cross armbreaker on Samurai.
4. Yuji Nagata & Meng vs. Manabu Nakanishi & Tadao Yasuda (12:52) when Meng pinned Nakanishi.
5. Best of the Super Jr. – Block B: Shinjiro Otani [6] vs. Kendo Kashin [6] (9:34) with a German suplex hold.
6. Best of the Super Jr. – Block A: Koji Kanemoto [6] vs. Tatsuhito Takaiwa [2] (13:29) with a triangle choke hold.
7. Masahiro Chono & nWo Sting vs. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (7:50) when Sting used a diving lariat Ohara.
8. Tatsumi Fujinami, Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka vs. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima (13:03) when Koshinaka used a
powerbomb on Tenzan.

NJPW, 5/28/99
Sabae City Gymnasium
1,600 Fans

1. Tadao Yasuda vs. Yutaka Yoshie (7:39) with a crab hold.
2. Shinjiro Otani, Tatsuhito Takaiwa, Masaaki Mochizuki & Masao Orihara vs. Jushin Thunder Liger, Dr. Wagner Jr., Minoru Tanaka & Shinya
Makabe (15:55) when Takaiwa used a crab hold on Makabe.
3. Best of the Super Jr. – Block A: Koji Kanemoto [4] vs. Super Shocker [0] (10:19) by pinfall.
4. Best of the Super Jr. – Block B: Kendo Kashin [6] vs. El Samurai [2] (10:00) with a cross armbreaker.
5. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Shiro Koshinaka & Masakazu Fukuda (9:15) when Ohara used a nodowa otoshi on Fukuda.
6. Manabu Nakanishi & Meng vs. Masahiro Chono & nWo Sting (10:51) when Meng used the Tongan Death Grip on Sting.
7. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Hiro Saito vs. Tatsumi Fujinami, Kensuke Sasaki, Takashi Iizuka & Yuji Nagata (15:55)
when Muto used a Frankensteiner on Sasaki.

NJPW, 5/26/99
Uozu City Gymnasium
1,500 Fans – No Vacancy

1. Takashi Iizuka & Shinya Makabe vs. Yutaka Yoshie & Masakazu Fukuda (11:19) when Iizuka used a cross armbreaker on Yoshie.
2. Best of the Super Jr. – Block B: Dr. Wagner Jr. [2] vs. Minoru Tanaka [2] (10:09) with a Michinoku Driver II.
3. Best of the Super Jr. – Block A: Gran Hamada [4] vs. Super Shocker [0] (10:17) by pinfall.
4. Jushin Thunder Liger, El Samurai, Kendo Kashin & Masao Orihara vs. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani, Tatsuhito Takaiwa & Masaaki
Mochizuki (16:31) when Liger used a shotei on Mochizuki.
5. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Yuji Nagata & Tadao Yasuda (6:09) when Goto pinned Yasuda.
6. Masahiro Chono & nWo Sting vs. Genichiro Tenryu & Manabu Nakanishi (9:04) when Chono used a Yakuza kick on Nakanishi.
7. Kensuke Sasaki, Shiro Koshinaka, Junji Hirata & Meng vs. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Hiro Saito (15:21) when
Meng used the Tongan Death Grip on Kojima.

NJPW, 5/25/99 (WPW)
Ishikawa Industrial Exhibition Hall #3
3,800 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Tadao Yasuda & Black Cat vs. Yutaka Yoshie & Masakazu Fukuda (12:13) when Yasuda used a camel clutch on Fukuda.
2. El Samurai, Kendo Kashin, Dr. Wagner Jr. & Super Shocker vs. Koji Kanemoto, Tatsuhito Takaiwa, Minoru Tanaka & Masaaki Mochizuki
(16:10) when Samurai pinned Takaiwa.
3. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Satoshi Kojima & Hiro Saito (6:26) when Goto pinned Hiro.
4. Best of the Super Jr. – Block B: Shinjiro Otani [4] vs. Masao Orihara [0] (9:37) with a Dragon suplex hold.
5. Best of the Super Jr. – Block A: Gran Hamada [2] vs. Jushin Thunder Liger [4] (10:08) by pinfall.
6. Takashi Iizuka & Manabu Nakanishi vs. Junji Hirata & Yuji Nagata (16:32) when Nakanishi used an Argentine backbreaker on Hirata.
7. Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka vs. Masahiro Chono & nWo Sting (7:47) when Sasaki used a lariat on Sting.
8. Tatsumi Fujinami & Genichiro Tenryu vs. Keiji Muto & Hiroyoshi Tenzan (14:01) when Fujinami used a figure-four leglock on Tenzan.

NJPW, 5/23/99
Nagano M-Wave
3,800 Fans – Super No Vacancy

1. Yutaka Yoshie vs. Shinya Makabe (7:46) with a crab hold.
2. Koji Kanemoto & Masao Orihara vs. Kendo Kashin & Gran Hamada (11:16) when Kanemoto pinned Kashin.
3. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Dr. Wagner Jr. & Super Shocker (12:46) when Takaiwa pinned Shocker.
4. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Manabu Nakanishi & Masakazu Fukuda (8:56) when Goto pinned Fukuda.
5. Best of the Super Jr. – Block B: Minoru Tanaka [2] vs. El Samurai [2] (10:32) with a cross armbreaker.
6. Best of the Super Jr. – Block A: Jushin Thunder Liger [4] vs. Masaaki Mochizuki [2] (11:13) with a shotei.
7. Masahiro Chono & nWo Sting vs. Kensuke Sasaki & Tadao Yasuda (16:34) when Sting used a diving elbow drop on Yasuda.
8. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Hiro Saito vs. Tatsumi Fujinami, Shiro Koshinaka, Takashi Iizuka & Yuji Nagata (15:13)
when Muto used a figure-four leglock on Iizuka.

NJPW, 5/22/99
Soka City Sports Gymnasium
2,100 Fans

1. Yutaka Yoshie vs. Black Cat (7:28) with a cross armbreaker.
2. Osamu Kido, Tadao Yasuda & Masakazu Fukuda vs. Junji Hirata, Takashi Iizuka & Shinya Makabe (11:18) when Yasuda used a crab hold
on Makabe.
3. Best of the Super Jr. – Block B: Kendo Kashin [4] vs. Masao Orihara [0] (7:06) with a cross armbreaker.
4. Best of the Super Jr. – Block A: Tatsuhito Takaiwa [2] vs. Gran Hamada [0] (12:32) with a lariat.
5. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani, Minoru Tanaka & Masaaki Mochizuki vs. Jushin Thunder Liger, El Samurai, Dr. Wagner Jr. & Super
Shocker (13:54) when Tanaka used a cross armbreaker on Shocker.
6. Michiyoshi Ohara vs. Satoshi Kojima (10:32) after Tatsutoshi Goto used a lariat on Kojima.
7. Masahiro Chono & nWo Sting vs. Shiro Koshinaka & Yuji Nagata (11:09) when Chono used a Yakuza kick on Nagata.
8. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito vs. Tatsumi Fujinami, Kensuke Sasaki & Manabu Nakanishi (13:57) when Tenzan used a
Buffalo sleeper on Nakanishi.

NJPW, 5/21/99
Tokyo Korakuen Hall
1,915 Fans – Super No Vacancy

1. Dr. Wagner Jr. & Super Shocker vs. Black Cat & Masakazu Fukuda (14:34) when Wagner used a Michinoku Driver II on Cat.
2. Best of the Super Jr. – Block A: Masaaki Mochizuki [2] vs. Tatsuhito Takaiwa [0] (13:11) with a Dragon suplex hold.
3. Best of the Super Jr. – Block B: Kendo Kashin [2] vs. Minoru Tanaka [0] (10:21) with a cross armbreaker.
4. Takashi Iizuka & Yuji Nagata vs. Manabu Nakanishi & Tadao Yasuda (15:00) when Iizuka used a reverse achilles tendon hold on Yasuda.
5. Jushin Thunder Liger, El Samurai & Gran Hamada vs. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Masao Orihara (16:25) when Hamada pinned
Kanemoto.
6. Osamu Kido & Shiro Koshinaka vs. Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito (10:40) when Koshinaka used a powerbomb on Hiro.
7. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Kensuke Sasaki & Junji Hirata (8:20) when Goto used a backdrop suplex on Hirata.
8. Masahiro Chono & nWo Sting vs. Keiji Muto & Satoshi Kojima (12:04) when Chono used a Yakuza kick on Muto.

NJPW, 5/20/99
Tsukuba Kapio
2,500 Fans

1. Tadao Yasuda & Shinya Makabe vs. Black Cat & Yutaka Yoshie (12:42) when Yasuda used a Cobra Twist on Cat.
2. Hiro Saito vs. Masakazu Fukuda (5:37) with a German suplex hold.
3. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani, Tatsuhito Takaiwa & Dr. Wagner Jr. vs. Kendo Kashin, Gran Hamada , Masaaki Mochizuki & Minoru
Tanaka (15:11) when Wagner pinned Hamada.
4. Best of the Super Jr. – Block B: El Samurai [2] vs. Masao Orihara [0] (12:52) with a reverse DDT.
5. Best of the Super Jr. – Block A: Jushin Thunder Liger [2] vs. Super Shocker [0] (13:59) with a brainbuster.
6. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Shiro Koshinaka & Takashi Iizuka (12:25) when Goto used a lariat on Iizuka.
7. Tatsumi Fujinami & Yuji Nagata vs. Masahiro Chono & nWo Sting (12:05) when Fujinami used a backslide on Sting.
8. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Kensuke Sasaki, Junji Hirata & Manabu Nakanishi (17:20) when Muto used a figure-
four leglock on Hirata.

NJPW, 5/19/99 (WPW)
Kuki City Gymnasium
3,000 Fans – No Vacancy

1. Masakazu Fukuda vs. Shinya Makabe (8:40) with a crab hold.
2. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Black Cat & Yutaka Yoshie (7:01) when Goto pinned Yoshie.
3. Jushin Thunder Liger, Kendo Kashin, Gran Hamada & El Samurai vs. Tatsuhito Takaiwa, Minoru Tanaka , Super Shocker & Masao
Orihara (15:41) when Kashin used a cross armbreaker on Shocker.
4. Best of the Super Jr. – Block B: Shinjiro Otani [2] vs. Dr. Wagner Jr. [0] (11:19) with a Dragon suplex hold.
5. Best of the Super Jr. – Block A: Koji Kanemoto [2] vs. Masaaki Mochizuki [0] (9:40) by pinfall.
6. Tatsumi Fujinami & Osamu Kido vs. Junji Hirata & Takashi Iizuka (11:45) when Kido used a wakigatame on Iizuka.
7. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Shiro Koshinaka, Yuji Nagata & Tadao Yasuda (12:19) when Kojima pinned Yasuda.
8. Masahiro Chono & nWo Sting vs. Kensuke Sasaki & Manabu Nakanishi (12:02) when Chono used a Butterfly Lock on Nakanishi.

NJPW, 5/3/99 (WPW)
Fukuoka International Center
7,500 Fans – Super No Vacancy

1. Masakazu Fukuda & Yutaka Yoshie vs. Kazuyuki Fujita & Shinya Makabe (9:45) when Yoshie used a crab hold on Makabe.
2. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Junji Hirata & Tadao Yasuda (7:16) when Ohara pinned Yasuda.
3. Hiro Saito vs. Takashi Iizuka (11:22) with a German suplex hold.
4. Jushin Thunder Liger & El Samurai vs. Shinjiro Otani & Kendo Kashin (13:16) when Liger pinned Otani.
5. Tatsumi Fujinami, Manabu Nakanishi & Brian Johnston vs. Don Frye, nWo Sting & Michael Wallstreet (11:22) when Fujinami used a
figure-four leglock on Wallstreet.
6. IWGP Jr. Heavyweight Title: Koji Kanemoto © vs. Tatsuhito Takaiwa (11:36) with a crab hold (2nd defense).
7. Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Masahiro Chono & AKIRA (10:47) when Tenzan pinned AKIRA.
8. IWGP Tag Team Title: Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka © vs. Kazuo Yamazaki & Yuji Nagata (16:38) when Sasaki used a lariat on
Yamazaki (2nd defense).
9. IWGP Heavyweight Title: Keiji Muto © vs. Genichiro Tenryu (25:37) with a moonsault press (3rd defense).

NJPW, 5/1/99
Tokuyama Sports Center
4,000 Fans

1. Tadao Yasuda vs. Yutaka Yoshie (8:37) with a Cobra Twist.
2. Takashi Iizuka & Kazuyuki Fujita vs. Brian Johnston & Black Cat (10:45) when Iizuka used a cross armbreaker on Cat.
3. Koji Kanemoto & Masakazu Fukuda vs. El Samurai & Super Shocker (12:23) when Kanemoto pinned Samurai.
4. Osamu Kido & Manabu Nakanishi vs. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (1:30) when Nakanishi used an Argentine backbreaker on
Goto.
5. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Thunder Liger & Kendo Kashin (10:20) when Takaiwa pinned Kashin.
6. Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. nWo Sting & Michael Wallstreet (14:50) when Kojima pinned Wallstreet.
7. Keiji Muto & Hiro Saito vs. Kazuo Yamazaki & Yuji Nagata (13:00) when Muto used a German suplex hold on Yamazaki.
8. Tatsumi Fujinami, Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka vs. Masahiro Chono, Don Frye & AKIRA (12:35) when Sasaki pinned AKIRA.

NJPW, 4/28/99
Nobeoka Citizen Gymnasium
1,600 Fans

1. Masakazu Fukuda vs. Black Cat (11:36) with a cross armbreaker.
2. Tatsuhito Takaiwa vs. Shinya Makabe (8:41) with a Death Valley bomb.
3. Hiro Saito vs. Yutaka Yoshie (7:57) with a diving senton.
4. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Super Shocker vs. Jushin Thunder Liger, El Samurai & Kendo Kashin (11:31) when Otani pinned Kashin.
5. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Takashi Iizuka & Kazuyuki Fujita (3:23) when Ohara used a powerbomb on Fujita.
6. Don Frye, nWo Sting & AKIRA vs. Kazuo Yamazaki, Yuji Nagata & Brian Johnston (12:29) when Sting used a reverse DDT on Yamazaki.
7. Tatsumi Fujinami & Manabu Nakanishi vs. Masahiro Chono & Michael Wallstreet (10:55) when Fujinami used a Dragon sleeper on
Wallstreet.
8. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Kensuke Sasaki, Shiro Koshinaka & Tadao Yasuda (12:04) when Muto used a figure-
four leglock on Yasuda.

NJPW, 4/27/99
Miyakonojo City Gymnasium
2,000 Fans

1. Black Cat vs. Shinya Makabe (11:22) with a Scorpion Deathlock.
2. Jushin Thunder Liger & El Samurai vs. Shinjiro Otani & Yutaka Yoshie (10:59) when Samurai used a diving headbutt on Yoshie.
3. Kendo Kashin & Tatsuhito Takaiwa vs. Koji Kanemoto & Super Shocker (11:40) when Takaiwa pinned Shocker.
4. Brian Johnston & Masakazu Fukuda vs. Tadao Yasuda & Kazuyuki Fujita (7:58) when Johnston used a cross armbreaker on Fujita.
5. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Michael Wallstreet & AKIRA (2:50) when Goto used a lariat on AKIRA.
6. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Hiro Saito vs. Tatsumi Fujinami, Kazuo Yamazaki, Takashi Iizuka & Yuji Nagata (15:09)
when Hiro used a senton bomb on Iizuka.
7. Masahiro Chono, Don Frye & nWo Sting vs. Kensuke Sasaki, Shiro Koshinaka & Manabu Nakanishi (12:51) when Frye used a sleeper
hold on Koshinaka.

NJPW, 4/25/99
Nagasaki Prefectural Gymnasium
3,000 Fans

1. Masakazu Fukuda vs. Yutaka Yoshie (9:02) with a cross armbreaker.
2. Shinjiro Otani, Tatsuhito Takaiwa & Super Shocker vs. Jushin Thunder Liger, El Samurai & Black Cat (13:00) when Otani used a swan dive
kneel kick on Cat.
3. Hiroyoshi Tenzan vs. Kazuyuki Fujita (9:10) with a diving headbutt.
4. Koji Kanemoto vs. Kendo Kashin (10:08) with a moonsault press.
5. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Takashi Iizuka & Manabu Nakanishi (2:55) when Goto used a backdrop suplex on Iizuka.
6. Kazuo Yamazaki & Tadao Yasuda vs. nWo Sting & AKIRA (12:17) when Yamazaki used a side achilles tendon hold on Sting.
7. Kensuke Sasaki, Shiro Koshinaka & Junji Hirata vs. Keiji Muto, Satoshi Kojima & Hiro Saito (10:49) when Sasaki used a lariat on Hiro.
8. Masahiro Chono, Don Frye & Michael Wallstreet vs. Tatsumi Fujinami, Yuji Nagata & Brian Johnston (12:23) when Chono used an STF on
Johnston.

NJPW, 4/24/99 (WPW)
Beppu B-Con Plaza
3,100 Fans

1. Yutaka Yoshie vs. Shinya Makabe (9:02) with a crab hold.
2. Super Shocker vs. El Samurai (11:41) with a Super Driver.
3. Takashi Iizuka & Shinjiro Otani vs. Black Cat & Masakazu Fukuda (11:43) when Iizuka used a cross kneelock on Cat.
4. Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Thunder Liger & Kendo Kashin (11:19) when Takaiwa used a lariat on Liger.
5. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Tadao Yasuda & Kazuyuki Fujita (3:06) when Goto used a lariat on Fujita.
6. Junji Hirata & Brian Johnston vs. nWo Sting & Michael Wallstreet (11:36) when Johnston used a cross armbreaker on Wallstreet.
7. Tatsumi Fujinami, Kazuo Yamazaki & Yuji Nagata vs. Kensuke Sasaki, Shiro Koshinaka & Manabu Nakanishi (14:12) when Nagata used a
backdrop hold on Nakanishi.
8. Masahiro Chono, Don Frye & AKIRA vs. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima (13:45) when Frye used a sleeper hold on
Kojima.

NJPW, 4/22/99
Kagoshima Arena
2,500 Fans

1. Black Cat vs. Shinya Makabe (10:07) with a modified sleeper hold.
2. Kazuyuki Fujita vs. Yutaka Yoshie (7:22) with a Frankensteiner.
3. Tatsuhito Takaiwa vs. Masakazu Fukuda (8:43) by pinfall.
4. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Super Shocker vs. Jushin Thunder Liger, El Samurai & Kendo Kashin (14:25) when Kanemoto used a
moonsault press on Kashin.
5. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Junji Hirata & Takashi Iizuka (1:19) when Goto used a lariat on Iizuka.
6. Tatsumi Fujinami & Tadao Yasuda vs. Satoshi Kojima & Hiro Saito (12:14) when Fujinami used a figure-four leglock on Kojima.
7. Shiro Koshinaka & Kazuo Yamazaki vs. Keiji Muto & Hiroyoshi Tenzan (11:24) when Koshinaka used a German suplex hold on Tenzan.
8. Masahiro Chono, nWo Sting & Michael Wallstreet vs. Kensuke Sasaki, Manabu Nakanishi & Yuji Nagata (12:48) when Chono used an
STF on Nagata.

NJPW, 4/21/99 (WPW)
Kumamoto City Gymnasium
3,000 Fans

1. Shinya Makabe vs. Yutaka Yoshie (8:47) with a crab hold.
2. Hiro Saito vs. Masakazu Fukuda (6:38) with a senton bomb.
3. Jushin Thunder Liger & El Samurai vs. Super Shocker & Black Cat (12:39) when Liger used a brainbuster on Shocker.
4. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Koji Kanemoto & Kendo Kashin (12:10) when Otani used a German suplex hold on Kanemoto.
5. Shiro Koshinaka & Kazuyuki Fujita vs. Junji Hirata & Takashi Iizuka (10:52) when Fujita used a cross armbreaker on Hirata.
6. Kazuo Yamazaki & Yuji Nagata vs. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (2:41) when Nagata used a cross armbreaker on Ohara.
7. Masahiro Chono, nWo Sting & Michael Wallstreet vs. Kensuke Sasaki, Manabu Nakanishi & Brian Johnston (13:20) when Sting used a
diving lariat on Nakanishi.
8. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Tatsumi Fujinami, Genichiro Tenryu & Tadao Yasuda (12:56) when Tenzan used a
Buffalo sleeper on Yasuda.

NJPW, 4/20/99
Nichinan Movement Park Multi-Purpose Gymnasium
1,500 Fans

1. Kazuyuki Fujita vs. Masakazu Fukuda (6:17) with a cross armbreaker.
2. Takashi Iizuka vs. Yutaka Yoshie (10:27) with a cross armbreaker.
3. Tatsuhito Takaiwa & Super Shocker vs. Kendo Kashin & Black Cat (12:06) when Takaiwa pinned Kashin.
4. Jushin Thunder Liger & El Samurai vs. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani (12:05) when Samurai used a German suplex hold on Otani.
5. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Manabu Nakanishi & Tadao Yasuda (2:36) when Ohara used a jumping neckbreaker drop on
Yasuda.
6. Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Kazuo Yamazaki & Brian Johnston (11:03) when Kojima used a lariat on Johnston.
7. Keiji Muto & Hiro Saito vs. Masahiro Chono & Michael Wallstreet (9:29) when Muto used a figure-four leglock on Wallstreet.
8. Tatsumi Fujinami, Genichiro Tenryu & Junji Hirata vs. Kensuke Sasaki, Shiro Koshinaka & Yuji Nagata (10:34) when Fujinami used a
Dragon sleeper on Nagata.

NJPW, 4/18/99
Kishiwada City Gymnasium
2,200 Fans

1. El Samurai vs. Shinya Makabe (10:32) with a crab hold.
2. Tadao Yasuda & Masakazu Fukuda vs. Yutaka Yoshie & Kazuyuki Fujita (12:54) when Yasuda used a Tiger Driver on Yoshie.
3. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Thunder Liger, Kendo Kashin & Super Shocker (10:09) when Kanemoto
used a moonsault press on Kashin.
4. Michiyoshi Ohara vs. Hiro Saito (4:29) with a chair attack.
5. Kazuo Yamazaki & Yuji Nagata vs. Takashi Iizuka & Brian Johnston (12:53) when Nagata used a backdrop hold on Iizuka.
6. Masahiro Chono & Michael Wallstreet vs. Shiro Koshinaka & Junji Hirata (9:33) when Wallstreet used a figure-four leglock on Hirata.
7. Keiji Muto & Satoshi Kojima vs. Kensuke Sasaki & Manabu Nakanishi (11:53) when Muto used a Frankensteiner on Nakanishi.

NJPW, 4/17/99
Tokyo Korakuen Hall
1,922 Fans – Super No Vacancy

1. Yutaka Yoshie vs. El Samurai (10:20) with a crab hold.
2. Osamu Kido vs. Masakazu Fukuda (4:45) with a wakigatame.
3. Junji Hirata & Jushin Thunder Liger vs. Takashi Iizuka & Shinjiro Otani (15:26) when Hirata used a Devil Windmill suplex hold on Otani.
4. Kendo Kashin & Tatsuhito Takaiwa vs. Koji Kanemoto & Super Shocker (12:21) when Kashin used a cross armbreaker on Shocker.
5. Yuji Nagata & Tadao Yasuda vs. Brian Johnston & Kazuyuki Fujita (9:32) when Nagata used a backdrop hold on Fujita.
6. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Shiro Koshinaka & Manabu Nakanishi went to a no contest (3:52).
7. Masahiro Chono & Michael Wallstreet vs. Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito (10:24) when Wallstreet used a figure-four leglock on Hiro.
8. Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki vs. Keiji Muto & Satoshi Kojima (14:28) when Sasaki used a Northern Light bomb on Muto.

NJPW, 4/15/99
Kiryu Citizen Gymnasium
2,000 Fans

1. Black Cat vs. Shinya Makabe (11:07) with a DDT.
2. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. El Samurai & Masakazu Fukuda (9:40) when Takaiwa used a powerbomb on Fukuda.
3. Hiro Saito vs. Yutaka Yoshie (9:30) with a diving senton.
4. Jushin Thunder Liger & Kendo Kashin vs. Koji Kanemoto & Super Shocker (11:09) when Liger pinned Shocker.
5. Osamu Kido & Brian Johnston vs. Manabu Nakanishi & Kazuyuki Fujita (8:08) when Kido used a wakigatame on Fujita.
6. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Shiro Koshinaka & Tadao Yasuda (4:11) when Goto used a lariat on Koshinaka.
7. Masahiro Chono vs. Kazuo Yamazaki (3:45) with an STF.
8. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Kensuke Sasaki, Junji Hirata & Takashi Iizuka (16:57) when Kojima used the Koji
MAX hold on Iizuka.

NJPW, 4/14/99
Yamagata City Gymnasium
2,100 Fans

1. Masakazu Fukuda vs. Black Cat (8:49) by pinfall.
2. Kendo Kashin vs. Shinya Makabe (2:15) with a cross armbreaker.
3. Brian Johnston & Kazuyuki Fujita vs. Takashi Iizuka & Yutaka Yoshie (9:34) when Johnston used a cross armbreaker on Yoshie.
4. Jushin Thunder Liger, El Samurai & Super Shocker vs. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa (12:24) when Samurai used a
reverse swinging DDT on Otani.
5. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Shiro Koshinaka & Junji Hirata (4:02) when Goto used a lariat on Hirata.
6. Kazuo Yamazaki & Osamu Kido vs. Satoshi Kojima & Hiro Saito (8:16) when Kido used a wakigatame on Hiro.
7. Keiji Muto & Hiroyoshi Tenzan vs. Masahiro Chono & Michael Wallstreet (13:31) when Muto used a figure-four leglock on Wallstreet.
8. Kensuke Sasaki & Manabu Nakanishi vs. Genichiro Tenryu & Tadao Yasuda (11:33) when Nakanishi used an Argentine backbreaker on
Yasuda.

NJPW, 4/13/99
Miyagi Sports Center
4,300 Fans – Super No Vacancy

1. Yutaka Yoshie vs. Masakazu Fukuda (9:03) with a crab hold.
2. Junji Hirata & Kazuyuki Fujita vs. Takashi Iizuka & Tadao Yasuda (10:35) when Hirata used a cross armbreaker on Yasuda.
3. Koji Kanemoto & Super Shocker vs. Kendo Kashin & Gran Hamada (11:39) when Kanemoto used a moonsault press on Hamada.
4. Jushin Thunder Liger & Great Sasuke vs. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa (11:17) when Sasuke used a huracanrana on Takaiwa.
5. Kazuo Yamazaki & Brian Johnston vs. Osamu Kido & Manabu Nakanishi (11:31) when Yamazaki used a cross kneelock on Kido.
6. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Masahiro Chono & Michael Wallstreet (2:01) when Goto used a lariat on Wallstreet.
7. Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka vs. Keiji Muto & Hiro Saito (11:20) when Koshinaka used a powerbomb on Hiro.
8. Tatsumi Fujinami & Genichiro Tenryu vs. Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima (10:28) when Tenryu used a lariat on Tenzan.

NJPW “STRONG STYLE SYMPHONY – NEW JAPAN SPIRIT 1999”, 4/10/99 (WPW)
Tokyo Dome
63,500 Fans – Super No Vacancy Full House

1. No Rope Explosive Barbed Wire Death Match: Masahiro Chono vs. Atsushi Onita went to a double KO (16:10).
2. Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Manabu Nakanishi & Yuji Nagata (13:55) when Tenzan used a moonsault press on Nagata.
3. New Japan vs. BattlARTS: Tatsuhito Takaiwa vs. Minoru Tanaka (11:52) with a Death Valley bomb.
4. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Jushin Thunder Liger & Great Sasuke vs. Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. © (15:55) when Liger
used an avalanche-style brainbuster on Wagner to become the 3rd champions.
5. IWGP Jr. Heavyweight Title: Koji Kanemoto © vs. Shinjiro Otani (24:23) with a moonsault press (1st defense).
6. New Japan vs. BattlARTS: Kazuo Yamazaki & Kazuyuki Fujita vs. Yuki Ishikawa & Alexander Otsuka (11:27) when Yamazaki used a cross
armbreaker on Ishikawa.
7. IWGP Tag Team Title: Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka © vs. Tatsumi Fujinami & Genichiro Tenryu (17:33) when Koshinaka used a
powerbomb on Fujinami (1st defense).
8. IWGP Heavyweight Title: Keiji Muto © vs. Don Frye (12:16) with a cross armbreaker (2nd defense).

NJPW, 3/25/99
Naeba Prince Hotel Event Hall
505 Fans – No Vacancy

1. Hiro Saito vs. Shinya Makabe (6:28) with a diving senton.
2. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Yutaka Yoshie & Kazuyuki Fujita (3:26) when Goto used a lariat on Yoshie.
3. Kazuo Yamazaki & Osamu Kido vs. Takashi Iizuka & Kendo Kashin (11:06) when Yamazaki used a chickenwing facelock on Kashin.
4. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Thunder Liger & Black Cat (10:50) when Takaiwa used a lariat on Cat.
5. Shiro Koshinaka & El Samurai vs. Tadao Yasuda & Masakazu Fukuda (12:34) when Koshinaka used a powerbomb on Fukuda.
6. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Kensuke Sasaki, Manabu Nakanishi & Yuji Nagata (13:15) when Muto used a
Frankensteiner on Nakanishi.

NJPW, 3/24/99
Naeba Prince Hotel Event Hall
556 Fans – No Vacancy

1. Kendo Kashin & Black Cat vs. El Samurai & Shinya Makabe (12:00) when Kashin used a cross armbreaker on Makabe.
2. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Osamu Kido & Masakazu Fukuda (7:04) when Ohara pinned Fukuda.
3. Manabu Nakanishi & Yuji Nagata vs. Tadao Yasuda & Kazuyuki Fujita (9:51) when Nagata used a backdrop hold on Fujita.
4. Shiro Koshinaka & Tatsuhito Takaiwa vs. Takashi Iizuka & Yutaka Yoshie (10:33) when Takaiwa pinned Yoshie.
5. Keiji Muto & Hiro Saito vs. Kazuo Yamazaki & Jushin Thunder Liger (11:28) when Muto used a figure-four leglock on Liger.
6. Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Kensuke Sasaki & Shinjiro Otani (14:28) when Tenzan used a diving headbutt on Otani.

NJPW, 3/22/99 (WPW)
Amagasaki Memorial Park Gymnasium
6,000 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Takashi Iizuka vs. Masakazu Fukuda (7:23) with a cross armbreaker.
2. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. El Samurai & Dr. Wagner Jr. (12:10) when Otani used a Spiral bomb on Wagner.
3. Jushin Thunder Liger vs. Kendo Kashin (7:52) with a cross armbreaker.
4. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Kazuo Yamazaki & Tadao Yasuda (3:07) by DQ.
5. Tatsumi Fujinami & Genichiro Tenryu vs. Manabu Nakanishi & Yuji Nagata (12:31) when Tenryu used a lariat on Nagata.
6. Don Frye vs. Kazuyuki Fujita (6:05) with a sleeper hold.
7. Masahiro Chono, nWo Sting & AKIRA vs. Keiji Muto, Big Titan & Hiro Saito (10:09) when Chono used a Yakuza kick on Titan.
8. IWGP Tag Team Title: Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka vs. Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima © (19:34) when Sasaki used a
Northern Light bomb on Tenzan to become the 37th champions.

NJPW, 3/21/99
Toyooka City Gymnasium
1,500 Fans – Super No Vacancy

1. Masakazu Fukuda vs. Black Cat (7:32) with a German suplex hold.
2. El Samurai & Kazuyuki Fujita vs. Kendo Kashin & Shinya Makabe (10:06) when Samurai used a diving headbutt on Makabe.
3. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Dr. Wagner Jr. & Yutaka Yoshie (10:07) when Takaiwa used a Death Valley bomb on Yoshie.
4. Takashi Iizuka & Brian Johnston vs. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (2:17) when Iizuka used a cross armbreaker on Ohara.
5. Keiji Muto & Big Titan vs. Manabu Nakanishi & Tadao Yasuda (10:58) when Muto used a figure-four leglock on Yasuda.
6. Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Shiro Koshinaka & Kazuo Yamazaki (12:31) when Kojima used a lariat on Koshinaka.
7. Kensuke Sasaki, Yuji Nagata & Jushin Thunder Liger vs. Masahiro Chono, nWo Sting & AKIRA (9:20) when Sasaki used a lariat on
AKIRA.

NJPW, 3/20/99 (WPW)
Nagoya Rainbow Hall
10,000 Fans – Super No Vacancy

1. Brian Johnston vs. Kazuyuki Fujita (5:03) with a cross armbreaker.
2. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Takashi Iizuka & Tadao Yasuda (6:21) when Goto used a lariat on Yasuda.
3. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Koji Kanemoto & Masakazu Fukuda (13:28) when Takaiwa used a lariat on Fukuda.
4. Shiro Koshinaka vs. Hiroyoshi Tenzan (10:39) with a powerbomb.
5. Masahiro Chono, nWo Sting & AKIRA vs. Tatsumi Fujinami, Kazuo Yamazaki & Jushin Thunder Liger (13:13) when AKIRA used a
Musasabi press on Liger.
6. Don Frye vs. Manabu Nakanishi (5:59) with a sleeper hold.
7. Kensuke Sasaki & Yuji Nagata vs. Keiji Muto & Satoshi Kojima (15:57) when Nagata used the Nagata Lock on Kojima.
8. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. © vs. El Samurai & Gran Hamada (14:49) when Kashin used an
avalanche-style cross armbreaker on Samurai (2nd defense).

NJPW, 3/18/99
Imabari Public City Hall
2,000 Fans – Super No Vacancy

1. Yutaka Yoshie vs. Shinya Makabe (8:28) with a crab hold.
2. El Samurai & Dr. Wagner Jr. vs. Shinjiro Otani & Masakazu Fukuda (13:59) when Wagner used a Michinoku Driver II on Fukuda.
3. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Takashi Iizuka & Black Cat (4:42) when Goto used a chair attack on Cat.
4. Jushin Thunder Liger & Kendo Kashin vs. Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa (9:52) when Kashin used a cross kneelock on Takaiwa.
5. Shiro Koshinaka, Manabu Nakanishi & Kazuyuki Fujita vs. Kazuo Yamazaki, Brian Johnston & Tadao Yasuda (8:56) when Nakanishi used
an Argentine backbreaker on Yasuda.
6. Kensuke Sasaki & Yuji Nagata vs. Satoshi Kojima & Hiro Saito (10:27) when Nagata used a Northern Light suplex hold on Hiro.
7. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan & Big Titan vs. Masahiro Chono, nWo Sting & AKIRA (12:43) when Muto used a figure-four leglock on
Sting.

NJPW, 3/17/99 (WPW)
Hiroshima Sun Plaza
5,000 Fans – Super No Vacancy

1. Takashi Iizuka & Yutaka Yoshie vs. Kazuyuki Fujita & Masakazu Fukuda (10:05) when Yoshie used a crab hold on Fukuda.
2. Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. vs. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa (14:06) when Kashin used a chickenwing facelock on Otani.
3. Tadao Yasuda vs. Big Titan (8:00) with a Tiger Driver.
4. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito (4:28) when Goto used a lariat on Tenzan.
5. Keiji Muto & Satoshi Kojima vs. Kazuo Yamazaki & Yuji Nagata (11:41) when Kojima used a lariat on Nagata.
6. Don Frye vs. Tatsumi Fujinami (6:42) with a cross armbreaker.
7. Masahiro Chono, nWo Sting & AKIRA vs. Kensuke Sasaki, Shiro Koshinaka & Manabu Nakanishi (11:14) when Chono used a Yakuza
kick on Sasaki.
8. IWGP Jr. Heavyweight Title: Koji Kanemoto vs. Jushin Thunder Liger © (31:38) with a moonsault press to become the 33rd champion.

NJPW, 3/16/99
Yamaguchi Refreshment Park Gymnasium
2,800 Fans – No Vacancy

1. Yutaka Yoshie vs. Shinya Makabe (7:53) with a crab hold.
2. Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. vs. Tatsuhito Takaiwa & Masakazu Fukuda (12:56) when Wagner used a Michinoku Driver II on Takaiwa.
3. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Takashi Iizuka & Kazuyuki Fujita (3:39) when Ohara pinned Fujita.
4. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani vs. Jushin Thunder Liger & El Samurai (15:47) when Otani used a swan dive kneel kick on Samurai.
5. Tatsumi Fujinami, Manabu Nakanishi & Brian Johnston vs. Keiji Muto, Big Titan & Hiro Saito (11:48) when Fujinami used a figure-four
leglock on Hiro.
6. Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Shiro Koshinaka & Tadao Yasuda (12:07) when Kojima used the Koji MAX hold on Yasuda.
7. Masahiro Chono, nWo Sting & AKIRA vs. Kensuke Sasaki, Kazuo Yamazaki & Yuji Nagata (12:05) when Sting used a reverse DDT on
Yamazaki.

NJPW, 3/14/99
Fukuoka West Japan Exhibition Hall
2,000 Fans – No Vacancy

1. Tatsuhito Takaiwa vs. Yutaka Yoshie (9:09) with a single-leg crab hold.
2. Kendo Kashin & Black Cat vs. El Samurai & Shinya Makabe (11:12) when Kashin used a cross armbreaker on Makabe.
3. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani vs. Jushin Thunder Liger & Dr. Wagner Jr. (15:20) when Otani used a Spiral bomb on Wagner.
4. Takashi Iizuka, Brian Johnston & Tadao Yasuda vs. Yuji Nagata, Kazuyuki Fujita & Masakazu Fukuda (11:41) when Iizuka used a cross
armbreaker on Fukuda.
5. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Keiji Muto & Hiro Saito (2:47) when Goto used a backdrop suplex on Hiro.
6. Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka vs. Masahiro Chono & nWo Sting (12:03) when Sasaki used a Scorpion Deathlock on Sting.
7. Tatsumi Fujinami, Manabu Nakanishi & Kazuo Yamazaki vs. Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Big Titan (14:25) when Nakanishi used
an Argentine backbreaker on Titan.

NJPW, 3/13/99
Okayama City Gymnasium
3,800 Fans – No Vacancy

1. Shinya Makabe vs. Black Cat (10:29) by pinfall.
2. Brian Johnston & Kazuyuki Fujita vs. Takashi Iizuka & Yutaka Yoshie (8:33) when Johnston used a standing achilles tendon hold on Yoshie.
3. Shinjiro Otani vs. Masakazu Fukuda (12:40) with a crab hold.
4. Jushin Thunder Liger & El Samurai vs. Tatsuhito Takaiwa & Dr. Wagner Jr. (11:31) when Samurai used a huracanrana on Wagner.
5. Kazuo Yamazaki & Kendo Kashin vs. Yuji Nagata & Koji Kanemoto (13:28) when Yamazaki used a right high kick on Kanemoto.
6. Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (3:37) when Tenzan pinned Ohara.
7. Masahiro Chono & nWo Sting vs. Tatsumi Fujinami & Manabu Nakanishi (11:34) when Chono used an STF on Nakanishi.
8. Kensuke Sasaki, Shiro Koshinaka & Tadao Yasuda vs. Keiji Muto, Big Titan & Hiro Saito (11:03) when Koshinaka used a powerbomb on
Hiro.

NJPW, 3/12/99
Yonago Industrial Gymnasium
2,500 Fans

1. Takashi Iizuka vs. Yutaka Yoshie (9:33) with a modified armlock.
2. Dr. Wagner Jr. & Black Cat vs. El Samurai & Shinya Makabe (16:22) when Wagner used a Michinoku Driver II on Makabe.
3. Jushin Thunder Liger, Kendo Kashin & Masakazu Fukuda vs. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa (13:47) when Liger
pinned Takaiwa.
4. Tadao Yasuda & Kazuyuki Fujita vs. Satoshi Kojima & Big Titan (10:36) when Yasuda used a Tiger Driver on Titan.
5. Masahiro Chono & nWo Sting vs. Yuji Nagata & Brian Johnston (12:09) when Sting used a Scorpion Deathlock on Johnston.
6. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Shiro Koshinaka & Manabu Nakanishi (5:05) when Ohara used a vital part kick on Nakanishi.
7. Tatsumi Fujinami, Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki vs. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito (12:34) when Fujinami used a figure-
four leglock on Hiro.

NJPW, 3/11/99
Kyoto Prefectural Gymnasium
7,500 Fans – No Vacancy

1. Masakazu Fukuda vs. Yutaka Yoshie (8:08) with a crab hold.
2. El Samurai & Kazuyuki Fujita vs. Takashi Iizuka & Shinya Makabe (11:44) when Samurai used a diving headbutt on Makabe.
3. Big Titan vs. Black Cat (6:46) with a chokeslam.
4. Jushin Thunder Liger, Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. vs. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa (14:48) when Liger used a
powerbomb on Otani.
5. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Shiro Koshinaka & Tadao Yasuda (4:08) when Goto used a bamboo sword on Yasuda.
6. Tatsumi Fujinami & Yuji Nagata vs. Kazuo Yamazaki & Brian Johnston (10:20) when Nagata used a backdrop hold on Yamazaki.
7. Kensuke Sasaki & Manabu Nakanishi vs. Satoshi Kojima & Hiro Saito (11:22) when Sasaki used a Northern Light bomb on Kojima.
8. Keiji Muto & Hiroyoshi Tenzan vs. Masahiro Chono & nWo Sting (17:58) when Tenzan used a diving headbutt on Sting.

NJPW, 3/9/99
Kira Messe Numazu
2,700 Fans – Super No Vacancy

1. Tadao Yasuda & Black Cat vs. Yutaka Yoshie & Masakazu Fukuda (10:31) when Yasuda used a crab hold on Fukuda.
2. Kendo Kashin vs. Shinya Makabe (6:04) with a cross armbreaker.
3. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Thunder Liger, El Samurai & Dr. Wagner Jr. (12:48) when Kanemoto used a
moonsault press on Wagner.
4. Kazuo Yamazaki & Brian Johnston vs. Takashi Iizuka & Kazuyuki Fujita (7:49) when Yamazaki used a wakigatame on Fujita.
5. Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito vs. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (3:11) by DQ.
6. Kensuke Sasaki & Manabu Nakanishi vs. Masahiro Chono & nWo Sting (11:39) when Nakanishi used an Argentine backbreaker on
Chono.
7. Keiji Muto, Satoshi Kojima & Big Titan vs. Tatsumi Fujinami, Shiro Koshinaka & Yuji Nagata (13:21) when Muto used a figure-four leglock
on Nagata.

NJPW, 3/7/99
Lake Suwa Sports Center
2,500 Fans

1. Yutaka Yoshie vs. Shinya Makabe (9:58) with a cross kneelock.
2. Osamu Kido & El Samurai vs. Tatsuhito Takaiwa & Kazuyuki Fujita (8:24) when Kido used a wakigatame on Takaiwa.
3. nWo Sting vs. Black Cat (9:48) with a reverse DDT.
4. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Kazuo Yamazaki & Takashi Iizuka (1:41) when Ohara pinned Iizuka.
5. Jushin Thunder Liger, Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. vs. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Masakazu Fukuda (14:59) when Kashin used a
cross armbreaker on Otani.
6. Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito vs. Yuji Nagata & Tadao Yasuda (13:20) when Tenzan used a Buffalo sleeper on Yasuda.
7. Kensuke Sasaki, Shiro Koshinaka & Manabu Nakanishi vs. Keiji Muto, Satoshi Kojima & Big Titan (11:47) when Sasaki used the Strangle
Hold Gamma on Titan.

NJPW, 3/6/99 (WPW)
Hiratsuka City Gymnasium
4,000 Fans – Super No Vacancy

1. Yutaka Yoshie vs. Shinya Makabe (7:38) when a crab hold.
2. El Samurai & Black Cat vs. Osamu Kido & Masakazu Fukuda (11:23) when Samurai used the Samurai bomb on Fukuda.
3. Big Titan & Hiro Saito vs. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (3:21) by DQ.
4. Tatsuhito Takaiwa vs. Kendo Kashin (10:53) with a Death Valley bomb.
5. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani vs. Jushin Thunder Liger & Dr. Wagner Jr. (15:24) when Kanemoto used a moonsault press on Wagner.
6. Masahiro Chono, nWo Sting & AKIRA vs. Shiro Koshinaka, Manabu Nakanishi & Yuji Nagata (13:49) when Chono used a Yakuza kick
on Nakanishi.
7. Kazuo Yamazaki & Takashi Iizuka vs. Brian Johnston & Kazuyuki Fujita (9:10) when Yamazaki used a wakigatame on Fujita.
8. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Tatsumi Fujinami, Kensuke Sasaki & Tadao Yasuda (14:06) when Kojima used the
Koji MAX hold on Yasuda.

NJPW, 3/5/99
Tokyo Korakuen Hall
1,829 Fans – Super No Vacancy

1. Tadao Yasuda vs. Yutaka Yoshie (7:21) with a Cobra Twist.
2. Black Cat vs. Koji Kanemoto (13:20) with a DDT.
3. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. El Samurai & Shinya Makabe (12:19) when Otani used a crab hold on Makabe.
4. Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. vs. Jushin Thunder Liger & Masakazu Fukuda (14:38) when Kashin used a cross armbreaker on Fukuda.
5. Osamu Kido & Kazuyuki Fujita vs. Takashi Iizuka & Brian Johnston (7:26) when Fujita used a cross armbreaker on Iizuka.
6. Kazuo Yamazaki & Manabu Nakanishi vs. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara went to a no contest (4:17).
7. Keiji Muto & Big Titan vs. Masahiro Chono & nWo Sting (10:47) when Muto used a Frankensteiner on Sting.
8. Kensuke Sasaki, Shiro Koshinaka & Yuji Nagata vs. Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Hiro Saito (16:30) when Koshinaka used a
powerbomb on Hiro.

NJPW, 3/4/99
Kumagaya Citizen Gymnasium
1,600 Fans

1. Kazuyuki Fujita vs. Shinya Makabe (5:35) with a cross armbreaker.
2. Dr. Wagner Jr. & Black Cat vs. Yutaka Yoshie & Masakazu Fukuda (12:50) when Cat pinned Fukuda.
3. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Thunder Liger, El Samurai & Kendo Kashin (11:20) when Takaiwa pinned
Samurai.
4. Osamu Kido & Brian Johnston vs. Takashi Iizuka & Yuji Nagata (10:49) when Johnston used a standing heel hold on Iizuka.
5. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Satoshi Kojima & Hiro Saito (5:58) when Ohara pinned Goto.
6. Masahiro Chono & nWo Sting vs. Kazuo Yamazaki & Manabu Nakanishi (11:01) when Sting used a reverse DDT on Yamazaki.
7. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan & Big Titan vs. Kensuke Sasaki, Shiro Koshinaka & Tadao Yasuda (10:56) when Tenzan used a Buffalo
sleeper on Yasuda.

NJPW, 3/3/99 (WPW)
Niigata City Gymnasium
3,700 Fans – Super No Vacancy

1. Masakazu Fukuda vs. Shinya Makabe (7:11) with a crab hold.
2. Osamu Kido vs. Yutaka Yoshie (7:03) with a crab hold.
3. Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. vs. Tatsuhito Takaiwa & Black Cat (11:52) when Wagner used a Michinoku Driver II on Cat.
4. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Takashi Iizuka & Tadao Yasuda (5:20) when Goto pinned Iizuka.
5. Jushin Thunder Liger & El Samurai vs. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani (13:57) when Samurai used an avalanche-style reverse DDT on
Kanemoto.
6. Tatsumi Fujinami, Kazuo Yamazaki & Brian Johnston vs. Manabu Nakanishi, Yuji Nagata & Kazuyuki Fujita (11:47) when Johnston used a
standing heel hold on Fujita.
7. Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka vs. Keiji Muto & Satoshi Kojima (12:41) when Koshinaka used a powerbomb on Kojima.
8. Masahiro Chono, nWo Sting & AKIRA vs. Hiroyoshi Tenzan, Big Titan & Hiro Saito (12:45) when Chono used a Butterfly Lock on Hiro.

NJPW “ST. VALENTINE’S DAY MASSACRE”, 2/14/99 (WPW)
Tokyo Nippon Budokan
14,000 Fans – Super No Vacancy Full House

1. 2/3 Falls: Koji Kanemoto, Shinjiro Otani, Kendo Kashin Tatsuhito Takaiwa & Dr. Wagner Jr. vs. Jushin Thunder Liger, SASUKE , El
Samurai, Masaaki Mochizuki & Masao Orihara (18:53). Kanemoto used a cross kneelock on Liger (10:10). Otani used a Spiral bomb on
Mochizuki (8:43).
2. Junji Hirata & Takashi Iizuka vs. Osamu Kido & Tadao Yasuda (10:14) when Iizuka used a Blizzard suplex on Kido.
3. Manabu Nakanishi, Yuji Nagata & Kazuyuki Fujita vs. Kuniaki Kobayashi, Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (11:05) when Nakanishi
used an Argentine backbreaker on Goto.
4. Don Frye vs. Brian Johnston (6:31) with a single-leg crab hold.
5. Masa Saito Retirement Match: Scott Norton vs. Masa Saito (6:35) with a powerslam.
6. Tatsumi Fujinami & Kazuo Yamazaki vs. Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka (10:52) when Fujinami used a backslide on Koshinaka.
7. Masahiro Chono, nWo Sting & AKIRA vs. Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Hiro Saito (17:41) when AKIRA used a Musasabi press
on Hiro.
8. IWGP Heavyweight Title: Keiji Muto © vs. Kensuke Sasaki (28:09) by referee stop (1st defense).

NJPW, 2/13/99
Kanuma City Gymnasium
1,850 Fans

1. Kuniaki Kobayashi vs. Shinya Makabe (7:15) by pinfall.
2. Junji Hirata & Kazuyuki Fujita vs. Tadao Yasuda & Yutaka Yoshie (9:16) when Hirata pinned Yoshie.
3. Michael Wallstreet vs. Black Cat (9:22) by pinfall.
4. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. El Samurai, Dr. Wagner Jr. & Masakazu Fukuda (16:56) when Takaiwa used a
standing heel hold on Fukuda.
5. Kazuo Yamazaki & Brian Johnston vs. Takashi Iizuka & Yuji Nagata (10:41) when Yamazaki used a wakigatame on Iizuka.
6. Scott Norton, Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito vs. Shiro Koshinaka, Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (12:10) when Norton pinned
Goto.
7. Tatsumi Fujinami, Kensuke Sasaki & Manabu Nakanishi vs. Keiji Muto, Satoshi Kojima & nWo Sting (11:51) when Sasaki used the
Strangle Hold Gamma on Sting.

NJPW, 2/12/99 (WPW)
Gifu Industrial Hall
4,300 Fans – Super No Vacancy

1. Yutaka Yoshie vs. Shinya Makabe (6:53) with a crab hold.
2. Hiro Saito vs. Takashi Iizuka (9:46) with a diving senton.
3. Kuniaki Kobayashi & Michiyoshi Ohara vs. Kazuyuki Fujita & Masakazu Fukuda (9:00) when Ohara used a cross armbreaker on Fukuda.
4. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. El Samurai, Dr. Wagner Jr. & Black Cat (13:54) when Takaiwa used a Death Valley
bomb on Cat.
5. Shiro Koshinaka & Tatsutoshi Goto vs. Junji Hirata & Tadao Yasuda (9:14) when Koshinaka used a powerbomb on Hirata.
6. Kazuo Yamazaki & Brian Johnston vs. nWo Sting & Michael Wallstreet (9:58) when Johnston used a cross armbreaker on Wallstreet.
7. Keiji Muto, Scott Norton & Hiroyoshi Tenzan vs. Tatsumi Fujinami, Manabu Nakanishi & Yuji Nagata (14:29) when Norton used a
powerbomb on Nagata.
8. IWGP Heavyweight Title #1 Contender Tournament – Final: Kensuke Sasaki vs. Satoshi Kojima (16:01) with a Northern Light bomb.

NJPW, 2/11/99 (WPW)
Osaka Maishima Arena
4,000 Fans

1. Yutaka Yoshie vs. Kazuyuki Fujita (6:59) with a crab hold.
2. Junji Hirata, Takashi Iizuka & Tadao Yasuda vs. Kuniaki Kobayashi, Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (10:29) when Iizuka used a cross
armbreaker on Ohara.
3. Kazuo Yamazaki & El Samurai vs. Koji Kanemoto & Masakazu Fukuda (13:09) when Yamazaki used a cross kneelock on Kanemoto.
4. Tatsumi Fujinami, Yuji Nagata & Brian Johnston vs. nWo Sting, Hiro Saito & Michael Wallstreet (12:53) when Nagata used a Northern
Light suplex hold on Hiro.
5. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. © vs. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa (16:37) when Kashin
used an avalanche-style cross armbreaker on Otani (1st defense).
6. Keiji Muto & Scott Norton vs. Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka (12:24) when Norton used a powerbomb on Koshinaka.
7. IWGP Heavyweight Title #1 Contender Tournament – Semi Final: Satoshi Kojima vs. Manabu Nakanishi (12:43) with a lariat.
8. IWGP Heavyweight Title #1 Contender Tournament – Semi Final: Kensuke Sasaki vs. Hiroyoshi Tenzan (12:20) with a Northern Light
bomb.

NJPW, 2/9/99
Tokyo Korakuen Hall
1,822 Fans – Super No Vacancy

1. El Samurai vs. Masakazu Fukuda (10:04) by pinfall.
2. Tatsuhito Takaiwa vs. Yutaka Yoshie (8:38) by pinfall.
3. Osamu Kido & Junji Hirata vs. Kengo Kimura & Kuniaki Kobayashi (11:13) when Hirata pinned Kobayashi.
4. Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. vs. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani (14:40) when Kashin used a Tiger suplex hold on Otani.
5. Shiro Koshinaka, Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Kazuo Yamazaki, Brian Johnston & Kazuyuki Fujita (12:32) when Koshinaka
used a diving hip attack on Fujita.
6. Masahiro Chono vs. Hiro Saito (5:17) with a Yakuza kick.
7. Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Takashi Iizuka & Yuji Nagata (15:26) when Tenzan used a diving headbutt on Iizuka.
8. Keiji Muto, Scott Norton & nWo Sting vs. Kensuke Sasaki, Manabu Nakanishi & Tadao Yasuda (15:52) when Muto used a figure-four
leglock on Yasuda.
NJPW, 2/6/99 (WPW)
Nakajima Sports Center
6,500 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Koji Kanemoto vs. Kendo Kashin (10:47) with a Tiger suplex hold.
2. Osamu Kido & Takashi Iizuka vs. Kengo Kimura & Tatsutoshi Goto (12:16) when Iizuka used a Blizzard suplex on Goto.
3. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Gran Hamada & El Samurai (11:26) when Otani used a Spiral bomb on Hamada.
4. Kazuo Yamazaki vs. Hiroyoshi Tenzan (10:47) with a cross armbreaker.
5. Brian Johnston & Kazuyuki Fujita vs. Don Frye & David Beneteau (5:31) when Johnston used a standing heel hold on Beneteau.
6. Tatsumi Fujinami, Junji Hirata & Tadao Yasuda vs. Scott Norton, nWo Sting & Michael Wallstreet (12:24) when Fujinami used a Dragon
sleeper on Wallstreet.
7. Genichiro Tenryu, Shiro Koshinaka & Michiyoshi Ohara vs. Kensuke Sasaki, Manabu Nakanishi & Yuji Nagata (12:43) when Tenryu
pinned Nakanishi.
8. IWGP Jr. Heavyweight Title: Jushin Thunder Liger © vs. Dr. Wagner Jr. (27:06) with an avalanche-style brainbuster (8th defense).
9. Masahiro Chono & AKIRA (Akira Nogami) vs. Keiji Muto & Satoshi Kojima (13:34) when Chono used a Butterfly Lock on Muto.

NJPW, 2/5/99 (WPW)
Nakajima Sports Center
6,000 Fans – Super No Vacancy

1. Yutaka Yoshie & Kazuyuki Fujita vs. Takashi Iizuka & Masakazu Fukuda (12:26) when Yoshie used a crab hold on Fukuda.
2. Tatsutoshi Goto, Kuniaki Kobayashi & Michiyoshi Ohara vs. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa (13:15) when Ohara used
a powerbomb on Kanemoto.
3. Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. vs. Jushin Thunder Liger & Gran Hamada (15:41) when Wagner used a Michinoku Driver II on Liger.
4. Osamu Kido 30th Anniversary Match: Osamu Kido vs. Kengo Kimura (7:07) with a wakigatame.
5. Don Frye & David Beneteau vs. Kazuo Yamazaki & Brian Johnston (12:16) by referee stop (Frye vs. Yamazaki).
6. Scott Norton & nWo Sting vs. Junji Hirata & Tadao Yasuda (8:58) when Norton used a diving lariat on Yasuda.
7. Tatsumi Fujinami & Kensuke Sasaki vs. Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka (11:38) when Fujinami used a Dragon sleeper on Koshinaka.
8. Masahiro Chono Return Match – Handicap Match: Masahiro Chono vs. Keiji Muto & Hiro Saito went to a no contest (11:20).
9. IWGP Tag Team Title: Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima © vs. Manabu Nakanishi & Yuji Nagata (18:47) when Kojima used a lariat on
Nagata (1st defense).

NJPW, 2/4/99
Muroran City Gymnasium
1,600 Fans

1. Kazuyuki Fujita vs. Shinya Makabe (5:45) with a cross armbreaker.
2. Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. vs. Black Cat & Yutaka Yoshie (12:44) when Wagner pinned Yoshie.
3. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Osamu Kido & Tadao Yasuda (7:52) when Ohara used a diving neckbreaker drop on Kido.
4. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Thunder Liger, El Samurai & Masakazu Fukuda (13:21) when Kanemoto
used a moonsault press on Fukuda.
5. Kazuo Yamazaki, Takashi Iizuka & Brian Johnston vs. Hiroyoshi Tenzan, Hiro Saito & Michael Wallstreet (11:51) when Yamazaki used a
cross armbreaker on Hiro.
6. Kensuke Sasaki & Junji Hirata vs. Shiro Koshinaka & Kuniaki Kobayashi (10:04) when Hirata used a diving headbutt on Kobayashi.
7. Keiji Muto, Satoshi Kojima & nWo Sting vs. Tatsumi Fujinami, Manabu Nakanishi & Yuji Nagata (11:55) when Muto used a figure-four
leglock on Nakanishi.

NJPW, 2/3/99
Hakodate Citizen Gymnasium
1,850 Fans

1. Shinya Makabe vs. Yutaka Yoshie (8:50) with a crab hold.
2. Hiro Saito vs. Black Cat (10:33) by pinfall.
3. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Kendo Kashin & Masakazu Fukuda (11:51) when Takaiwa pinned Fukuda.
4. Jushin Thunder Liger & El Samurai vs. Koji Kanemoto & Dr. Wagner Jr. (16:37) when Liger pinned Wagner.
5. Kengo Kimura & Tatsutoshi Goto vs. Kazuo Yamazaki & Kazuyuki Fujita (11:10) when Goto pinned Yamazaki.
6. Shiro Koshinaka, Kuniaki Kobayashi & Michiyoshi Ohara vs. Junji Hirata, Takashi Iizuka & Yuji Nagata (13:03) when Koshinaka used a
powerbomb on Iizuka.
7. Tatsumi Fujinami & Osamu Kido vs. Keiji Muto & Michael Wallstreet (9:07) when Fujinami used a Dragon sleeper on Wallstreet.
8. Kensuke Sasaki, Manabu Nakanishi & Tadao Yasuda vs. Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & nWo Sting (13:52) when Sasaki used the
Strangle Hold Gamma on Sting.

NJPW, 2/2/99 (WPW)
Hirosaki Citizen Gymnasium
3,000 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Kazuyuki Fujita vs. Yutaka Yoshie (7:40) by pinfall.
2. Junji Hirata vs. Tadao Yasuda (10:11) with a diving headbutt.
3. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Koji Kanemoto & Masakazu Fukuda (15:53) when Otani pinned Fukuda.
4. Kengo Kimura, Tatsutoshi Goto & Kuniaki Kobayashi vs. Osamu Kido, Takashi Iizuka & Brian Johnston (14:19) when Goto used a
backdrop suplex on Iizuka.
5. Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. vs. Jushin Thunder Liger & El Samurai (15:52) when Kashin used a cross armbreaker on Samurai.
6. Manabu Nakanishi & Yuji Nagata vs. nWo Sting & Michael Wallstreet (9:42) when Nakanishi used an Argentine backbreaker on Wallstreet.
7. Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Shiro Koshinaka & Michiyoshi Ohara (13:37) when Kojima used an avalanche-style powerbomb
on Ohara.
8. Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki vs. Keiji Muto & Hiro Saito (11:49) when Sasaki used a lariat on Hiro.

NJPW, 2/1/99
Akita Municipal Gymnasium
3,500 Fans

1. Black Cat vs. Shinya Makabe (9:12) with an arm arrangement cradle.
2. Takashi Iizuka & Kazuyuki Fujita vs. Osamu Kido & Yutaka Yoshie (10:50) when Iizuka used a cross armbreaker on Yoshie.
3. Michael Wallstreet vs. Junji Hirata (9:42) by pinfall.
4. Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. vs. Shinjiro Otani & Masakazu Fukuda (12:58) when Kashin used a cross armbreaker on Fukuda.
5. Jushin Thunder Liger & El Samurai vs. Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa (13:10) when Liger pinned Takaiwa.
6. Kazuo Yamazaki, Brian Johnston & Tadao Yasuda vs. Shiro Koshinaka, Tatsutoshi Goto & Kuniaki Kobayashi (12:47) when Johnston used
a cross armbreaker on Kobayashi.
7. nWo Sting & Hiro Saito vs. Kengo Kimura & Michiyoshi Ohara (12:12) when Sting used an Oklahoma Stampede on Kimura.
8. Kensuke Sasaki, Manabu Nakanishi & Yuji Nagata vs. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima (13:48) when Sasaki used the
Strangle Hold Gamma on Tenzan.

NJPW, 1/30/99
Natori City Gymnasium
2,500 Fans – Super No Vacancy

1. Yutaka Yoshie vs. Shinya Makabe (6:46) with a crab hold.
2. Dr. Wagner Jr. vs. Masakazu Fukuda (10:42) with a Michinoku Driver II.
3. Hiro Saito & Michael Wallstreet vs. Takashi Iizuka & Kazuyuki Fujita (11:23) when Wallstreet used a scrap buster on Fujita.
4. Kengo Kimura & Kuniaki Kobayashi vs. Osamu Kido & Black Cat (10:07) when Kobayashi pinned Cat.
5. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Thunder Liger, El Samurai & Kendo Kashin (11:57) when Takaiwa pinned
Kashin.
6. Yuji Nagata & Tadao Yasuda vs. Hiroyoshi Tenzan & nWo Sting (12:31) when Nagata used a Northern Light suplex hold on Tenzan.
7. Keiji Muto & Satoshi Kojima vs. Kazuo Yamazaki & Junji Hirata (11:57) when Muto used a figure-four leglock on Hirata.
8. Tatsumi Fujinami, Kensuke Sasaki & Manabu Nakanishi vs. Shiro Koshinaka, Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (11:38) when Fujinami
used a Dragon sleeper on Goto.

NJPW, 1/29/99
Fukushima Sport Arena Soma
1,350 Fans

1. Osamu Kido & Kazuyuki Fujita vs. Takashi Iizuka & Yutaka Yoshie (9:41) when Kido used a cross armbreaker on Fukuda.
2. Brian Johnston vs. Black Cat (3:55) with an armlock.
3. Jushin Thunder Liger, Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. vs. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa (15:32) when Wagner used
a Michinoku Driver II on Kanemoto.
4. Kengo Kimura, Tatsutoshi Goto & Kuniaki Kobayashi vs. Kazuo Yamazaki, Junji Hirata & Tadao Yasuda (13:35) when Goto pinned
Yasuda.
5. Tatsumi Fujinami & Manabu Nakanishi vs. nWo Sting & Hiro Saito (10:52) when Nakanishi used a cross armbreaker on Hiro.
6. Keiji Muto & Michael Wallstreet vs. Shiro Koshinaka & Michiyoshi Ohara (8:43) when Muto used a figure-four leglock on Ohara.
7. Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Kensuke Sasaki & Yuji Nagata (11:38) when Tenzan used a diving headbutt on Nagata.

NJPW, 1/28/99
Sanjo Welfare Hall
1,800 Fans – Super No Vacancy

1. Kazuyuki Fujita vs. Shinya Makabe (7:02) with a cross armbreaker.
2. Kuniaki Kobayashi vs. Masakazu Fukuda (6:06) with a Captured suplex hold.
3. Osamu Kido & Brian Johnston vs. Kengo Kimura & Michiyoshi Ohara (9:32) when Kido used a wakigatame on Kimura.
4. Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. vs. Tatsuhito Takaiwa & Black Cat (12:43) when Wagner used a Michinoku Driver II on Cat.
5. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani vs. Jushin Thunder Liger & El Samurai (17:08) when Kanemoto used a Tiger suplex hold on Samurai.
6. Kensuke Sasaki, Junji Hirata & Takashi Iizuka vs. Satoshi Kojima, Hiro Saito & Michael Wallstreet (13:16) when Sasaki used the Strangle
Hold Gamma on Wallstreet.
7. Shiro Koshinaka & Tatsutoshi Goto vs. Kazuo Yamazaki & Yuji Nagata (10:29) when Koshinaka used a powerbomb on Yamazaki.
8. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan & nWo Sting vs. Tatsumi Fujinami, Manabu Nakanishi & Tadao Yasuda (11:24) when Tenzan used a diving
headbutt on Yasuda.

NJPW, 1/27/99 (WPW)
Yoyogi National Stadium Gymnasium #2
3,500 Fans

1. Takashi Iizuka & Kazuyuki Fujita vs. Kuniaki Kobayashi & Michiyoshi Ohara (9:02) when Iizuka used a reverse cross armbreaker on
Kobayashi.
2. Tatsutoshi Goto vs. Hiro Saito (7:14) by pinfall.
3. Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. vs. Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa (14:51) when Kashin used a cross armbreaker on Takaiwa.
4. Shinjiro Otani vs. Jushin Thunder Liger (19:43) with a Spiral bomb.
5. Keiji Muto & nWo Sting vs. Tatsumi Fujinami & Junji Hirata (11:09) when Muto used a cross armbreaker on Hirata.
6. IWGP Heavyweight Title #1 Contender Tournament – Round 1: Satoshi Kojima vs. Kazuo Yamazaki (12:14) with a cross armbreaker.
7. IWGP Heavyweight Title #1 Contender Tournament – Round 1: Manabu Nakanishi vs. Tadao Yasuda (8:41) with an Argentine backbreaker.
8. IWGP Heavyweight Title #1 Contender Tournament – Round 1: Hiroyoshi Tenzan vs. Shiro Koshinaka (10:46) with a diving headbutt.
9. IWGP Heavyweight Title #1 Contender Tournament – Round 1: Kensuke Sasaki vs. Yuji Nagata (14:16) with a Northern Light bomb.

NJPW “WRESTLING WORLD 1999”, 1/4/99 (WPW)
Tokyo Dome
62,500 Fans – Super No Vacancy

1. Manabu Nakanishi vs. Kazuyuki Fujita (11:10) with an Argentine backbreaker.
2. Tatsumi Fujinami, Osamu Kido & Tadao Yasuda vs. Kengo Kimura, Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (9:17) when Yasuda used a diving
body press on Goto.
3. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. vs. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa © (16:53) when Kashin
used an avalanche-style cross armbreaker on Otani to become the 2nd champions.
4. IWGP Jr. Heavyweight Title: Jushin Thunder Liger © vs. Koji Kanemoto (23:11) with an avalanche-style brainbuster (7th defense).
5. Kensuke Sasaki vs. Atsushi Onita (5:55) by DQ.
6. New Japan vs. UFO: Yuji Nagata vs. David Beneteau (5:30) with a triangle choke hold.
7. New Japan vs. UFO: Don Frye vs. Brian Johnston (7:55) by referee stop.
8. New Japan vs. UFO: Shinya Hashimoto vs. Naoya Ogawa went to a no contest (6:58).
9. IWGP Tag Team Title: Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka © (16:35) when Tenzan used a diving
headbutt on Koshinaka to become the 36th champions.
10. IWGP Heavyweight Title: Keiji Muto vs. Scott Norton ©


To Top