AJPW All Japan Pro Wrestling (2007)

ALL JAPAN – 2007/01/02 – Tokyo, Korakuen Hall – “NEW YEAR SHINING SERIES 2007?
01. RO’Z & D-Lo Brown & Buchanan vs. Satoshi Kojima & Kaz Hayashi & Akira Raijin
02. Keiji Muto & Taiyo Kea & TAKA Michinoku vs. Hiroshi Tanahashi & Takashi Iizuka & Yujiro
03. KENSUKE SASAKI RETURN MATCH: Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima vs. TARU & “brother” YASSHI
04. 14 Man Heavyweight Battle Royal
Running Time: 75 minutes – Source: TV

ALL JAPAN – 2007/01/03 – Tokyo, Korakuen Hall – “NEW YEAR SHINING SERIES 2007?
01. Masa Fuchi vs. Kikutaro
02. AHII vs. Tow Van John
03. 14 Man Junior Heavyweight Battle Royal
04. AJPW Junior Heavyweight Title Contendership: Katsuhiko Nakajima vs. “brother” YASSHI
05. Satoshi Kojima & Taiyo Kea & TAKA Michinoku vs. Minoru Suzuki & NOSAWA Rongai & MAZADA
06. Kohei Suwama & RO’Z & Shuji Kondo vs. Keiji Muto & Kensuke Sasaki & Kaz Hayashi
Running Time: 105 minutes – Source: TV

ALL JAPAN – 2007/01/07 – Hon-kawagoe, Pepe Hall Atlas – “NEW YEAR SHINING SERIES 2007?
01. Keiji Muto & Ryuji Hijikata & Kikutaro vs. TARU & D-Lo Brown & “brother” YASSHI
02. Shuji Kondo & Buchanan vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima
Running Time: 45 minutes – Source: TV

ALL JAPAN – 2007/01/26 – Okinawa Prefectural Gym – “PRO-WRESTLING LOVE IN OKINAWA” (B-Banquet # 133)
01. Nobutaka Araya & Kikutaro vs. Nobukazu Hirai & Shisa Mask
02. MAZADA vs. TAKA Michinoku
03. Minoru Suzuki & NOSAWA Rongai vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima
04. Pro Wrestling Love in Okinawa Battle Royal (w/ Kensuke Sasaki, TAKA Michinoku, Katsuhiko Nakajima, Shisa Mask, Minoru Suzuki,
NOSAWA Rongai, MAZADA, Nobutaka Araya, Kohei Suwama, Kikutaro, Nobutaka Araya)
05. “brother” YASSHI & Shuji Kondo & TARU vs. Keiji Muto & Satoshi Kojima & Kaz Hayashi
Running Time: 60 minutes – Source: TV

ALL JAPAN – 2007/02/12 – Tokyo, Korakuen Hall – “EXCITE SERIES 2007? (B-Banquet # 134)
01. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima vs. TARU & Shuji Kondo
02. Keiji Muto & Toshiaki Kawada & TAKA Michinoku vs. Kohei Suwama & RO’Z & “brother” YASSHI
Running Time: 60 minutes – Source: TV

ALL JAPAN – 2007/02/12 – Tokyo, Korakuen Hall – “EXCITE SERIES 2007? (B-Banquet # 135)
01. Kikutaro & Nobutaka Araya vs. Nobukazu Hirai & Masa Fuchi
02. AHII World: Tow Van John vs. AHII
03. Akira Raijin vs. Ryuji Hijikata
04. MAZADA & NOSAWA Rongai & Minoru Suzuki vs. AKIRA & Kaz Hayashi & Satoshi Kojima
Running Time: 60 minutes – Source: TV

ALL JAPAN – 2007/02/17 – Tokyo, Ryogoku Kokugikan – “PRO-WRESTLING LOVE in RYOGOKU Vol.2?
01. Kaz Hayashi & TAKA Michinoku vs. NOSAWA Rongai & MAZADA
02. AHII World: AHII vs. Mastadon & Tow Van John
03. TARU & SUWA vs. Kensuke Sasaki & Raimu Mishima
04. Akebono & Touru Owashi vs. SUMO RIKISHI & Johnny Dunn
05. Great MUTA & TAJIRI vs. Gold Dustin & Hakushi
06. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Katsuhiko Nakajima vs. Shuji Kondo
07. AJPW World Tag Team Title – No Time Limit: Taiyo Kea & Toshiaki Kawada vs. Suwama & RO’Z
08. Triple Crown: Minoru Suzuki vs. Satoshi Kojima
Running Time: 210 minutes – Source: TV

ALL JAPAN – 2007/03/17 – Nagaoka Welfare Hall – “ALL JAPAN PRO-WRESTLING EX”
01. AKIRA & Nobukazu Hirai vs. Nobutaka Araya & Kikutaro
02. TARU & “brother” YASSHI vs. Kensuke Sasaki & Raimu Mishima
03. Kohei Suwama & Shuji Kondo vs. Minoru Suzuki & MAZADA
04. Katsuhiko Nakajima vs. Ryuji Hijikata
05. Satoshi Kojima & Taiyo Kea vs. Miguel Hayashi Jr. & Pepe Michinoku
Running Time: 105 minutes – Source: TV

ALL JAPAN – 2007/03/26 – Tokyo – Korakuen Hall – “CHAMPION CARNIVAL 2007?
01. Toshiaki Kawada & Masa Fuchi vs. Nobutaka Araya & Kikutaro
02. Champion Carnival – Block B: Satoshi Kojima vs. TAJIRI
03. Champion Carnival – Block A: Taiyo Kea vs. Kohei Suwama
04. TARU & Shuji Kondo & “brother” YASSHI vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Raimu Mishima
05. Champion Carnival – Block B: Minoru Suzuki vs. RO’Z
06. Champion Carnival – Block A: Keiji Muto vs. Toru Owashi
Running Time: 120 minutes – Source: TV

ALL JAPAN – 2007/03/27 – Tokyo, Korakuen Hall – “CHAMPION CARNIVAL 2007? (B-Banquet # 136)
01. Nobutaka Araya & Akira Raijin & T28 vs. Taiyo Kea & Katsuhiko Nakajima & Seiya Sanada
02. Champion Carnival 2007 – Block A: Toru Owashi vs. Kohei Suwama
03. Champion Carnival 2007 – Block A: Kensuke Sasaki vs. Keiji Muto
Running Time: 60 minutes – Source: TV

ALL JAPAN – 2007/03/27 – Tokyo, Korakuen Hall – “CHAMPION CARNIVAL 2007? (B-Banquet # 137)
01. TARU & Shuji Kondo & “brother” YASSHI vs. Miguel Hayashi jr. & Pepe Michinoku & El NOSAWA Mendoza
02. Nobukazu Hirai & Ryuji Hijikata vs. TAJIRI & Hiroshi Nagao
03. Champion Carnival 2007 – Block B: RO’Z vs. Toshiaki Kawada
04. Champion Carnival 2007 – Block B: Satoshi Kojima vs. Minoru Suzuki
Running Time: 60 minutes – Source: TV

ALL JAPAN – 2007/03/28 – Tokyo, Korakuen Hall – “CHAMPION CARNIVAL 2007? (B-Banquet # 138)
01. TARU & Shuji Kondo & “brother” YASSHI vs. Minoru Suzuki & Ryuji Hijikata & Kikutaro
02. Champion Carnival 2007 – Block B: RO’Z vs. Satoshi Kojima
03. Champion Carnival 2007 – Block A: Kensuke Sasaki vs. Taiyo Kea
Running Time: 60 minutes – Source: TV

ALL JAPAN – 2007/03/27 – Tokyo, Korakuen Hall – “CHAMPION CARNIVAL 2007? (B-Banquet # 139)
01. Toru Owashi & Nobutaka Araya & Katsuhiko Nakajima vs. Miguel Hayashi jr. & Pepe Michinoku & El NOSAWA Mendoza
02. Champion Carnival 2007 – Block B: TAJIRI VS. Toshiaki Kawada
03. Champion Carnival 2007 – Block A: Kohei Suwama vs. Keiji Muto
Running Time: 60 minutes – Source: TV

ALL JAPAN – 2007/03/29 – Tokyo, Korakuen Hall – “CHAMPION CARNIVAL 2007? (B-Banquet # 140)
01. Champion Carnival 2007 – Block A: Toru Owashi vs. Taiyo Kea
02. Seiya Sanada vs. Nobukazu Hirai
03. TARU & Shuji Kondo & “brother” YASSHI vs. Keiji Muto & Katsuhiko Nakajima & Ryuji Hijikata
Running Time: 60 minutes – Source: TV

ALL JAPAN – 2007/03/29 – Tokyo, Korakuen Hall – “CHAMPION CARNIVAL 2007? (B-Banquet # 141)
01. Miguel Hayashi jr. & Pepe Michinoku & El NOSAWA Mendoza vs. Satoshi Kojima & Nobutaka Araya & Akira Raijin
02. Champion Carnival 2007 – Block B: RO’Z vs. TAJIRI
03. Champion Carnival 2007 – Block B: Minoru Suzuki vs. Toshiaki Kawada
Running Time: 60 minutes – Source: TV

ALL JAPAN – 2007/03/30 – Tokyo, Korakuen Hall – CHAMPION CARNIVAL 2007 – FINAL DAY”
01. TARU & Kohei Suwama & RO’Z vs. Akira Raijin & Kiyonari Sanada & T28
02. Champion Carnival – Block A: Toru Owashi vs. Kensuke Sasaki
03. Champion Carnival – Block A: Taiyo Kea vs. Keiji Muto
04. Champion Carnival – Block B: TAJIRI vs. Minoru Suzuki
05. Champion Carnival – Block B: Toshiaki Kawada vs. Satoshi Kojima
06. Miguel Hayashi Jr. & Pepe Michinoku & El NOSAWA Mendoza vs. Masa Fuchi & Nobutaka Araya & Nobukazu Hirai
07. Shuji Kondo & “brother” YASSHI vs. Katsuhiko Nakajima & Ryuji Hijikata
08. Champion Carnival – Final: Toshiaki Kawada vs. Keiji Muto
Running Time: 60 minutes – Source: TV

ALL JAPAN – 2007/04/22 – Tokyo, Korakuen Hall – “HOLD OUT 2007?
01. Akira Raijin vs. T28
02. Nobutaka Araya & Nobukazu Hirai vs. Ryuji Hijikata & Kiyonari Sanada
03. Masa Fuchi Pro Wrestling 33rd Anniversary Match: Keiji Muto & Masa Fuchi & Kikutaro vs. Pepe Michinoku & Miguel Hayashi jr. & El
NOSAWA Mendoza
04. Toshiaki Kawada vs. Vampiro
05. Minoru Suzuki & MAZADA vs. TAJIRI & AKIRA
06. Satoshi Kojima & Kensuke Sasaki & Taiyo Kea & Katsuhiko Nakajima vs. TARU & Kohei Suwama & Shuji Kondo & “brother”
YASSHI
Running Time: 150 minutes – Source: TV

ALL JAPAN – 2007/04/30 – Aichi Prefectural Gym – “PRO-WRESTLING LOVE IN NAGOYA” (B-Banquet # 143)
01. AKIRA vs. MAZADA
02. Masa Fuchi & Nobutaka Araya & Kikutaro vs. Miguel Hayashi Jr. & Pepe Michinoku & El NOSAWA Mendoza
03. AJPW World Tag Team Title: Toshiaki Kawada & Taiyo Kea vs. Great Muta & Vampiro
04. Triple Crown: Minoru Suzuki vs. TAJIRI
Running Time: 60 minutes – Source: TV

ALL JAPAN – 2007/05/13 – Tokyo, Korakuen Hall – “RISE UP TOUR 2007?
01. T28 vs. Kiyonari Sanada
02. Masa Fuchi & Nobutaka Araya vs. Nobukazu Hirai & Kikutaro
03. Pepe Michinoku & El NOSAWA Mendoza vs. MAZADA & YAMADA
04. Akira Raijin & Brute Issei Overseas Expedition Farewell: Akira Raijin & Brute Issei vs. Kohei Suwama & Voodoo Mask
05. Katsuhiko Nakajima & Miguel Hayashi Jr. vs. Ryuji Hijikata & Dick Togo
06. Satoshi Kojima vs. Kensuke Sasaki
07. TARU, Shuji Kondo & “brother” YASSHI vs. Keiji Muto, Taiyo Kea & Hawaiian Lion
Running Time: 180 minutes – Source: TV

ALL JAPAN – 2007/05/27 – Kobe Sambo Hall – “YES, PRO-WRESTLING” (B-Banquet # 144)
01. Kikutaro vs. YAMADA
02. El NOSAWA Mendoza vs. Shuji Kondo
03. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Katsuhiko Nakajima vs. Ryuji Hijikata
Running Time: 60 minutes – Source: TV

ALL JAPAN – 2007/05/29 – Hiroshima Green Arena – “PRO-WRESTLING LOVE IN HIROSHIMA”
01. Samurai! TV Cup Triple Arrow Tournament – Semi-Final: Keiji Muto & Masa Fuchi & Kikutaro vs. TARU & Shuji Kondo & “brother”
YASSHI
02. Samurai! TV Cup Triple Arrow Tournament – Semi-Final: Satoshi Kojima & Taiyo Kea & T28 vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko
Nakajima & Seiya Sanada
03. Miguel Hayashi Jr. & Pepe Michinoku & El NOSAWA Mendoza vs. HANZO & SUSUMU & Grappler
04. Nobutaka Araya & Ryuji Hijikata vs. Minoru Suzuki & MAZADA
05. Samurai! TV Cup Triple Arrow Tournament – Final: Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Seiya Sanada vs. TARU & Shuji Kondo
& “brother” YASSHI
Running Time: 120 minutes – Source: TV

ALL JAPAN – 2007/06/10 – Tokyo, Korakuen Hall – “MUTO FESTIVAL” [B-Banquet # 146] 01. Kikutaro vs. Katsuhiko Nakajima
02. “GO FOR BROKE!”: T28 vs. Kensuke Sasaki
03. F-1 Tag Team Title: Masa Fuchi & Ryuhei Kamishima vs. Keiji Muto & Kannazaki
Running Time: 60 minutes – Source: TV

ALL JAPAN – 2007/06/24 – Tokyo, Korakuen Hall – “CROSS OVER 2007?
01. Taiyo Kea & Hawaiian Lion & Phil Atlas vs. Nobukazu Hirai & T28 & Joe Doering
02. Jr. Heavyweight League – Block A: Pepe Michinoku vs. El NOSAWA Mendoza
03. Jr. Heavyweight League – Block B: AKIRA vs. Chris Sabin
04. Satoshi Kojima & Kensuke Sasaki & Seiya Sanada vs. TARU & Kohei Suwama & “brother” YASSHI
05. Keiji Muto & Ryuji Hijikata vs. Minoru Suzuki & MAZADA
06. Jr. Heavyweight League – Block B: Migeul Hayashi Jr. vs. Dick Togo
07. Jr. Heavyweight League – Block A: Katsuhiko Nakajima vs. Shuji Kondo
Running Time: 180 minutes – Source: TV

ALL JAPAN – 2007/07/06 – Tokyo, Shin-Kiba, 1st Ring – “NOSAWA BOM-BA-YE 4 ~ IF RONGAI LAUGHS, THEN SO SHALL
SHIN-KIBA”
01. NGF Heavyweight Title: Muscle Lesnar vs. Kiku Angle vs. Josh Kintaro
02. Ryuji Hijikata vs. Hirota Yoshikawa
03. Killer Kiku vs. Devil Masami
04. Sumo Wrestling vs. Lucha – Different Style Fight: Toru Owashi & Johnny Dan vs. Dos Mil Siete Bellwood & Ray High Mountain
05. CAW Central United States Tag Team Titles: Katsushi Takemura & MAZADA vs. Miguel Hayashi jr. & El NOSAWA Mendoza
Running Time: 120 minutes – Source: TV

ALL JAPAN – 2007/08/26 – Tokyo, Ryogoku Kokugikan – “PRO-WRESTLING LOVE IN KOKUGIKAN VOL. 3?
01. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Katsuhiko Nakajima vs. Chris Sabin
02. Special Tag Match: Great Muta & TAJIRI vs. Scott Steiner & Kohei Suwama
03. AJPW World Tag Team Title: Satoshi Kojima & TARU vs. Toshiaki Kawada & Taiyo Kea
04. Triple Crown: Kensuke Sasaki vs. Minoru Suzuki
Running Time: 150 minutes – Source: TV

ALL JAPAN – 2007/08/19 – Tokyo, Korakuen Hall – “SUMMER IMPACT 2007?
01. Yujiro Kushida vs. T28
02. MAZADA & YAMADA & TANAKA vs. Pepe Michinoku & El NOSAWA Mendoza & El Hijo Del Araya Segundo
03. Miguel Hayashi jr. & Katsuhiko Nakajima vs. Chris Sabin & Phil Atlas
04. Kensuke Sasaki & AKIRA vs. Minoru Suzuki & Ryuji Hijikata
05. Satoshi Kojima & TARU & Kohei Suwama vs. Keiji Muto & Toshiaki Kawada & Joe Doering
Running Time: 90 minutes – Source: TV

ALL JAPAN – 2007/09/16 – Tokyo, Korakuen Hall – “FLASHING TOUR 2007? [B-Banquet # 154] 01. Masa Fuchi & Nobutaka Araya vs. Nobukazu Hirai & Kikutaro
02. Joe Doering vs. Seiya Sanada
03. MAZADA & Silver King vs. Ryuji Hijikata & T28
04. Keiji Muto & Taiyo Kea & Zach Gowen vs. TARU & Kohei Suwama & “brother” YASSHI
Running Time: 60 minutes – Source: TV

ALL JAPAN – 2007/09/21 – Kyoto, KBS Hall – “FLASHING TOUR 2007?
01. Ryuji Hijikata vs. Kikutaro
02. Nobukazu Hirai vs. Seiya Sanada
03. Silver King & TANA & AKIYOSHI vs. Pepe Michinoku & El NOSAWA Mendoza & El Hijo Del Araya Segundo
04. Taiyo Kea & Joe Doering & T28 vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Tatsushi Yamaguchi
05. Satoshi Kojima & Shuji Kondo vs. Minoru Suzuki & MAZADA
06. TARU & Kohei Suwama & “brother” YASSHI vs. Keiji Muto & Miguel Hayashi jr. & Zach Gowen
Running Time: 90 minutes – Source: TV

ALL JAPAN – 2007/09/29 – Fukuoka, Hakata Star Lanes – “FLASHING TOUR 2007?
01. Joe Doering & Seiya Sanada vs. Kohei Suwama & Shuji Kondo
02. Satoshi Kojima & TARU & brother YASSHI vs. Keiji Muto & Taiyo Kea & Zach Gowen
Running Time: 45 minutes – Source: TV

ALL JAPAN – 2007/10/18 – Tokyo, Yoyogi National Stadium Gym # 2 – “PRO-WRESTLING LOVE IN YOYOGI”
01. Abdullah The Butcher & Masanobu Fuchi vs. Minoru Suzuki & MAZADA
02. Keiji Muto & Zach Gowen vs. Satoshi Kojima & “brother” YASSHI
03. Triple Crown: Kensuke Sasaki vs. Toshiaki Kawada
Running Time: 60 minutes – Source: TV

ALL JAPAN – 2007/11/08 – Tokyo, Shin-Kiba, 1st Ring – “NOSAWA GENOME THE FINAL”
01. The New Race: T28 & Manabu Soya vs. Seiya Sanada & Yujiro Kushida
02. Another War in Shin-Kiba: Ryuji Hijikata vs. Yuta Yoshikawa
03. CBH Total Destruction ~ Elimination Match: Crusher Bam Bam Hirai & Sting Sakai & Nise Great Muta vs. Toru Owashi & Hoshitango &
Joe Noguchi
04. New Generation GX: Gay Hayashi Jr. & Gay Michinoku vs. MEN’s Teioh & Danshoku Dino
05. All Japan 35th Anniversary Memorial Match ~ Super Brute Revival: Bruiser Minodi & Tacan Hansen vs. Terry Sanshiro & Jumbo
Kikutaro
06. NGF 1st Anniversary Memorial Special Match MEXICO vs. JAPON: El NOSAWA Mendoza vs. MAZADA
Running Time: 120 minutes – Source: TV

ALL JAPAN – 2007/11/23 – Tokyo, Korakuen Hall – “REAL WORLD TAG LEAGUE 2007?
01. Real World Tag League: Abdullah The Butcher & Minoru Suzuki vs. Nobutaka Araya & Toru Owashi
02. Real World Tag League: Osamu Nishimura & Masanobu Fuchi vs. Kensuke Sasaki & Toshiaki Kawada
03. Real World Tag League: Keiji Muto & Joe Doering vs. Satoshi Kojima & Kohei Suwama
Running Time: 75 minutes – Source: TV

ALL JAPAN – 2007/11/27 – Nagaoka, Welfare Hall – “REAL WORLD TAG LEAGUE 2007?
01. Kensuke Sasaki & Tatsushi Yamaguchi vs. Shuji Kondo & “brother” YASSHI
02. Real World Tag League: Satoshi Kojima & Kohei Suwama vs. Taiyo Kea & Hawaiian Lion
03. Real World Tag League: Osamu Nishimura & Masanobu Fuchi vs. TARU & Zodiac
04. Real World Tag League: Keiji Muto & Joe Doering vs. Abdullah The Butcher & Minoru Suzuki
Running Time: 90 minutes – Source: TV

ALL JAPAN – 2007/12/03 – Nagoya, International Conference Hall – “REAL WORLD TAG LEAGUE 2007?
01. Pepe Michinoku & Seiya Sanada vs. Osamu Nishimura & Manabu Soya
02. Real World Tag League: Taiyo Kea & Hawaiian Lion vs. Nobutaka Araya & Toru Owashi
03. Real World Tag League: Satoshi Kojima & Kohei Suwama vs. Abdullah The Butcher & Minoru Suzuki
04. Real World Tag League: Kensuke Sasaki & Toshiaki Kawada vs. Keiji Muto & Joe Doering
Running Time: 90 minutes – Source: TV

ALL JAPAN – 2007/12/16 – Tokyo, Korakuen Hall – “FAN APPRECIATION DAY 2007?
01. Mexican Amigos DX Call!: Ray Minoru & Miguel Hayashi Jr. & Pepe Michinoku & El NOSAWA Mendoza vs. Ryuji Hijikata & Kikutaro
& T28 & Ryuji Yamaguchi
02. Handicap Match – 3km Curry Eating Battle: Gal Sone vs. Nobutaka Araya & Nobukazu Hirai
03. F-1 Tag Team Titles: Keiji Muto & Kannazaki vs. Kensuke Sasaki & The Twin Entertainers
04. Satoshi Kojima & Shuji Kondo vs. Osamu Nishimura & Seiya Sanada
Running Time: 90 minutes – Source: TV


To Top