BJW Big Japan Pro Wrestling (2012)

BIG JAPAN – 2012/01/02 – Tokyo, Korakuen Hall
01. 2012 Big Japan Opening Match: Ryuji Yamakawa & Yuichi Taniguchi vs. Atsushi Ohashi & Masato Inaba
02. Falls Count Anywhere Match: Brahman Shu & Brahman Kei & Shinobu vs. Kazuki Hashimoto & Takumi Tsukamoto & Masahi Otani
03. World Triangle Match: Tommy End & Michael Dante vs. Shinya Ishikawa & BLK Jeez
04. Death Match: Ryuji Ito & Takashi Sasaki vs. Yuko Miyamoto & Isami Kodaka
05. Big Japan vs. All Japan – REAL GENERATION: Yuji Okabayashi vs. Manabu Soya
06. Big Japan vs. All Japan – Special Tag Match: Daisuke Sekimoto & Yoshihito Sasaki vs. Akebono & Ryota Hama
07. Death Match: Abdullah Kobayashi & Shadow WX & Masashi Takeda vs. Jun Kasai & “Black Angel” Jaki Numazawa & Kankuro
Hoshino
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

BIG JAPAN – 2012/02/02 – Tokyo, Korakuen Hall
01. Brahman Shu & Brahman Kei vs. Yoshihito Sasaki & Shinobu
02. Street Fight: Jun Kasai & “Black Angel” Jaki Numazawa & Takumi Tsukamoto vs. Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Mototsugu
Shimizu
03. Barbed Wire Board Death Match: Ryuji Ito & Takashi Sasaki vs. Shadow WX & Ryuji Yamakawa
04. Big Japan vs. All Japan: Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi & Kazuki Hashimoto vs. Akebono & Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue
05. Nail Board & Ultimate Board Death Match: Masashi Takeda & Kankuro Hoshino vs. Abdullah Kobayashi & Masato Inaba
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

BIG JAPAN – 2012/02/26 – Tokyo, Korakuen Hall
01. Takumi Tsukamoto & Jun Ogawauchi & Amigo Suzuki vs. Brahman Kei & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga
02. Ikkitousen – Strong Climb – Block B: Shinobu vs. Kazuki Hashimoto
03. Shinya Ishikawa & Ryuichi Kawakami & Masashi Otani vs. Jun Kasai & “Black Angel” Jaki Numazawa & Masato Inaba
04. Ikkitousen – Strong Climb – Block B: Brahman Shu vs. Yoshihito Sasaki
05. Ikkitousen – Strong Climb – Block A: Daisuke Sekimoto vs. Yuji Okabayashi
06. Scramble Bunkhouse Death Match: Takashi Sasaki & Shadow WX & Ryuji Yamakawa & Kankuro Hoshino vs. Ryuji Ito & Yuko
Miyamoto & Isami Kodaka & Mototsugu Shimizu
07. BJW Death Match Heavyweight Title – Ultimate Open Finger Long Nail Death Match: Abdullah Kobayashi vs. Masashi Takeda
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

BIG JAPAN – 2012/03/26 – Tokyo, Korakuen Hall
01. Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Mototsugu Shimizu & Adam Cole vs. Brahman Shu & Brahman Kei & Jun Ogawauchi & Amigo
Suzuki
02. Ikkitousen – Strong Climb – Semi Final: Yoshihito Sasaki vs. Sami Callihan
03. Ikkitousen – Strong Climb – Semi Final: Daisuke Sekimoto vs. Bad Bones
04. Barbed Wire Board Death Match: Ryuji Ito & Takashi Sasaki & Shadow WX vs. Jun Kasai & “Black Angel” Jaki Numazawa & Ryuji
Yamakawa
05. Fluorescent Lighttubes Death Match: Shuji Ishikawa & Masashi Taketa & DJ Hyde vs. Abdullah Kobayashi & Yuko Miyamoto & Isami
Kodaka
06. Shinya Ishikawa & Shinobu & Takumi Tsukamoto vs. Yuji Okabayashi & Kazuki Hashimoto & Masashi Otani
07. Ikkitousen – Strong Climb – Final: Yoshihito Sasaki vs. Daisuke Sekimoto
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

BIG JAPAN / UNION – 2012/03/29 – Tokyo, Shinjuku FACE – “BIG JAPAN X UNION MAY OR MAY NOT BE AT WAR”
01. Cherry & Great Kojika vs. Mio Shirai & Takumi Tsukamoto
02. Give Courage To Men Suffering From Battle: Jaki Numazawa vs. Big Rude
03. Sanshiro Takagi Battle Royal: Big Buddy Sanshiro Takagi (Yuji Okabayashi) vs. Sanshiro Takagi X (Batten Tamagawa) vs. Sanshiro
Takagi vs. New Sanshiro Takagi vs. Secret Sanshiro Takagi (Mototsugu Shimizu) vs. Love Sanshiro Takagi (Abdullah Kobayashi)
04. Daisuke Sekimoto vs. Hiroshi Fukuda
05. Hardcore Tag Team Match: Ken Ohka & Kengo Ohka vs. Ryuji Ito & Kankuro Hoshino
06. Shuji Ishikawa & Shigehiro Irie vs. Yoshihito Sasaki & Shinobu
07. DDT Extreme Title – Fluorescent Lighttubes Death Match: Isami Kodaka vs. Yuko Miyamoto
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

BIG JAPAN – 2012/04/24 – “IKKITOUSEN – STRONG CLIMB” [TV Special] TV special on the “Ikkitousen – Strong Climb” tournament incl. clips & highlights
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

BIG JAPAN – 2012/04/28 – Tokyo, Korakuen Hall
01. Brahman Shu & Brahman Kei vs. Kazuki Hashimoto & Takumi Tsukamoto
02. Barbed Wire Board Death Match: Takashi Sasaki & Ryuji Yamakawa vs. Shadow WX & Masato Inaba
03. Thumbtacks Death Match: Ryuji Ito & “Black Angel” Jaki Numazawa vs. Saburo Inematsu & Shinobu
04. Shinya Ishikawa & Masashi Otani vs. Osamu Nishimura & Yuichi Taniguchi
05. Daisuke Sekimoto & Big Van Walter vs. Yoshihito Sasaki & Yuji Okabayashi
06. Fluorescent Lighttubes Death Match: Shuji Ishikawa & Isami Kodaka & Masashi Taketa vs. Abdullah Kobayashi & Ryuji Ito & Kankuro
Hoshino
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

BIG JAPAN – 2012/05/05 – Yokohama Bunka Gym – “ENDLESS SURVIVOR” [2 DISC-SET] 01. BJW vs. ZERO1: Kazuki Hashimoto & Takumi Tsukamoto & Masashi Otani vs. Shito Ueda & Daichi Hashimoto & Nick Primo
02. Makoto Oishi & Shiori Asahi & Masaki Okimoto vs. Mototsugu Shimizu & Jun Ogawauchi & Amigo Suzuki
03. Osamu Nishimura vs. Shinya Ishikawa
04. Hardcore Match: “Black Angel” Jaki Numazawa & Yuko Miyamoto & Isami Kodaka vs. Masashi Taketa & Saburo Inematsu & Shinobu
05. Barbed Wire Board Death Match: Ryuji Ito & Takashi Sasaki & Ryuji Yamakawa vs. Shadow WX & Kankuro Hoshino & Masato Inaba
06. All Asia Tag Team Titles: Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi vs. Brahman Shu & Brahman Kei
07. BJW Strong Heavyweight Title – Decision Match: Yoshihito Sasaki vs. Big Van Walter
08. BJW Death Match Heavyweight Title – 306 Fluorescent Lighttubes & Free Weapons Death Match: Abdullah Kobayashi vs. Shuji
Ishikawa
2 Discs – 265 minutes – Source: TV

BIG JAPAN – 2012/05/25 – Tokyo, Korakuen Hall
01. Yuichi Taniguchi & Amigo Suzuki vs. Masato Inaba & Hideyoshi Kamitani
02. Kazuki Hashimoto & Takumi Tsukamoto & Masashi Otani vs. Shinobu & Mototsugu Shimizu & Jun Ogawauchi
03. MEN’S Teioh Return Match: MEN’S Teioh & Onryo vs. Tsutomu Oosugi & Hercules Senga
04. Shadow WX & Ryuji Yamakawa vs. Brahman Shu & Brahman Kei
05. Barbed Wire Board Death Match: Ryuji Ito & Kankuro Hoshino vs. Shuji Ishikawa & Saburo Inematsu
06. Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi vs. Yoshihito Sasaki & Shinya Ishikawa
07. Fluorescent Lighttubes & Iron Cage Death Match: Abdullah Kobayashi & Takashi Sasaki & “Black Angel” Jaki Numazawa vs. Yuko
Miyamoto & Isami Kodaka & Masashi Taketa
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

BIG JAPAN – 2012/06/21 – Tokyo, Korakuen Hall
01. MEN’S Teioh & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga vs. Onryo & Taro Nohashi & Konaka = Pale One
02. Barbed Wire Board Death Match: Shuji Ishikawa & Yuko Miyamoto & Isami Kodaka vs. Masashi Taketa & Kankuro Hoshino &
Masato Inaba
03. Strong BJ: Daisuke Sekimoto & Masashi Otani vs. Shinya Ishikawa & Shinobu
04. Ryuji Yamakawa Korakuen Hall Last Match – Free Weapons Death Match: Takashi Sasaki & Shadow WX vs. Ryuji Ito & Ryuji
Yamakawa
05. BJW Strong Heavyweight Title: Yoshihito Sasaki vs. Yuji Okabayashi
06. BJW Death Match Heavyweight Title – 444 Fluorescent Lighttubes Tokyo Death City Death Match: Abdullah Kobayashi vs. “Black
Angel” Jaki Numazawa
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

BIG JAPAN – “RYUJI YAMAKAWA RETIREMENT THE FINAL”
01. Ryuji Yamakawa Retirement Match – Fluorescent Lighttubes & Nail Board Death Match: Abdullah Kobayashi & Ryuji Ito & Ryuji
Yamakawa vs. “Black Angel” Jaki Numazawa & Shadow WX & Kankuro Hoshino (2012/07/15 – Sapporo Teisen Hall)
02. Ryuji Yamakawa Retirement Ceremony
03. Highlights of Yamakawa’s career
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

BIG JAPAN – 2012/07/30 – Tokyo, Korakuen Hall – “WORLD TRIANGLE NIGHT IN KORAKUEN”
01. MEN’S Teioh & Kazuki Hashimoto & Takumi Tsukamoto vs. Atsushi Ohashi & Trent Seven & MK McKinnan
02. Sami Callihan CZW & Masashi Takeda & Shinobu vs. Ryuji Ito & Brahman Shu & Brahman Kei
03. Shadow WX & Clint Margera vs. Kankuro Hoshino & Masato Inaba
04. TLC Death Match: “Black Angel” Jaki Numazawa & Danny Havoc vs. Yuko Miyamoto & Isami Kodaka
05. Three Way Alcohol Drinker Match: DJ Hyde vs. Ryuji Ito vs. Takashi Sasaki
06. Yoshihito Sasaki & Shinya Ishikawa & Bad Bones vs. Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi & Axeman
07. wXw Tag Team Titles: Tommy End & Michael Dante vs. Big Van Walter & Robert Dreissker
08. BJW Death Match Heavyweight Title – Death Match of the World: Abdullah Kobayashi vs. Drake Younger
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

BIG JAPAN – 2012/08/24 – Tokyo, Korakuen Hall
01. Shinya Ishikawa & Kazuki Hashimoto & Takumi Tsukamoto vs. Jun Ogawauchi & Amigo Suzuki & Masato Inaba
02. MEN’S Teioh & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga vs. Shinobu & Mototsugu Shimizu & Konaka = Pale One
03. Shadow WX & Shuji Ishikawa vs. Daisuke Sekimoto & Yoshihito Sasaki
04. BJW Tag Team Titles: Yuji Okabayashi & Shinobu vs. Brahman Shu & Brahman Kei
05. Barbed Wire Board Death Match: Takashi Sasaki & “Black Angel” Jaki Numazawa vs. Masashi Takeda & Kankuro Hoshino
06. Fluorescent Lighttubes, Ladder & Fluorescent Lighttubes Board Death Match: Yuko Miyamoto & Isami Kodaka vs. Abdullah Kobayashi
& Ryuji Ito
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

BIG JAPAN – 2012/09/25 – Tokyo, Korakuen Hall
01. MEN’S Teioh & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga vs. Onryo & Makoto Oishi & SUSUMU
02. Takashi Sasaki & “Black Angel” Jaki Numazawa & Drake Younger vs. Yuko Miyamoto & Brahman Shu & Brahman Kei
03. Big Japan Tag League – Block A: Osamu Nishimura & Shinya Ishikawa vs. Jun Ogawauchi & Amigo Suzuki
04. Big Japan Tag League – Block B – 200 Fluorescent Lighttubes Death Match: Shadow WX & Shuji Ishikawa vs. Ryuji Ito & Takumi
Tsukamoto
05. Big Japan Tag League – Block A: Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto vs. Yuji Okabayashi & Shinobu
06. Big Japan vs. All Japan: Daisuke Sekimoto & Yoshihito Sasaki vs. Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue
07. BJW Death Match Heavyweight Title: Abdullah Kobayashi vs. Isami Kodaka
1 Disc – 120 minutes – Source: iTV

BIG JAPAN – 2012/10/04 – WRESTLING WARS # 1 (taped: 2012/10/01 – Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring)
01. Big Japan Tag League – Block B – Tavern Death Match: Takashi Sasaki & “Black Angel” Jaki Numazawa vs. Brahman Shu & Brahman
Kei
02. Big Japan Tag League – Block A: Osamu Nishimura & Shinya Ishikawa vs. Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto
03. Big Japan Tag League – Block B – Nail Board & Fluorescent Lighttubes Death Match: Abdullah Kobayashi & Drake Younger vs.
Shadow WX & Shuji Ishikawa
1 Disc – 60 minutes – Source: TV (1:1)

BIG JAPAN – 2012/10/29 – Tokyo, Korakuen Hall
01. Makoto Oishi & Onryo vs. MEN’S Teioh & SUSUMU
02. Yuji Okabayashi & Shinya Ishikawa & Shinobu vs. Isami Kodaka & Drake Younger & Kankuro Hoshino
03. Big Japan Tag League – Block A: Jun Ogawauchi & Amigo Suzuki vs. Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto
04. Big Japan Tag League – Block B – Trash House Wrestling Suburban Commando: Brahman Shu & Brahman Kei vs. Shadow WX & Shuji
Ishikawa
05. Big Japan Tag League – Block B – 20,000 Thumbtacks Death Match: Ryuji Ito & Takumi Tsukamoto vs. Takashi Sasaki & “Black Angel”
Jaki Numazawa
06. Big Japan Tag League – Block A: Tsutomu Oosugi & Hercules Senga vs. Daisuke Sekimoto & Yoshihito Sasaki
07. BJW Death Match Heavyweight Title – Construction Site Death Match: Abdullah Kobayashi vs. Yuko Miyamoto
1 Disc – 180 minutes – Source: iTV

BIG JAPAN – 2012/11/01 – WRESTLING WARS # 2 (taped: 2012/10/08 – Sapporo Teisen Hall)
01. Big Japan Tag League – Block A: Yuji Okabayashi & Shinobu vs. Daisuke Sekimoto & Yoshihito Sasaki
02. Big Japan Tag League – Block B – Concrete Block Death Match: Ryuji Ito & Takumi Tsukamoto vs. Abdullah Kobayashi & Drake
Younger
1 Disc – 60 minutes – Source: TV (1:1)

BIG JAPAN – 2012/11/24 – Tokyo, Korakuen Hall
01. MEN’S Teioh 20th Anniversary Match: MEN’S Teioh & Kota Ibushi & Makoto Oishi vs. Onryo & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga
02. Big Japan Tag League – Block A Final / BJW Tag Team Titles: Yuji Okabayashi & Shinobu vs. Osamu Nishimura & Shinya Ishikawa
03. Big Japan Tag League – Block B Final – Fluorescent Lighttubes, Ladder & Hammer Death Match ~ The Devouring of Heaven and Earth:
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka vs. Ryuji Ito & Takumi Tsukamoto
04. Big Japan vs. All Japan: Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue vs. Yoshihito Sasaki & Hideyoshi Kamitani
05. Jun Kasai Big Japan Return Match – Hardcore Match: Takashi Sasaki & “Black Angel” Jaki Numazawa & Shadow WX vs. Jun Kasai &
Brahman Shu & Brahman Kei
06. Big Japan Tag League – Final / BJW Tag Team Titles: Yuji Okabayashi & Shinobu vs. Yuko Miyamoto & Isami Kodaka
1 Disc – 120 minutes – Source: iTV

BIG JAPAN – 2012/12/06 – WRESTLING WARS # 3 (taped: 2012/11/25 – Nagoya Club Diamond Hall – “DEATH MARKET 12?
01. Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi vs. Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto
02. 045 Ja Saru Kichigai’s General Election Fluorescent Lighttubes & TLC Death Match: Jun Kasai & Isami Kodaka vs. “Black Angel” Jaki
Numazawa & Yuko Miyamoto
1 Disc – 60 minutes – Source: TV (1:1)

BIG JAPAN – 2012/12/09 – Yokohama Bunka Gym – “BIG JAPAN DEATH VEGAS”
01. Masashi Taketa Big Japan Return Match – Fluorescent Lighttubes, Barbed Wire Boards & Free Weapons Death Match: Masashi Taketa
vs. Takumi Tsukamoto
02. BJW Wargame Free Weapons Death Match: Jun Kasai & Shadow WX & Shuji Ishikawa vs. “Black Angel” Jaki Numazawa & Yuko
Miyamoto & Isami Kodaka
03. AJPW World Tag Team Titles: Takao Omori & Manabu Soya vs. Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi
04. BJW World Strong Heavyweight Title: Yoshihito Sasaki vs. Ryota Hama
05. BJW Death Match Heavyweight Title – Seven Colors Death Match: Abdullah Kobayashi vs. Ryuji Ito
1 Disc – 120 minutes – Source: iTV

BIG JAPAN – 2012/12/30 – Tokyo, Korakuen Hall
01. Shinobu & Kazuki Hashimoto vs. Brahman Shu & Brahman Kei
02. Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi vs. Shinya Ishikawa & Bad Bones
03. Heisei Yakuza Combination vs. Sumerian Death Squad: Tommy End & Michael Dante vs. Kankuro Hoshino & Masato Inaba
04. Fluorescent Lighttubes Death Match: Takashi Sasaki & Shuji Ishikawa & The W*inger vs. Ryuji Ito & Shadow WX & Takumi
Tsukamoto
05. Falls Count Anywhere Death Match: “Black Angel” Jaki Numazawa & Drake Younger & Danny Havoc vs. Yuko Miyamoto & Isami
Kodaka & Masashi Taketa
06. Strong BJ vs. Violence CZ: Yoshihito Sasaki vs. DJ Hyde
07. Japan-America Death Match Summit ~ YAKITORI (Nail of Death) Death Match: Abdullah Kobayashi vs. MASADA
1 Disc – 120 minutes – Source: iTV


To Top