NJPW New Japan Pro Wrestling (1997)

New Japan Pro Wrestling TV (January 5 1997)

1. Prelim Clips (Tokyo, 4/1)
2. Antonio Inoki vs Willie Williams (Tokyo, 4/1)
3. Ultimo Dragon vs Jushin Liger (Tokyo, 4/1)
4. Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura (Tokyo, 4/1)
5. Kensuke Sasaki vs Great Muta (Tokyo, 4/1)
6. Shinya Hashimoto vs Riki Choshu (Tokyo, 4/1)

New Japan Pro Wrestling TV (January 11 & January 18 1997)

1. Junji Hirata, Osamu Nishimura, Satoshi Kojima & Manabu Nakanishi vs Kazuo Yamazaki, Osamu Kida, Takayuki Iizuka & Yuji Nagata
(Tokyo, 4/1)
2. Jinsei Shinzaki vs Michiyoshi Ohara (Tokyo, 4/1)
3. Shinya Hashimoto vs Riki Choshu (Tokyo, 4/1)
4. Masa Saito vs Shinja Kojika (Tokyo, 4/1)
5. Kendo Nagasaki vs Tatsutoshi Gotoh (Tokyo, 4/1)
6. Shinjiro Otani vs Yoshihiro Tajiri (Tokyo, 4/1)
7. Masa Chono vs Shoji Nakamaki (Tokyo, 4/1)
8. Kensuke Sasaki vs Great Muta (Tokyo, 4/1)

New Japan Pro Wrestling TV (January 25 & February 1 1997)

1. Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito vs Keiji Mutoh & Osamu Nishimura (Naha, Okinawa, 20/1)
2. Kazuo Yamazaki vs Kuniaki Kobayashi (Naha, Okinawa, 20/1)
3. Shinjiro Otani & Koji Kanemoto vs Jushin Liger & El Samurai (Naha, Okinawa, 20/1)
4. Shinya Hashimoto, Junji Hirata, Kensuke Sasaki, Satoshi Kojima & Manabu Nakanishi vs Kengo Kimura, Tatsutoshi Gotoh, Akira Nogami,
Michiyoshi Ohara & Akitoshi Saito (Naha, Okinawa, 20/1)
5. Scott Norton & Marcus Bagwell vs Kensuke Sasaki & Satoshi Kojima (Fukushima, 29/1)
6. Jushin Liger & El Samurai vs Chris Jericho & Koji Kanemoto (Fukushima, 29/1)
7. Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura vs Kazuo Yamazaki & Takayuki Iizuka (Fukushima, 29/1)
8. Keiji Mutoh & Junji Hirata vs Shinya Hashimoto & Manabu Nakanishi (Fukushima, 29/1)

New Japan Pro Wrestling TV (February 8 & February 15 1997)

1. Kazuo Yamazaki & Takayuki Iizuka vs Shinya Hashimoto & Osamu Nishimura (Tokyo, 2/2)
2. Shinjiro Hashimoto, Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa vs Jushin Liger, Norio Honaga & El Samurai (Tokyo, 2/2)
3. Masa Chono, Scott Norton & Marcus Bagwell vs Keiji Muto, Satoshi Kojima & Manabu Nakanishi (Tokyo, 2/2)
4. Hiroyoshi Tenzan, Hiro Saito & Marcus Bagwell vs Riki Choshu, Kensuke Sasaki & Satoshi Kojima (Sapparo, 8/2)
5. Masa Chono & Scott Norton vs Shinya Hashimoto & Manabu Nakanishi (Sapparo, 8/2)
6. Shinjiro Otani & Koji Kanemoto vs Jushin Liger & El Samurai (Sapparo, 8/2)
7. Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura vs Keiji Mutoh & Junji Hirata (Sapparo, 8/2)

New Japan Pro Wrestling TV (February 22 & February 29 1997)

1. Masa Chono, Scott Norton & Hiroyoshi Tenzan vs Keiji Muto, Satoshi Kojima & Kensuke Sasaki (Sapparo, 9/2)
2. Koji Kanemoto vs Taka Michinoku (Sapparo, 8/2)
3. Jushin Liger vs Shinjito Otani (Sapparo, 8/2)
4. Satoshi Kojima & Manabu Nakanishi vs Keiji Muto & Junji Hirata (Gifu, 13/2)
5. Masa Chono, Hiroyoshi Tenzan & Scott Norton vs Shinya Hashimoto, Kensuke Sasaki & Tadao Yasuda (Gifu, 13/2)
6. Keiji Muto vs Shiro Koshinaka (Tokyo, 16/2)
7. Jushin Liger vs Koji Kanemoto (Tokyo, 16/2)

New Japan Pro Wrestling TV (March 6 & March 15 1997)

1. Masahiro Chono, Scott Norton & Buff Bagwell vs Riki Choshu, Kensuke Sasaki & Tadao Yasuda (Tokyo, 16/2)
2. Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura vs Satoshi Kojima & Manabu Nakanishi (Tokyo, 16/2)
3. Shinya Hashimoto vs Kazuo Yamazaki (Tokyo, 16/2)
4. Steve Regal, Meng & Barbarian vs Shinya Hashimoto, Junji Hirata & Tadao Yasuda (Niigata, 5/3)
5. Jushin Liger, El Samurai & Chris Benoit vs Shinjiro Otani, Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa (Niigata, 5/3)
6. Kazuo Yamazaki, Osamu Kido & Riki Choshu vs Shiro Koshinaka, Tatsutoshi Gotoh & Michiyoshi Ohara (Niigata, 5/3)
7. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito vs Keiji Mutoh, Satoshi Kojima & Manabu Nakanishi (Niigata, 5/3)

New Japan Pro Wrestling TV (March 22 & March 29 1997)

1. Jushin Liger vs Masayoshi Motegi (Nagoya, 20/3)
2. Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura vs Shiro Koshinaka & Tatsutoshi Gotoh (Nagoya, 20/3)
3. Naoya Ogawa training & interview
4. Masahiro Chono, Scott Norton, Marcus Bagwell, NWO Sting & Hiroyoshi Tenzan vs Shinya Hashimoto, Keiji Mutoh, Kensuke Sasaki,
Steve Regal & Manabu Nakanishi ( (Nagoya, 20/3, Elimination)
5. Riki Choshu, Kazuo Yamazaki & Takayuki Iizuka vs Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito (Tokuyama, 8/3)
6. Jushin Liger & Chris Benoit vs. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa (Tokuyama, 8/3)
7. Shinya Hashimoto & Kensuke Sasaki vs Meng & Barbarian (Tokuyama, 8/3)
8. Riki Choshu & Kazuo Yamazaki vs Keiji Mutoh & Steve Regal (Numazu, 16/3)

New Japan Pro Wrestling TV (April 5 & April 12 1997)

1. Satoshi Kojima vs Hiro Saito (Tokyo, 26/3)
2. Hiroyoshi Tenzan vs Manabu Nakanishi (Tokyo, 26/3)
3. Marcus Bagwell vs Steve Regal (Tokyo, 26/3)
4. Kensuke Sasaki vs NWO Sting (Tokyo, 26/3)
5. Masa Chono vs Keiji Muto (Tokyo, 26/3)
6. Scott Norton vs Shinya Hashimoto (Tokyo, 26/3)
7. Antonio Inoki vs Tiger Mask (Tokyo, 12/4)
8. Jushin Liger vs Great Sasuke (Tokyo, 12/4)
9. Great Muta vs Masahiro Chono (Tokyo, 12/4)
10. Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura vs Riki Choshu & Kensuke Sasaki (Tokyo, 12/4)
11. Shinya Hashimoto vs Naoya Ogawa (Tokyo, 12/4)

New Japan Pro Wrestling TV (April 19 & April 26 1997)

1. Hiroyoshi Tenzan vs Manabu Nakanishi (Tokyo, 12/4)
2. El Samurai vs Shinjiro Otani (Tokyo, 12/4)
3. Satoshi Kojima & Junji Hirata vs Kazuo Yamazaki & Osamu Kido (Tokyo, 12/4)
4. Shinya Hashimoto vs Naoya Ogawa (Tokyo, 12/4)
5. Jushin Liger vs Great Sasuke (Tokyo, 12/4)
6. Shiro Koshinaka vs Tahashi Ishikawa (Tokyo, 12/4)
7. Antonio Inoki vs Tiger Mask (Tokyo, 12/4)
8. Great Muta vs Masa Chono (Tokyo, 12/4)

New Japan Pro Wrestling TV (May 3 & May 10 1997)

1. Satoshi Kojima & Manabu Nakanishi vs Keiji Muto & Osamu Nishimura (Kumamoto, 23/4)
2. Jushin Liger, El Samurai & Norio Honaga vs Shinjiro Otani, Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa (Kumamoto, 23/4)
3. Tadao Yasuda vs Michiyoshi Ohara (Kumamoto, 23/4)
4. Riki Choshu & Kazuo Yamazaki vs Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito (Kumamoto, 23/4)
5. Shito Koshinaka, Tatsutoshi Gotoh & Akitoshi Saito vs Tatsumi Fujinami, Junji Hirata & Kensuke Sasaki (Kumamoto, 23/4)
6. Antonio Inoki & Tiger Mask Sayama vs Jushin Liger & Yoshiaki Fujiwara (Osaka, 3/5)
7. Satoshi Kojima & Manabu Nakanishi vs Riki Choshu & Kensuke Sasaki (Osaka, 3/5)
8. Shinya Hashimoto vs Naoya Ogawa (Osaka, 3/5)

New Japan Pro Wrestling TV (May 17 & May 24 1997)

1. Scott Norton & Marcus Bagwell vs The Giant & Lex Luger (Osaka, 3/5)
2. Syxx & NWO Sting vs Takayuki Iizuka & Tadao Yasuda (Osaka, 3/5)
3. Masa Chono, Scott Hall & Kevin Nash vs Keiji Muto, Rick & Scott Steiner (Osaka, 3/5)
4. Kazuo Yamazaki vs Kendo Kashin (Osaka, 3/5)
5. Shiro Koshinaka vs Kengo Kimura (Osaka, 3/5)
6. Shinjiro Otani, Koji Kanemoto, Mens Teoh, Dick Togo & Hanzo Nakajima vs Great Sasuke, Super Delphin, El Samurai, Norio Honaga &
El Gran Hamada (Osaka, 3/5, 2/3)

New Japan Pro Wrestling TV (May 31 & June 7 1997)

1. Tatsuhito Takaiwa vs Dr. Wagner Jr (Ueda, 17/5)
2. Shinjiro Otani vs Hanzo Nakajima (Ueda, 17/5)
3. El Samurai vs Yosh-hiro Tajiri (Ueda, 17/5)
4. Satoshi Kojima & Manabu Nakanishi vs Akira Nogami & Tatsutoshi Gotoh (Ueda, 17/5)
5. Keiji Muto & Riki Choshu vs Shiro Koshinaka & Michiyoshi Ohara (Ueda, 17/5)
6. Hiroysohi Tenzan, Hiro Saito & NWO Sting vs Shinya Hashimoto, Kensuke Sasaki & Takeski Izuka (Ueda, 17/5)
7. Hiroyoshi Tenzan, Hiro Saito & NWO Sting vs Riki Choshu, Kensuke Sasaki & Junji Hirata (Tottori, 25/5)
8. Doc Dean vs Jushin Liger (Tottori, 25/5)
9. Chris Jericho vs El Samurai (Tottori, 25/5)
10. Koji Kanemoto vs Gran Naniwa (Tottori, 25/5)
11. Shinya Hashimoto & Tadao Yasuda vs Shiro Koshinaka & Tatsutoshi Gotoh (Tottori, 25/5)

New Japan Pro Wrestling TV (July 5 & July 12 1997)

1. Shinjiro Otani & Koji Kanemoto vs Jushin Liger & Norio Honaga (Kuki, 23/6)
2. Akitoshi Saito vs Tatsuhito Takaiwa (Kuki, 23/6)
3. Tatsumi Fujinami, Satoshi Kojima & Manabu Nakanishi vs Kuniaki Kobayashi, Tatsutoshi Gotoh & Michiyoshi Ohara (Kuki, 23/6)
4. Hiro Saito & NWA Sting vs Kensuke Sasaki & Takayuki Iizuka (Kuki, 23/6)
5. Great Muta, Masa Chono & Hiroyoshi Tenzan vs Shinya Hashimoto, Tadao Yasuda & Junji Hirata (Kuki, 23/6)
6. Riki Choshu & Tatsumi Fujinami vs Akira Nogami & Tatsutoshi Gotoh (Hachinohe, 1/7)
7. Jushin Liger & El Samurai vs Kuniaki Kobayashi & Akira Nogami (Aomori, 2/7)
8. Koji Kanemoto vs Tatsuhito Takaiwa (Aomori, 2/7)
9. Shinya Hashimoto & Junji Hirata vs Kensuke Sasaki & Kazuyuki Fujita (Aomori, 2/7)
10. Great Muta, NWO Sting & Hiroyoshi Yamamoto vs Tatsumi Fujinami, Manabu Nakanishi & Satoshi Kojima (Aomori, 2/7)

New Japan Pro Wrestling TV (July 26 & August 2 1997)

1. Kazuo Yamazaki vs Akitoshi Saito (Hakodate, 4/7)
2. Tatsuhito Takaiwa vs Shinjiro Otani (Hakodate, 4/7)
3. Great Muta, Hiroyoshi Tenzan, Masa Chono, NWO Sting & Michael Wallstreet vs Shinya Hashimoto, Kensuke Sasaki , Satoshi Kojima,
Tadao Yasuda & Manabu Nakanishi (Hakodate, 4/7)
4. Antonio Inoki & Tiger King vs Kensuke Sasaki & Kazuyuki Fujita (Sapporo, 6/7)
5. Naoya Ogawa vs Kazuo Yamazaki (Sapporo, 6/7)
6. Jushin Liger vs El Samurai (Sapporo, 6/7)
7. Hiroyoshi Tenzan, Hiro Saito, NWO Sting & Michael Wallstreet vs Tatsumi Fujinami, Satoshi Kojima, Manabu Nakanishi & Tadao Yasuda
(Sapporo, 6/7)
8. Riki Choshu & Shinya Hashimoto vs Great Muta & Masa Chono (Sapporo, 6/7)

New Japan Pro Wrestling TV (August 9 & August 16 1997)

1. Rick & Scott Steiner vs Great Muta & Masa Chono (WCW, 13/7)
2. Lex Luger & The Giant vs Hulk Hogan & Dennis Rodman (WCW, 13/7)
3. Great Muta & Masa Chono vs Rocco Rock & Johnny Grunge (WCW, 14/7)
4. Tatsumi Fujinami vs Riki Choshu (Nagoya, 10/8)
5. Great Muta vs Naoya Ogawa (Nagoya, 10/8)
6. Shinya Hashimoto vs Hiroyoshi Tenzan (Nagoya, 10/8)

New Japan Pro Wrestling TV (August 23 & Augsut 30 1997)

1. Don Frye vs Kazuyuki Fujita (Tokyo, 2/8)
2. Tatsuhito Takaiwa vs El Samurai (Tokyo, 3/8)
3. Great Muta vs Steve Regal (Tokyo, 3/8)
4. Tatsumi Fujinami & Osamu Kido vs Riki Choshu & Kengo Kimura (Tokyo, 3/8)
5. Satoshi Kojima vs Steve Regal (Tokyo, 1/8)
6. Scott Norton vs Junji Hirata (Tokyo, 1/8)
7. Hiroyoshi Tenzan vs Tadao Yasuda (Tokyo, 1/8)
8. Masa Chono vs Michiyoshi Oharu (Tokyo, 1/8)
9. Great Muta vs Manabu Nakanishi (Tokyo, 1/8)
10. Shinya Hashimoto vs Kazuo Yamazaki (Tokyo, 1/8)
11. Kensuke Sasaki vs Marcus Bagwell (Tokyo, 2/8)
12. Hiroyoshi Tenzan vs Satoshi Kojima (Tokyo, 2/8)
13. Scott Norton vs Great Muta (Tokyo, 2/8)
14. Shinya Hashimoto vs Masa Chono (Tokyo, 2/8)

New Japan Pro Wrestling TV (September 20 & September 27 1997)

1. Riki Choshu, Genechiro Tenyru & Tatsumi Fujinami vs Great Muta, Hiro Saito & Hiroyoshi Tenzan (Yokohama, 31/8)
2. Shinya Hashimoto vs Kensuke Sasaki (Yokohama, 31/8)
3. Shinjiro Otani vs El Samurai (Yokohama, 31/8)
4. Naoya Ogawa vs Scott Norton (Yokohama, 31/8)
5. Junji Hirata & Osamu Kido vs Tatayuki Iizuka & Kazuyuki Fujita (Maebashi, 13/9)
6. Kensuke Saski & Kazuo Yamazaki vs Masa Chono & NWO Sting (Maebashi, 13/9)

New Japan Pro Wrestling TV (October 4 & October 11 1997)

1. Tatsuhito Takaiwa vs El Samurai (Maishima, 11/9)
2. Shinjiro Otani & Koji Kanemoto vs Jushin Liger & Kendo Kashin (Maishima, 11/9)
3. Masa Chono, NWO Sting & Marcus Bagwell vs Kensuke Sasaki, Junji Hirata & Kazuo Yamazaki (Maishima, 11/9)
4. Great Muta & Hiroyoshi Tenzan vs Tatsumi Fujinami & Akira Nogami (Maishima, 11/9)
5. Shinya Hashimoto & Tadao Yasuda vs Satoshi Kojima & Manabu Nakanishi (Maishima, 11/9)
6. Riki Choshu & Kensuke Sasaki vs Akira Nogami & Michiyoshi Oharu (Tokuyama, 18/9)
7. Great Muta & Hiroyoshi Tenzan vs Junji Hirata & Osamu Kido (Tokuyama, 18/9)
8. Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki vs Great Muta & Hiroyoshi Tenzan (Nagoya, 20/9)
9. Shinjiro Otani vs Tatsuhito Takaiwa (Tokyo, 23/9)

New Japan Pro Wrestling TV (October 18 & October 25 1997)

1. Don Frye vs Kazuhuki Fujita (Tokyo, 23/9)
2. Naoya Ogawa vs Brian Johnston (Tokyo, 23/9)
3. Shinya Hashimoto vs Gene Frazier (Tokyo, 23/9)
4. Keiji Mutoh & Masa Chono vs Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki (Tokyo, 23/9)
5. Tatsumi Fujinami, Kengo Kimura & Akira Nogami vs Hiro Saito, Tatsutoshi Gotoh & Michiyoshi Ohara (Kobe, 19/10)
6. Shinya Hashimoto, Satoshi Kojima & Manabu Nahanishi vs Hiroyoshi Tenzan, NWO Sting & Michael Wallstreet (Kobe, 19/10)
7. Shinjiro Otani vs Jushin Liger (Kobe, 19/10)
8. Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki vs Masa Chono & Keiji Mutoh (Kobe, 19/10)

New Japan Pro Wrestling TV (November 1 & November 8 1997)

1. Koji Kanemoto vs El Samurai (Fukuoka, 22/10)
2. Jushin Liger, Norio Honaga & Kendo Kashin vs Shinjoro Otani, Tatsuhito Takaiwa & Negro Casas (Fukuoka, 22/10)
3. Masa Chono, Hiro Saito, Tatsutoshi Gotoh & Michiyoshi Ohara vs Tatsumi Fujinami, Kengo Kimura, Akira Nogami & Kuniaki Kobashi
(Fukuoka, 22/10)
4. Keiji Mutoh, Hiroyoshi Tenzan, NWO Sting & Michael Wallstreet vs Shinya Hashimoto, Kensuke Sasaki, Kazuo Yamazaki & Tadao
Yasuda (Fukuoka, 22/10)
5. Masa Chono & Keiji Mutoh vs Genechiro Tenyru & Tatsumi Fujinami (Fukuoka, 2/11)
6. Naoyo Ogawa vs Irving Frankel (Fukuoka, 2/11)
7. Shinya Hashimoto vs Hubert Numrich (Fukuoka, 2/11)
8. Kensuke Sasaki vs Riki Choshu (Fukuoka, 2/11)

New Japan Pro Wrestling TV (November 15 & November 22 1997)

1. Kendo Kashin vs Koji Kanemoto / Kendo Kashin vs Tatsuhito Takaiwa / Tatsuhito Takaiwa vs Jushin Liger / Jushin Liger vs Shinjiro Otani /
Shinjiro Otani vs El Samurai (Survival Series Match) (Hiroshima 31/10)
2. Keiji Mutoh & NWO Sting vs Shinya Hashimoto & Kazuo Yamazaki (Hiroshima 31/10)
3. Kensuke Sasaki vs Masahiro Chono (Hiroshima 31/10)
4. Don Frye vs Kazuo Yamazaki (Fukuoka 2/11)
5. Hiroyoshi Tenzan,Scott Norton & Michiyoshi Ohara vs Satoshi Kojima,Tadao Yasuda & Manabu Nakanishi (Fukuoka 2/11)
6. Jushin Liger & Tiger King Sayama) vs Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa (Fukuoka 2/11)
7. Shinjiro Otani vs. Chris Benoit (Fukuoka 2/11)

New Japan Pro Wrestling TV (November 29 & December 6 1997)

1. Hiroyoshi Tenzan & NWO Sting vs Satoshi Kojima & Tadao Yaduda (Nagaoka, 22/11)
2. Shinjiro Otani, Koji Kanemoto & Tatsuhiko Takaiwa vs Jushin Liger, Kendo Kashin & El Samurai (Nagaoka, 22/11)
3. Shinya Hashimoto, Kazuo Yamazaki & Kensuke Sasaki vs Hiro Saito, Tatsutoshi Goto/Michairo Ohara (Nagaoka, 22/11)
4. Keiji Muto & Masa Chono vs Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura (Nagaoka, 22/11)
5. Keiji Mutoh & Masa Chono vs Hiroyoshi Tenzan & NWO Sting (Nagoya, 30/11)
6. Tatsuhito Takaiwa vs El Samurai (Nagoya, 30/11)
7. Jushin Liger & Kendo Kashin vs Shinjiro Otani & Koji Kanemoto (Nagoya, 30/11)
8. Shinya Hashimoto & Manabu Nakanishi vs Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki (Nagoya, 30/11)

New Japan Pro Wrestling TV (December 12 & December 20 1997)

1. Keiji Mutoh & Masahiro Chono vs Tatsutoshi Gotoh & Michiyoshi Ohara (Kochi,5/12)
2. Jushin Liger,Kendo Kashin & El Samurai vs Shinjiro Otani,Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa (Kochi,5/12)
3. Shinya Hashimoto & Manabu Nakanishi vs Hiroyoshi Tenzan & NWO Sting (Kochi,5/12)
4. Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura vs. Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki (Kochi,5/12)
5. Shinya Hashimoto & Manabu Nakanishi vs Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki (Osaka,8/12)
6. Shinjiro Otani vs Kendo Kashin (Osaka,8/12)
7. Keiji Mutoh & Masahiro Chono vs Shinya Hashimoto & Manabu Nakanishi (Osaka,8/12)

———————————————–

1997/01/04 – Tokyo Dome (TV Special – 05.01.1997)
Prelim Clips “¦ Antonio Inoki vs. Willie Williams “¦ Ultimo Dragon vs. Jushin Liger – J*Crown “¦ Masahiro Chono/Hiroyoshi Tenzan vs. Tatsumi
Fujinami/Kengo Kimura – IWGP Tag Team Title “¦ Kensuke Sasaki vs. The Great Muta “¦ Shinya Hashimoto vs. Riki Choshu – IWGP Title

1997/01/04 – Tokyo Dome (TV – 11.01.1997)
Junji Hirata/Satoshi Kojima/Osamu Nishimura/Manabu Nakanishi vs. Kazuo Yamazaki/Osamu Kido/Takayuki Iizuka/Yuji Nagata “¦ Jinsei
Shinzaki vs. Michiyoshi Ohara “¦ Shinya Hashimoto vs. Riki Choshu – IWGP Title

1997/01/20 – Okinawa (TV – 25.01.1997)
Hiroyoshi Tenzan/Hiro Saito vs. Keiji Mutoh/Osamu Nishimura “¦ Kazuo Yamazaki vs. Kuniaki Kobayashi “¦ Shinjiro Otani/Koji Kanemoto
vs. Jushin Liger/El Samurai “¦ Shinya Hashimoto/Junji Hirata/Kensuke Sasaki/Satoshi Kojima/Manabu Nakanishi vs. Kengo Kimura/Tatsutoshi
Gotoh/Akira Nogami/Michiyoshi Ohara/Akitoshi Saito

1997/01/29 – Fukushima (TV – 01.02.1997)
Scott Norton/Marcus Bagwell vs. Kensuke Sasaki/Satoshi Kojima “¦ Jushin Liger/El Samurai vs. Chris Jericho/Koji Kanemoto “¦ Tatsumi
Fujinami/Kengo Kimura vs. Kazuo Yamazaki/Takayuki Iizuka “¦ Keiji Mutoh/Junji Hirata vs. Shinya Hashimoto/Manabu Nakanishi

1997/02/02 – Tokyo (TV – 08.02.1997)
Kazuo Yamazaki/Takayuki Iizuka vs. Shinya Hashimoto/Osamu Nishimura “¦ Shinjiro Otani/Koji Kanemoto/Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin
Liger/Norio Honaga/El Samurai “¦ Masahiro Chono/Scott Norton/Marcus Bagwell vs. Keiji Mutoh/Satoshi Kojima/Manabu Nakanishi

1997/02/08 – Sapporo (TV – 15.02.1997)
Hiroyoshi Tenzan/Hiro Saito/Marcus Bagwell vs. Riki Choshu/Kensuke Sasaki/Satoshi Kojima “¦ Masahiro Chono/Scott Norton vs. Shinya
Hashimoto/Manabu Nakanishi “¦ Shinjiro Otani/Koji Kanemoto vs. Jushin Liger/El Samurai “¦ Tatsumi Fujinami/Kengo Kimura vs. Keiji
Mutoh/Junji Hirata – IWGP Tag Team Titles

1997/02/09 – Sapporo (TV – 22.02.1997)
Masahiro Chono/Scott Norton/Hiroyoshi Tenzan vs. Keiji Mutoh/Satoshi Kojima/Kensuke Sasaki “¦ Koji Kanemoto vs. Taka Michinoku “¦
Jushin Liger vs. Shinjiro Otani – J*Crown

1997/02/13 – Gifu (TV – 01.03.1997)
Satoshi Kojima/Manabu Nakanishi vs. Keiji Mutoh/Junji Hirata “¦ Masahiro Chono/Hiroyoshi Tenzan/Scott Norton vs. Shinya
Hashimoto/Kensuke Sasaki/Tadao Yasuda “¦ (Taped 2/16 Tokyo): Keiji Mutoh vs. Shiro Koshinaka – After match, Chono offers Mutoh a spot
with the New World Order “¦ Jushin Liger vs. Koji Kanemoto – J*Crown

1997/02/16 – Tokyo (TV – 08.03.1997)
Masahiro Chono/Scott Norton/Buff Bagwell vs. Riki Choshu/Kensuke Sasaki/Tadao Yasuda “¦ Tatsumi Fujinami/Kengo Kimura vs. Satoshi
Kojima/Manabu Nakanishi – IWGP Tag Team Title “¦ Shinya Hashimoto vs. Kazuo Yamazaki – IWGP Title

1997/03/05 – Niigata (TV – 15.03.1997)
Steve Regal/Meng/Barbarian vs. Shinya Hashimoto/Junji Hirata/Tadao Yasuda “¦ Jushin Liger/El Samurai/Chris Benoit vs. Shinjiro Otani/Koji
Kanemoto/Tatsuhito Takaiwa “¦ Kazuo Yamazaki/Osamu Kido/Riki Choshu vs. Shiro Koshinaka/Tatsutoshi Gotoh/Michiyoshi Ohara “¦
Masahiro Chono/Hiroyoshi Tenzan/Hiro Saito vs. Keiji Mutoh/Satoshi Kojima/Manabu Nakanishi

1997/03/08 – Tokuyama (TV – 29.03.1997)
Riki Choshu/Kazuo Yamazaki/Takayuki Iizuka vs. Masahiro Chono/Hiroyoshi Tenzan/Hiro Saito “¦ Jushin Liger/Chris Benoit vs. Shinjiro
Otani/Tatsuhito Takaiwa “¦ Shinya Hashimoto/Kensuke Sasaki vs. Meng/The Barbarian “¦ (Taped 3/16 Numazu): Riki Choshu/Kazuo Yamazaki
vs. Keiji Mutoh/Steve Regal

1997/03/20 – Nagoya (TV – 22.03.1997)
Jushin Liger vs Masayoshi Motegi (J*Crown) “¦ Tatsumi Fujinami/Kengo Kimura vs Shiro Koshinaka/Tatsutoshi Gotoh (IWGP TTC) “¦ Masa
Chono/Scott Norton/Marcus Bagwell/NWO Sting/Hiroyoshi Tenzan vs Shinya Hashimoto/Keiji Mutoh/Kensuke Sasaki/Steve Regal/Manabu
Nakanishi

1997/03/26 – Tokyo (TV – 05.04.1997)
Satoshi Kojima vs. Hiro Saito “¦ Hiroyoshi Tenzan vs. Manabu Nakanishi “¦ Marcus Bagwell vs. Steve Regal “¦ NWO Sting vs. Kensuke
Sasaki “¦ Masahiro Chono vs. Keiji Mutoh “¦ Scott Norton vs. Shinya Hashimoto

1997/04/12 – Tokyo (TV – 13.04.1997)
Antonio Inoki vs. Tiger Mask (Sayama) “¦ Jushin Liger vs. Great Sasuke – J*Crown “¦ The Great Muta vs. Masahiro Chono “¦ Tatsumi
Fujinami/Kengo Kimura vs. Riki Choshu/Kensuke Sasaki – IWGP Tag Team Titles “¦ Shinya Hashimoto vs. Naoya Ogawa


To Top